TEOL307 Teologi og kunst

Alle versjoner:
TEOL307 (2024—2025)
TEOL307 (2022—2023)
TEOL307 (2021—2022)

Emnekode: TEOL307

Emnenavn: Teologi og kunst

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad med minst 80 studiepoeng innenfor teologi/religionsfag, kunsthistorie, idéhistorie og/eller filosofi.

Anbefalte forkunnskaper

REL207 Medier, myter og identiet / Religion, Myth and Identity in Popular Culture eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i master i teologi, profesjonsstudium i teologi og master in theology and ministry

Tilbys også som enkeltemne

Innledning

Dette emnet gir en innføring i forholdet mellom teologi, kunst og estetikk. Utgangspunktet er den tidligkristne bildeteologiens positive syn på det visuelle, og den betydning den fikk for senere europeisk bildekunst. Studentene arbeider med ulike tolkninger av kirkekunst som uttrykk for kristen tro (visuell retorikk), og arbeider med tekster om formidling av bildekunst i vår tid (i undervisning og i liturgisk/homiletisk sammenheng). Emnet gir en kort innføring i noen utvalgte kunstnere og kunstverk i europeisk kunsthistorie - fra tidlig ikonkunst til 1900-tallet. Videre gis det fordypning i teologien om «det skjønne» fra kirkefedrene til renessansen, og tanken om kunst og annen visualitet som former for åpenbaring (teologisk estetikk) hos moderne teologer. I tillegg løfter emnet frem teologisk-filosofisk tenkning om bilder hos et utvalg ettermoderne teoretikere.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om tidlig kristen bildeteologi slik den utvikles i tilknytning til teologien om inkarnasjonen
 • kjenner til den positive betydning det kristne synet på bilder fikk for europeisk bildekunst
 • har kunnskap om sammenhengen mellom teologi og kunst
 • kjenner til et utvalg sentrale ikoner og malerier med bibelske motiv
 • har bred kunnskap om teologien om det skjønne fra kristen senantikk til renessansen
 • har kunnskap om begrepet «teologisk estetikk» og tanken om kunst som åpenbaringsform
 • kjenner til et utvalg moderne og ettermoderne kunstfilosofer

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teoretisk kunnskap i tolkning av et utvalg sentrale malerier og kirkebygg
 • kan identifisere ulike kunstverk i forhold til stilperiode
 • kan reflektere over sansenes betydning i teologisk erkjennelse og i kristen forkynnelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg som anvender bildekunst med religiøst innhold
 • kan reflektere over den visuelle siden ved egen formidling og undervisning
 • kan finne, vurdere kritisk, og henvise til fagstoff i belysning av en problemstilling
 • kan beherske digitale verktøy i formidling av bildekunst og estetikk

Innhold

Emnets innføring i forholdet mellom teologi og kunst/estetikk er fordelt over følgende hovedtema:

A) Bildeteologi

B) Teologisk estetikk (det visuelle som åpenbaring)

C) Kirkerom og liturgi

D) Visuell retorikk (kristen forkynnelse og det skjønne)

E) Forholdet mellom det gode, sanne og skjønne (etikk, tenkning og estetikk)

F) Tolkning av konkrete kunstverk, med vekt på:

- Madonna della Clemenza (Roma)

- Alterfrontaler fra Hordaland (Bergen)

- Oppstandelsesikonet i Chora-kirken (Istanbul)

- Rublevs treenighetsikon (Moskva)

- Leonardo: Den hellige familie og Bebudelsen (Paris og Firenze)

- Michelangelos takmalerier av skapelsen (Roma)

- Carravagio: Paulus omvendelse og Matteus kallelse (Roma)

- Rouaults fremstillinger av Kristus (Frankrike)

G) Ettermoderne kunstteori / kunstfilosofi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger over emnets hovedtemaer. Studentpresentasjoner av konkrete kunstverk. Ekskursjoner til kirker i Bergen og omegn, samt kirkehistoriske samlinger ved universitetsmuseet i Bergen.

Arbeidsomfang

ca. 450 timer.

Arbeidskrav

 • Refleksjonsnotat om selvvalgt kunstverk (ca. 2000 ord)

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studenten levere et omarbeidet refleksjonsnotat i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell 5-dagers hjemmeeksamen, oppgitt emne, 4500-5000 ord.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk / engelsk

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 studiepoeng overlapping med KME212

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja