VUBAF801 Barnehagekunnskap for assistenter og fagarbeidere

Alle versjoner:
VUBAF801 (2024—2025)
VUBAF801 (2023—2024)
VUBAF801 (2022—2023)

Emnekode: VUBAF801

Emnenavn: Barnehagekunnskap for assistenter og fagarbeidere

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten har kunnskap om

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som et viktig arbeidsdokument
 • Bærekraft og barns medvirkning
 • Digital dømmekraft og digital praksis
 • De yngste i barnehagen
 • Ulike tilnærminger til mangfold
 • Barns språkutvikling og språkstimulering i barnehagen

FERDIGHETER

Studenten kan

 • arbeide i tråd med grunnverdiene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med vekt på omsorg, lek, læring og danning
 • stimulere hvert enkelt barn til en positiv identitetsutvikling, vekst og danning
 • legge til rette for gode språksituasjoner, både spontant og planlagt
 • reflektere over egen yrkesrolle (holdninger og verdier), og se hvordan egne handlinger virker inn på barns dannelse, livsmestring og trivsel
 • utøve digital dømmekraft
 • gjennomføre aksjonsforskning i barnehagen og reflektere rundt utviklingsarbeidets betydning

GENERELL KOMPETANSE

Det primære målet er studentenes egen kompetanseutvikling. Studentene skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og rolle i barnehagen og utvikle sin barnehagefaglige kompetanse.

Innhold

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:

 • Verdigrunnlaget til barnehagen
 • Barn i lek og læring
 • Digital kompetanse
 • Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen
 • Kommunikasjon og samspill
 • Tilnærminger til flerkulturelt mangfold
 • Kvalitetsarbeid i barnehagen (observasjon, pedagogisk dokumentasjon, praksisfortellinger og aksjonsforskning)

Arbeidskrav

For å få kursbevis eller vurdering i emnet må følgende arbeidskrav være godkjent innen gitte frister:

80 % deltakelse i undervisning og på nettverkssamlingene

 • Gjennomført aksjonsforskningsprosjekt
 • Framføring av aksjonsforskningsprosjekt
 • Innlevering av forarbeid til undervisnings- og nettverkssamlinger

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell rapport relatert til aksjonsforskningsprosjektet.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.