P302 Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning

Alle versjoner:
P302 (2024—2025)
P302 (2023—2024)
P302 (2022—2023)
P302 (2021—2022)
P302 (2020—2021)
P302 (2019—2020)
P302 (2018—2019)

Emnekode: P302

Emnenavn: Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på et av disse masterprogrammene ved NLA Høgskolen:

 • Mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål
 • Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
 • Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til filosofiens historie, vitenskapsteori og logikk, Ex.phil. og Ex. Fac., eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk og sentralt emne på alle masterprogrammene i pedagogikk.

P302 Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning må sees i sammenheng med P303 Pedagogisk forskningsmetode og metodologi.

Sammen danner P302 og P303 grunnlaget for videre fordypningsemner i masteren i pedagogikk.

Innledning

I emnet P302 jobber vi med grunnlagsproblemer innen pedagogikken. Vi diskuterer eksistensielle spørsmål knyttet til moralitet, sannhet og menneskeverd, og vi ser på hvordan de siste århundrers filosofiske tenkning spiller inn i pedagogisk praksis i dag.

Formålet med emnet er å ruste studenter med de kunnskaper, ferdigheter, og egenskaper de trenger for å kunne ta et selvstendig personlig ansvar for utfordringer de vil stå ovenfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om pedagogikk som vitenskapelig disiplin;
 • har oversikt over vitenskapsfilosofiske retninger;
 • har avansert kunnskap om sentrale pedagogiske temaer som belyses i vestlig filosofi;
 • har kunnskap om aktuelle pedagogiske dilemma knyttet til rettferdighet, menneskeverd, sannhet, makt, frihet, mm.;
 • kan anvende kunnskap om filosofi og grunnlagstenkning innenfor nye fagområder i pedagogikken.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og sammenligne ulike vitenskapsfilosofiske tilnærminger innenfor pedagogikken;
 • kan drøfte pedagogiske temaer i lys av relevante filosofiske synspunkter;
 • kan ta stilling til hovedspørsmål som har vært diskutert i pedagogikkens faghistorie;
 • kan arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning i form av akademisk skriving.

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker relevant terminologi og uttrykksformer innen fagområdet pedagogikk;
 • kan formidle selvstendig arbeid og refleksjoner, både muntlig og skriftlig;
 • kan drøfte pedagogiske grunnlagsspørsmål på en kritisk og selvkritisk måte, og dermed utfordre egen tradisjon og kunnskap;
 • har god innsikt i aktuell pedagogisk-politisk praksis.

Innhold

P302 omhandler pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning.

Mer spesifikt, dekker emnet følgende tema:

 • Vitenskapsfilosofi og -teori
 • Europeisk pedagogisk filosofi og idéhistorie
 • Norsk pedagogisk faghistorie
 • Sentrale felt nærliggende til pedagogikk, deriblant eksistensfilosofi, hermeneutikk, konstruktivisme, og kritisk teori.
 • Pedagogikkens oppgave i møte med ondskap og urettferdighet.
 • Pedagogikkens oppgave i møte med mangfold og verdipluralisme
 • Pedagogikkens betydning i henhold til makt, frihet, og kjærlighet

Arbeids- og undervisningsformer

P302 er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to fysiske obligatoriske seminarer i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas.

De fysiske seminarene består blant annet av forelesninger, gruppe-seminarer, og panel-debatter. Hvert seminar består av to 6-timers dager (09:00 - 15:30, inkl. lunsj).

Nettbasert undervisning i Canvas består blant annet av digitale forelesninger, refleksjonsspørsmål knyttet til pensumlitteratur, lenker til relevant ekstern media, og chatterom der studenter kan dele tanker og spørsmål knyttet til emnets innhold.

Studenter blir plassert på en kollokviegruppe i starten av semesteret.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

Obligatorisk fremmøte: Fremmøte på de fysiske 2-dagssamlingene (til sammen 4 dager)

Arbeidskrav 1: Fagtekst knyttet til pedagogisk idéhistorie (ca. 800 ord).

Arbeidskrav 2: Gruppepresentasjon om pedagogiske grunnlagsproblem i skjønnlitteratur (ca. 30 minutter per gruppe).

Ved ikke godkjent fagtekst har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet fagtekst. Ved ikke godkjent gruppepresentasjon har studenten én ny sjanse i samme semester til å fullføre et alternativt arbeidskrav.

Ved fravær opp mot to dager, får studenten mulighet å fullføre et alternativt arbeidskrav. Dette må godkjennes av faglærer for å kunne gjøre opp for fravær. Ved fravær på mer enn to dager, må emnet tas på nytt.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen over 5 dager, på 2500 ord (+/- 10%).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Progresjonskrav

P302 må være bestått for å kunne fortsette på P303 (om ikke man tar P302 og P303 samtidig) og fordypningsemner (enten P320+321, eller P330+331, eller P340+341).

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Studenter kan gi tilbakemelding på emnet gjennom en anonym digital spørreundersøkelse.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.