TEOL201 Kristologi i møte med vår tid

Alle versjoner:
TEOL201 (2024—2025)
TEOL201 (2023—2024)
TEOL201 (2022—2023)
TEOL201 (2021—2022)
TEOL201 (2020—2021)
TEOL201 (2019—2020)

Emnekode: TEOL201

Emnenavn: Kristologi i møte med vår tid

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført enten REL111 og REL112/TEOL111, eller TEOL110 eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor og profesjonsstudium i teologi

Obligatorisk emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse

Kan også tas som enkeltemne

Innledning

I emnet studeres den kristne lære om Jesus Kristus (kristologien) tverrdisiplinært, med et bibelfaglig perspektiv, et teologihistorisk perspektiv og et systematisk-teologisk perspektiv.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • nytestamentlige ansatser til den kristologiske utvikling
 • utviklingen og bruken av Jesus-bilder fra oldkirken til moderne tid
 • dogmatiske hovedpunkter i kristologien
 • noen samtidige Jesus-bilder fra populærkulturen

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere over de hermeneutiske prosessene involvert i formuleringen av en kristologi for vår tid med bruk av bibelfaglig og teologihistorisk materiale
 • diskutere og se relevansen av historiske og aktuelle kristne Jesus-bilder i møte med andre aktuelle Jesus-bilder
 • se sammenhengene mellom kristologien og andre sentrale teologiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • delta i den offentlige debatten om hvem Jesus var og hans samtidige relevans
 • arbeide tverrdisiplinært (bibelfaglig/historisk/systematisk) med teologiske problemstillinger

Innhold

Kristologien er læren om Jesus Kristus som sant menneske og sann Gud, nært knyttet til hans frelsesoppdrag. Kristustroen - med utgangspunkt i den gammeltestamentlige messiasforventning - vokste fram i Jesu disippelflokk og i urkirken, for etter hvert å bli læremessig utmyntet i oldkirkens og i reformasjonens bekjennelser. Allerede tidlig i denne prosessen utviklet det seg ulike Jesus-bilder. Etter hvert ble det strid om disse bildene idet noen av dem ble absoluttert på bekostning av andre. I kristologistudiet legges det vekt på å eksemplifisere kontroversielle Jesus-bilder.

Studieemnet kristologi er tverrdidplinært. Det har en bibelfaglig (primært nytestamentlig, men med innslag av nytestamentlig og tidlig kristen utleggelse av Det gamle testamente) en teologihistorisk og en systematisk-teologisk del. Studiet er et fordypningsstudium i det kanskje mest sentrale emnet innen kristen teologi: Jesus Kristus er sentrum for den kristne tro, og læren om ham leverer premisser for behandlingen av en lang rekke andre viktige teologiske spørsmål.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsuker/blokkundervisning bestående av fellesforelesninger, tverrdisiplinære seminarer med aktiv studentdeltagelse og felles studium av film/teater eller annet kunst-/kulturuttrykk.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten har rett til å gå opp til eksamen i emnet:

 • Tematisk notat av offentlig karakter (kronikk/debattinnlegg el.l.), 1000-1500 ord.
 • Litteraturnotat, normalt fra en pensumbok, 1000-1500 ord.

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere inn arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Se informasjon på fagsiden i Canvas

Eksamensspråk

Norsk og skandinaviske språk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 sp mot KME201

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja