VU1PRO803-UD Programmering for lærere, 1.–7. trinn KFK – modul 2

Alle versjoner:
VU1PRO803-UD (2024—2025)
VU1PRO803-UD (2023—2024)

Emnekode: VU1PRO803-UD

Emnenavn: Programmering for lærere, 1.–7. trinn KFK – modul 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Nettbasert

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning. Det vil si en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lærer i grunnskolen. Du må være ansatt i lærerstilling.

Alle arbeidskrav i emne 1 (VU1PRO802-UD) må være bestått før man kan ta eksamen i emne 2 (VU1PRO803-UD).

Videreutdanningen er opprettet for Utdanningsdirektoratet innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet. Primært er videreutdanningen forbeholdt søkere som prioriteres gjennom Udir sitt søknadssystem. Hvis det er ledige plasser etter ordinært opptak kan disse lyses ut til lokalt opptak i juni.

Anbefalte forkunnskaper

VU1PRO802-UD.

Videreutdanningen er helt nettbasert, og derfor bør studenten være fortrolig med internettbruk: navigering i nettleser, bruk av diskusjonsforum, opp- og nedlasting av filer.

Relevans i studieprogrammet

Emne 2 av 15 stp videreutdanning i programmering for lærere på 1.-7. trinn innenfor strategien "Kompetanse for kvalitet".

Innledning

Videreutdanningen gir økt kompetanse innenfor programmering knyttet opp til gjeldende læreplan. I tillegg til tverrfaglige perspektiv vil utdanningen rette fokus mot kompetansemål i matematikk, kunst og håndverk, musikk og naturfag.

Studentene vil møte ulike didaktiske modeller som vil være sentrale i undervisning i og med programmering. Emnet vektlegger digital og analog tilnærming til programmering (med og uten PC). Opplæringen tar sikte på å være praksisnær. I emnet vil det bli lagt til rette for skapende læringsprosesser, algoritmisk tenking og utforsking.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • kan anvende kunnskap om algoritmisk tenking, programmering og problemløsning
 • har inngående kunnskap om sentrale didaktiske modeller knyttet til programmering i fag og tverrfaglige prosjekter
 • kan anvende kunnskap om programmering av perifere enheter (f.eks. microbit) i skapende prosesser

Ferdigheter

Studenten:

 • kan tilrettelegge for og forholde seg kritisk til programmering som del av fag og som tverrfaglige opplegg
 • kan veilede elvene gjennom ulike faser i programutvikling
 • kan anvende digital teknologi for å bidra til utvikling av elevers evne til samarbeid, kommunikasjon, kreativitet og problemløsning

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bidra til nytenking rundt undervisning og legge til rette for elevers skaperglede og utforskertrang gjennom bruk av digital teknologi
 • kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens betydning for bærekraftig utvikling
 • kan bidra til kompetanseheving om programmering i profesjonsfellesskapet

Innhold

Emnet fokuserer på to tema:

 • Programmering og skapende prosesser
 • Prosjektoppgave

Arbeids- og undervisningsformer

Nettstudiet er lagt opp slik at studenten møter lærestoffet på en strukturert måte, som gjør at man kan følge den logiske progresjonen i modulen.

Emnet består av varierte arbeids- og undervisningsformer, som nettleksjoner, selvstudium, øvingsoppgaver, selvrettende interaktive oppgaver, veiledning, praksisrelevante oppgaver og hverandrevurdering. Det blir lagt til rette for studiegrupper på nett.

Tilbudet er helt nettbasert uten fysiske samlinger.

Arbeidsomfang

Ca. 200 timer

Arbeidskrav

Emne 2 inneholder tre praksisnære obligatoriske arbeidskrav som består av interaktivitet, hverandrevurdering og utarbeide, gjennomføre og dele tverrfaglige undervisningsopplegg med fokus på skapende prosesser, utforskning og programmering.

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studenten få én ny mulighet til å levere på nytt i henhold til NLA’s retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav i LU.

Arbeidskravene må være godkjent innen oppgitte frister for å kunne levere individuell mappevurdering. Samlet utgjør arbeidskravene individuell mappevurdering (avsluttende vurdering) i emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell mappevurdering.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Progresjonskrav

Alle arbeidskrav fra emne 1 (VU1PRO802-UD) må være bestått før man kan ta eksamen i emne 2 (VU1PRO803-UD).

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Tilgang til relevante digitale verktøy og digitale ressurser, se nærmere informasjon i undervisningsplanen i canvas.