P343 Spesialpedagogiske tema med praksis

Alle versjoner:
P343 (2024—2025)
P343 (2023—2024)

Emnekode: P343

Emnenavn: Spesialpedagogiske tema med praksis

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK

Politiattest må legges fram.

Anbefalte forkunnskaper

Fulltidsstudent: Emnet kan tas parallelt med P342.

Deltidsstudent: For å starte på dette emnet må studenten ha fullført P342.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK

Innledning

Studiet gir 15 studiepoeng i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk. Emnet gir en dypere innsikt i spesialpedagogiske tema og utvalgte vanskeområder. Studenten får gjennom en praksisperiode anledning til fordypning innenfor et temaområde.

Læringsutbytte sikre at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanken på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har inngående kunnskap om lovgrunnlag og rettigheter for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.
 • Har inngående kunnskap om et utvalg av ulike funksjonsnedsettelser og utfordringer.
 • Har inngående kunnskap om spesialpedagogisk arbeid samt innsikt i diagnostisk arbeid for mennesker og elever med spesielle behov.
 • Har bred kunnskap om grunnlaget for utarbeidelse av Individuell opplæringsplan (IOP), samt prinsipper for hvordan dette arbeidet kan gjøres.
 • Har inngående kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innenfor spesialpedagogisk arbeid.
 • Har grunnleggende kunnskap om og erfaring med et område innenfor spesialpedagogisk arbeid gjennom en praksisperiode.

Ferdighet

Studenten:

 • Kan anvende sine kunnskaper til å vurdere: mål, innhold og metoder i forhold til ulike elevers behov for opplæring.
 • Kan anvende sine kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barn, unge og voksne med særskilte behov.
 • Kan anvende grunnleggende prinsipper for arbeid med Individuell opplæringsplan
 • Kan vurdere strategier for å analysere hjelpebehov hos barn og unge innenfor rammen av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å formidle sentralt fagstoff om teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig.
 • Har god kompetanse og ferdigheter i å legge til rette for opplæring av barn og unge med utviklingshemming og ulike funksjonsnedsettelser
 • Har god kompetanse for å praktisere i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Kan formidle selvstendig arbeid, både skriftlig og muntlig, og behersker spesialpedagogiske uttrykksformer.
 • Kan bidra til innovasjonsprosesser.
 • Kan reflektere over og drøfte ulike aspekter i arbeidet med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, og deres familier.

Innhold

Med dette som fokus vil studiet være bygd opp omkring følgende tema:

 • Et utvalg av lærevansker og utfordringer som utviklingshemming, sansetap, ADHD, autismespekterforstyrrelse (ASF), Tourettes syndrom, språk-, lese- og skrivevansker.
 • Individuelle opplæringsplaner (IOP) og tverrfaglig/ tverretatlig samarbeid i barnehage og skole.
 • Spesialpedagogikk i praksis

Arbeids- og undervisningsformer

P343 er et samlingsbasert emne. Det vil si at studenter møter på to fysiske samlinger i løpet av semesteret, og ellers følger nettbasert undervisning på Canvas. Hver samling består av to 6-timers dager. Undervisningen organiseres som obligatoriske samlinger med forelesninger, seminarer og individuelt og/eller gruppearbeid.

I tillegg får studenter, gjennom en to-ukers praksisperiode (50 timer), anledning til fordypning innenfor et temaområde.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering:

 • Obligatorisk oppmøte på de to fysiske samlingene. Ved fravær opp mot 2 dager, får studenten mulighet å fullføre et alternativt arbeidskrav. Dette må godkjennes av faglærer for å kunne gjøre opp for fravær. Ved fravær på mer enn to dager, må emnet tas på nytt.
 • En kort muntlig presentasjon av praksiserfaringer på den siste obligatoriske samlingen.
 • 50 timer praksis, over to uker, med et individuelt arbeidskrav knyttet til praksisperioden. Den praktiske utførelsen av arbeidskravet blir vurdert til godkjent / ikke godkjent av veileder i praksis.
 • Refleksjonsnotat - ca. to sider (om lag 600 ord) som beskriver arbeidskravet, samt refleksjoner i forbindelse med dette. Leveres innen fastsatt frist etter praksisperioden.
 • Selvvalgt pensum til den avsluttende oppgaven: Studenten skal, innen en fastsatt frist, velge pensum på 100 sider relatert til praksisperioden. Dette skal godkjennes av emneansvarlig.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Emnet har todelt vurdering:

A) Mappevurdering

En praksisrapport med utgangspunkt i praksisperioden som er faglig-teoretisk og praktisk forankret. Rapporten skal ha et omfang på ca. 3500 ord og knyttes til pensum / anbefalt litteratur og selvvalgt pensum jfr. arbeidskravet. En logg over praksisperioden skal inkluderes som vedlegg. Leveres innen fastsatt frist.

B) Muntlig individuell eksamen

Dette er en justerende muntlig eksamen basert på mappevurderingen, sett i lys av innholdet i emnet.

Mappevurderingen (A) tillegges størst vekt og karaktersettes først. Karakteren på mappevurderingen (A) blir kunngjort før studenten går opp til muntlig eksamen. Den muntlig eksamen kan deretter justere karakteren maksimalt ett trinn opp eller ned.

Blir det F (ikke bestått) på mappevurderingen (A), gjennomføres ikke muntlig eksamen (B).

Dersom en student får karakteren F (ikke bestått) på mappevurderingen eller på muntlig eksamen, må studenten levere inn en forbedret praksisrapport for å få gjennomføre avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A-F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Praksisrapporten:

Alle hjelpemidler er tillatt, men rapporten skal være basert på aktuell og relevant faglitteratur, både fra emnets pensumliste og selvvalgt pensum.

Muntlig individuell eksamen:

Ingen, bortsett fra egen praksisrapport.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Emnet kan tas samtidig med P342, men må være bestått for å kunne fortsette på P3Pro.

Praksis

Veiledet praksisperiode over to uker (50 timer), det vises til kap.7 om veiledet praksis i forskrift om studier for NLA Høgskolen. I forbindelse med praksis skal studenten gjøre et arbeidskrav, som er relevant for det enkelte praksissted.

Politiattest må legges fram.

På et obligatorisk seminar etter praksis skal studenten ha en muntlig presentasjon (5-10 min) hvor studenten skal legge frem erfaringer fra praksisperioden.

Praksis vurderes til Godkjent/ikke godkjent.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.