REL115 Religionskunnskap

Alle versjoner:
REL115 (2024—2025)
REL115 (2023—2024)
REL115 (2022—2023)

Emnekode: REL115

Emnenavn: Religionskunnskap

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi og profesjonsstudium i teologi.

Valgfritt relevant emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om religionsvitenskapens historie og sentrale religionsvitenskapelige definisjoner av religion
 • har kunnskap om sentralt innhold i jødedom og islam, og noen hovedtema innenfor nyreligiøsitet i relasjon til hinduisme og buddhisme
 • har kunnskap om noen sentrale tema innenfor religionssosiologien (som sekularisering, globalisering, synkretisme)
 • har en grunnleggende forståelse av religion som et kulturelt, mangfoldig fenomen
 • har kunnskap om ulike tilnærminger til forholdet mellom kristendom og andre religioner (religionsteologi)

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for og drøfte sentrale religionsvitenskapelige begreper og anvende disse i en faglig refleksjon over ulike religioner
 • kan foreta en sammenlignende fremstilling av religiøse fenomener
 • kan skille mellom «innenfra»- og «utenfra»-perspektiver i studiet av religion og livssyn
 • kan gjøre rede for ulike religiøse praksiser og forestillinger i jødedommen, islam, og nyreligiøsitet i relasjon til hinduismen og buddhismen
 • kan reflektere selvstendig og kritisk rundt forholdet mellom religion og det moderne samfunnet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere faglig og kritisk over spørsmål av religionsvitenskapelig art
 • kan delta i faglig diskusjon om religionsvitenskapelige tema
 • kan bidra til en reflektert faglig samtale om jødedommens, islams, og nyreligiøsitetens rolle fra et historisk perspektiv og i dagens samfunn

Innhold

I et multireligiøst samfunn er det viktig å kunne forstå, evaluere og sammenligne forskjellige religioner. Dette emnet utforsker religionens rolle i europeisk og norsk historie og samtid i et religionsvitenskapelig perspektiv. Det gis en innføring i historiske og samtidige retninger og religiøs praksis innen jødedom og islam. Hinduisme og buddhisme som religiøse tradisjoner blir også introdusert, særlig i forbindelse med nyreligiøsitet. Studentene blir utrustet til å forstå og diskutere viktige religionsfaglige begreper som interreligiøsitet, fundamentalisme, pluralisme, mangfold, sekularisering og synkretisme. Emnet introduserer også noen sentrale religionsteologiske perspektiver.

I emnet utforskes samspillet mellom religion og samfunn. Temaer vil for eksempel inkludere hvordan østlig religion kommer til uttrykk i den vestlige (sekulære) populærkulturen, og fra et komparativt perspektiv hvordan politikk og retorikk i media viser religion. Ulike konfliktperspektiver vil også bli tematisert, og særlig antisemittisme som en utfordring i forskjellige samfunn.

Dette emnet gir verktøy for å diskutere og analysere ulike spørsmål knyttet til religiøs praksis og pluralisme i dagens samfunn. Synet på religion og religiøs praksis er i rask endring, og vi reflekterer over hvilken plass religion vil innta i samfunnet i fremtiden.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, selvstudium.

Arbeidsomfang

ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • 2 individuelle, skriftlige innleveringer, omfang ca. 500 ord, oppgitt tema.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Fire dager hjemmeeksamen, 2500 ord.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Engelsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4 sp faglig overlapping med REL111 Jødedom, kristendom og islam

3 sp faglig overlapping med REL113 Religion, kultur og samfunn

2 sp faglig overlapping med REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.