P271 Pedagogisk debatt

Alle versjoner:
P271 (2024—2025)
P271 (2023—2024)
P271 (2022—2023)
P271 (2021—2022)
P271 (2020—2021)
P271 (2019—2020)
P271 (2018—2019)
P271 (2017—2018)

Emnekode: P271

Emnenavn: Pedagogisk debatt

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Emnet tas vanligvis samtidig med P101-104, men kan også tas senere.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i studieprogrammet bachelor i pedagogikk.

Valgfritt emne i studieprogrammet bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Innledning

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten;

  • Har kunnskap om et avgrenset tema som er gjenstand for pedagogisk debatt, og kan sette dette temaet i sammenheng med grunnleggende kunnskap om pedagogikk i emnet P101-104.
  • Har kunnskap om etiske aspekter ved det valgte temaet.
  • Har kjennskap til den pedagogiske praksis som debatten har sammenheng med.

Ferdighet

Studenten;

  • Kan reflektere over grunnleggende problemstillinger som vedkommer oppdragelse, undervisning og danning. 
  • Kan klarlegge etiske og politiske meninger som er involvert i pedagogiske debatter.

Generell kompetanse

Studenten;

  • Kan formidle og argumentere for sentrale kunnskaper om et avgrenset tema som er gjenstand for pedagogisk debatt.
  • Kan analysere og drøfte aktuelle problemstillinger i tilknytning til pedagogisk virksomhet.
  • Har innsikt i dilemma og utfordringer knyttet til pedagogisk praksis.
  • Kan reflektere over etiske aspekt i tilknytning til pedagogiske problemstillinger.

Innhold

Emnets hensikt er å bidra til at studenten lærer seg debatt-sjangeren, for derigjennom å kunne bidra til at viktige pedagogiske anliggender blir løftet fram og debattert i aktuelle fora.  

Innholdet kan variere fra år til år avhengig av hvilke debatter som til enhver tid er aktuelle.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer hvor det gis opplæring i hvordan et debattinnlegg kan utformes. Muntlige plenums-presentasjoner av studenters foreløpige debattinnlegg, og felles debatter om disse temaene i plenum.

Det ferdige debattinnlegget skal ha en form som kan publiseres i et magasin eller en avis.

Arbeidsomfang

Ca. 150 timer

Arbeidskrav

Før innlevering av debattinnlegg må studenten ha presentert et foreløpig utkast muntlig i seminargruppen/plenum. Det gis muntlig respons fra faglærer og medstudenter på debattutkastet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

  • Et skriftlig debattinnlegg på mellom 800 og 1000 ord.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste