VU1KH803-UD Kunst og håndverk 1 (1-7) – modul 2

Alle versjoner:
VU1KH803-UD (2024—2025)
VU1KH803-UD (2023—2024)

Emnekode: VU1KH803-UD

Emnenavn: Kunst og håndverk 1 (1-7) – modul 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning. Det vil si en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lærer i grunnskolen. Se Utdanningsdirektoratets tilsettings- og kompetansekrav.

Studenten har gjennomført og fått godkjent alle arbeidskrav i Kunst og håndverk 1 (1-7) - modul 1.

Videreutdanningen er opprettet for Utdanningsdirektoratet innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet. Primært er videreutdanningen forbeholdt søkere som prioriteres gjennom Udir sitt søknadssystem. Hvis det er ledige plasser etter ordinært opptak, kan disse lyses ut lokalt.

Studenter må være tilsatt i skolen i studieperioden. Ved eventuelt ledig plass kan det vurderes å fravike dette hvis søkeren kan dokumentere annen tilknytning til en skole, slik at det er mulig å gjennomføre alle arbeidskrav og ellers delta i studiet på grunnlag av egen praksiserfaring i studieåret. Lokale søkere må dokumentere ansettelsesforhold med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver.

Innledning

Modul 2 (15 stp) gir andre halvdel av videreutdanning for lærere på 1.-7. trinn i kunst og håndverk, til sammen 30 stp. Studenten får grunnleggende faglig og profesjonsfaglig kompetanse i tråd med gjeldende læreplan LK20. I undervisningen legges stor vekt på praktiske ferdigheter, fagdidaktiske vurderinger, læreplananalyse og tilrettelegging for verkstedarbeid.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om relevante materialer, teknikker, redskap og estetiske virkemidler
 • har kunnskap om hvordan analoge og digitale uttrykksformer innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst kan tolkes og brukes i skapende arbeid som utgangspunkt for barns skapende arbeid i begynneropplæringen
 • har kunnskap om barns to- og tredimensjonale ytringsformer og tilhørende teorier om lek, kreativitet og estetiske læringsprosesser
 • har generell kunnskap om kunst og formkultur og hvordan dette kommer til uttrykk i ulike kulturer til ulike tider og om skolefaget kunst og håndverks historie
 • kjenner til gjeldende regler om opphavsrett, personvern og kildekritikk også ved bruk av bilder og andre visuelle ressurser
 • har kunnskap om hvordan ulike medier kan brukes til formidling og faglig oppdatering

FERDIGHETER

Studenten

 • kan arbeide målrettet med ideutvikling, dokumentasjon og vurdering, også av egne skapende prosesser
 • kan formidle mangfoldet i lokal og global kunst- og formkultur i en videre kontekst og med det stimulere til helhetstenkning og miljøbevissthet
 • kan begrunne og formidle valg av inspirasjonskilder, arbeidsmetoder, virkemidler, materialer, teknikker, verktøy og læremidler
 • kan veilede andre i bruk og vedlikehold av redskap, apparat og maskiner og ta ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet på verkstedene (HMS-rutiner)
 • kan videreutvikle bruk av tegning både som språkform og som verktøy i skissearbeid, konseptutvikling og arbeidstegninger i gitt målestokk
 • kan videreutvikle fagets innhold, arbeidsmåter og teori i undervisningsplanlegging, gjennomføring og læringsorientert vurdering på en måte som også ivaretar de fem grunnleggende ferdighetene
 • kan organisere utstillinger av elevarbeider og på andre måter synliggjøre faget på ulike arenaer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan skapende arbeid med materialer utfordrer sanser, engasjerer følelser, krever konsentrasjon og aktiviserer kroppen
 • kan utnytte elevmangfoldet som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • kan gjøre rede for hvordan valg av materialer, arbeidsformer og tema bidrar til gjenbruk, vedlikehold og omtanke for miljøet
 • kan initiere andre fag til praktisk, teoretisk og didaktisk samarbeid og generere tverrfaglige og vitenskapelig utforskende arbeids- og forståelsesformera

Innhold

Kunst og håndverk 1 består av tre stedsbaserte undervisningssamlinger. I tillegg er det nettbaserte undervisningssamlinger og mellomliggende arbeidskrav.

Emnet gir dypere innføring i kunst, håndverk og formgiving. Studenten skal få erfaring med å utvikle varierte arbeidsmetoder og ulike materialområder og medier knyttet til begynneropplæring i gjeldende læreplan for trinn 1-7 i grunnskolen. Emnet vektlegger arbeid med håndverk, materialer, redskap og teknikker. Lek, ferdighetstrening og utforskning står sentralt. Materialer, farger, former og digitale uttrykk bearbeides med metoder og verktøy tilpasset trinn 1-7. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er en utvidet del av arbeidet. Undervisningen forbereder studenten på sitt yrke med praktiske øvinger relatert til fagets vitenskapelige perspektiver og metoder. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og gi kunnskap i lærings- og støtteformer som fremmer elevenes faglige utvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger
 • seminar
 • veiledning
 • selvstudium og eget verkstedarbeid
 • muntlig presentasjon
 • skriftlig innlevering
 • oppgaver tilknyttet praksisfeltet

Arbeidsomfang

Ca. 400 timer.

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent innen oppgitte frister:

 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse)
 • Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon av prosessene. Generelle og kunstfagdidaktiske refleksjoner inngår som en del av denne dokumentasjonen
 • Oppgaver i praksis knyttet til undervisning og kunst og håndverksfaglig kollegafelleskap

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell eksamen:

Mappevurdering: Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon presenteres i en eksamensutstilling.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Studentene gjennomfører praksis på egen arbeidsplass.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er en fordel om studenten har tilgang til utstyr og verksteder på sin egen skole.