P272 Familiepedagogikk

Alle versjoner:
P272 (2024—2025)
P272 (2023—2024)
P272 (2022—2023)
P272 (2021—2022)
P272 (2020—2021)
P272 (2019—2020)
P272 (2018—2019)
P272 (2017—2018)

Emnekode: P272

Emnenavn: Familiepedagogikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått P101-104, eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelorgrad i pedagogikk.

Valgfritt emne i bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.

Innledning

Studiet belyser en prinsipiell begrunnelse for familiepedagogikk som fag og grunnlagstenkning. Familiepedagogikken setter søkelyset på familiens betydning for barns oppdragelse og danning i et mangfoldig samfunn. Fokus rettes mot endringer som har skjedd i familiens indre funksjon, men også dens rolle og funksjon i samfunnet. Forholdet mellom foreldres primære oppdragelsesmandat, barns rettigheter og samfunnets ansvar for barns oppdragelse og danning drøftes. Familiepedagogikken tar opp utfordringer i samarbeidet mellom familie og profesjonelle oppdragelsesinstitusjoner. Studiet tar også opp utsatte familier og ulike tiltak for familier som trenger ekstra støtte eller hjelp.

Det som er formulert under overskriften "Læringsutbytte" i emneplanen griper ikke formålet for pedagogikkstudiet som helhet. Kompetansemålene sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper og ferdigheter, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnlagstenkning og begrunnelse for familiepedagogikk
 • har kunnskap om ulike familieformer og familiesituasjoner i et mangfoldig samfunn
 • har kunnskap om oppdragelsesmandat, barns rettigheter og utfordringer knyttet til foreldres og samfunnets ansvar og for barns oppdragelse og danning
 • har kunnskap om forskning på familiens funksjon og oppfatninger om barneoppdragelse
 • har kunnskap om utfordringer utsatte familier kan stå overfor
 • har kunnskap om barn med ulike former for omsorgssvikt
 • har kunnskap om foreldrestøtte og ulike familiepedagogiske tiltak

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte ulike familiers rolle og betydning for barns oppdragelse og danning.
 • kan analysere forholdet mellom familiens og det offentliges ansvar for barns oppdragelse og samfunnets barne- og familiepolitikk.
 • kan drøfte utfordringer samarbeid om oppdragelse kan innebære i et mangfoldig samfunn.
 • kan vurdere og drøfte ulike problemstillinger knyttet til utsatte familier.
 • kan vurdere og drøfte problemstillinger knyttet til barn som opplever omsorgssvikt.
 • kan vurdere ulike former for familiestøtte og familiepedagogiske tiltak.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i grunnleggende forutsetninger for oppdragelse av barn
 • har kunnskap om familiens rolle og betydning for barn og barneoppdragelse
 • har kunnskap om prinsipper for samarbeid om barnas oppdragelse mellom familien og andre oppdragelsesinstitusjoner i samfunnet.
 • har innsikt i og forståelse for de utfordringer familier i utsatte situasjoner kan stå overfor.
 • har innsikt i og forståelse for ulike konsekvenser knyttet til barn som opplever omsorgssvikt.
 • har kunnskap om foreldrestøtte og familiepedagogiske tiltak.

Innhold

 • Begrunnelse for familiepedagogikk og grunnlagstenkning
 • Ulike familieformer og familiesituasjoner, familiens indre funksjon.
 • Teorier og modeller som belyser familiens rolle, betydning og funksjon i barneoppdragelsen i et mangfoldig samfunn.
 • Utfordringer i samspillet mellom foreldremandatet, barns rettigheter og samfunnsmandatet
 • Aktuell forskning om familiens rolle og funksjon i oppdragelsen av barna
 • Ulike oppdragelsesteorier og oppdragelsesstiler
 • Barn og foreldre i utsatte familier
 • Ulike perspektiv på samarbeid mellom hjemmet og andre oppdragelsesinstitusjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt gjennom forelesninger og det vil bli lagt vekt på dialog og engasjement fra studentene. Studiet krever evne til å kunne analysere og kritisk drøfte familiens rolle og betydning for barnas oppdragelse og danning. Undervisningen vil bygge på nyere forskning men også peke på dagsaktuelle hendelser som løftes fram i media. Undervisningen vil reise problemstillinger knyttet til utfordringer familien står overfor i et mangfoldig samfunn der også andre oppdragelsesinstitusjoner har et ansvar for barnas oppdragelse og danning.

Arbeidsomfang

Ca 450 timer

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over to dager: Akademisk tekst på maksimum 3000 ord.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

10 sp reduksjon mot P202 Familiepedagogikk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja