P342 Spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål

Alle versjoner:
P342 (2024—2025)
P342 (2023—2024)

Emnekode: P342

Emnenavn: Spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

Anbefalte forkunnskaper

P259, P261, P262, P302, P303

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i pedagogikk, variant PED3C.

Innledning

P342 «Spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål» må sees i sammenheng med P343 «Spesialpedagogiske tema med praksis», og sammen danner de et faglig tyngdepunkt for studenter som velger mastergradsvarianten «Pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk».

Gjennom innhold, undervisnings - og arbeidsformer og vurdering vil det bli lagt vekt på å styrke studentenes personlige og yrkesetiske kompetanse, og å stimulere dem til å bidra til utviklingen av en skole/barnehage som søker å ta vare på elevenes, foreldrenes, lærernes og samfunnets interesser, rettigheter, og behov.

«Forventet læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege utøver i feltet spesialpedagogikk gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som spesialpedagogiske utøver

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • Har inngående kunnskap om spesialpedagogiske grunnlagsspørsmål relatert til faget spesialpedagogikk og det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Har bred kunnskap om,- og innsikt i hvordan det kan oppleves å være funksjonshemmet i relasjon til menneske- og verdisyn og etnisk mangfold.
 • Har bred kunnskap om teorier om rådgivning/veiledning og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid innenfor spesialpedagogisk arbeid.
 • Har bred kunnskap om innovativt arbeid innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Har bred kunnskap om etiske aspekter ved arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelser.
 • Har bred kunnskap om forskningsetiske problemstillinger i tilknytning til forskning vedrørende sårbare grupper.

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevant forskning til å belyse aktuelle problemstillinger innenfor det spesialpedagogiske feltet.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og kilder, samt fremstille dette slik at det belyser en problemstilling i tilknytning til det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet, og fremstille dette skriftlig på en måte som kjennetegner akademisk skriving.
 • Kan reflektere over etiske aspekter ved det spesialpedagogiske arbeidet, samt drøfte utfordringer og dilemma i dette arbeidet.

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan analysere og drøfte relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan formidle selvstendig arbeid og behersker spesialpedagogiske uttrykksformer og termer.
 • Kan bidra til innovative prosesser innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.

Innhold

Innhold

Med dette som fokus vil studiet være bygd opp omkring følgende tema;

 • Grunnlagsspørsmål innen faget spesialpedagogikk og det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • Etikk, og etiske problemstillinger i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • Innovasjon og inkludering
 • Disability studies og mangfold
 • Profesjonsrolle
 • Rådgivning/veiledning
 • Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid
 • Akademisk skriving

Arbeids- og undervisningsformer

P342 er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to fysiske samlinger i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas. Hver samling består av to 6-timers dager.

Undervisningen organiseres som, blant annet, obligatoriske samlinger med forelesninger, seminarer, individuell og/eller gruppeveiledning, og individuelt og/eller gruppearbeid. Det legges også opp til at studentene kobles sammen i lærings/kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være registrert som godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering:

 • Obligatorisk oppmøte på to fysiske samlinger.
 • Innlevering av problemstillinger for godkjenning til tekster som inngår i mappevurderingen.
 • En sluttrapport (250-300 ord) der studenten etter en bestemt mal reflekterer over egne læringsmål i lys av emnet og deler egne refleksjoner og utfordringer.

Ved ikke godkjent arbeidskrav (innlevering av problemstillinger) har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere reviderte utkast.

Ved fravær opp mot 2 dager, får studenten mulighet å fullføre et alternativt arbeidskrav. Dette må godkjennes av faglærer for å kunne gjøre opp for fravær. Ved fravær på mer enn to dager, må emnet tas på nytt.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

A) Mappevurdering i to deler:

Pensumrefleksjon: Oppgaven handler om individuell og selvstendig refleksjon over to kilder fra pensum for emnet der studenten drøfter spesialpedagogisk(e) grunnlagsspørsmål i et kritisk perspektiv i lys av en problemstilling formulert ut fra de to valgte tekstene. Omfang: 1500-2000 ord. Problemstillingen til pensumrefleksjon må godkjennes av faglærer før student kan starte å skrive oppgaven.

Temaessay: Oppgaven handler om individuell og selvstendig litteraturgjennomgang rundt en selvvalgt problemstilling over et tema relatert enten til diskusjoner i faget, eller til praksisfeltet. Omfang: 3500-4000 ord. Problemstillingen til temaessayet må godkjennes av faglærer før student kan starte å skrive oppgaven.

Begge oppgavene leveres som én mappe innen en angitt frist.

B) Muntlig eksamen

Dette er en justerende muntlig eksamen basert på mappevurderingen, sett i lys av innholdet i emnet.

Mappevurderingen (A) tillegges størst vekt og karaktersettes først. Karakteren på mappevurderingen (A) blir kunngjort før studenten går opp til muntlig eksamen. Den muntlige eksamenen kan deretter justere karakteren maksimalt ett trinn opp eller ned.

Blir det F (ikke bestått) på mappevurderingen (A), gjennomføres ikke muntlig eksamen (B).

Dersom en student får karakteren F (ikke bestått) på mappevurderingen eller på muntlig eksamen, må studenten levere inn ny mappevurdering med ny(e) problemstilling(er) for å få gjennomføre avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A-F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Mappevurdering: Alle.

Muntlig eksamen: Ingen

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Dersom studenten velger å gjennomføre studiet med redusert progresjon (deltid), må P342 bestås før en kan ta P343. Fulltidsstudenter kan ta P342 og P343 parallelt.

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på P3PRO.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.