VUKS802 Kristendom, religion og filosofi i katolsk undervisning

Alle versjoner:
VUKS802 (2024—2025)
VUKS802 (2023—2024)

Emnekode: VUKS802

Emnenavn: Kristendom, religion og filosofi i katolsk undervisning

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

60 studiepoeng, gjerne fra et annet fagområde / skolerelatert fag.

Relevans i studieprogrammet

Emnet tilhører programmet videreutdanning i katolske studier.

Innledning

Emnet gir en fordypning i kristendom, filosofi, religion, livssyn og etikk med særlig innretting mot undervisning i fagene KRLE, Katolsk kristendom og Religion i katolsk skole.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap Studenten

 • har kunnskap om Bibelens oppbygning og sentrale fortellinger fra GT, NT og de deuterokanoniske bøkene
 • har kjennskap til sentrale fortellinger om Jesu liv og frelsesverk
 • har kunnskap om katolsk fundamentalteologi
 • har kunnskap om liturgisk teologi
 • har innsikt i katolsk menneskesyn, med vekt på spørsmål om seksualitet, kjønn og legning
 • har kunnskap om økumenikk og konfesjonskunnskap
 • har kunnskap om religionsteologi
 • har kunnskap om menneskesyn, virkelighetsoppfatning og mangfold i jødedom, islam og østlige religioner
 • har innsikt i forholdet mellom religion og menneskerettigheter
 • har kunnskap om forholdet mellom tro og fornuft i katolsk tradisjon
 • har kunnskap om kristen dydsetikk
 • har kjennskap til forskning om barns læring og estetiske arbeidsmåte

Ferdigheter Studenten

 • kan reflektere over lærerens rolle i skolen, ut fra katolsk pedagogikk og menneskesyn
 • kan reflektere over livsmestring i møte med barn og unge
 • kan anvende filosofisk samtale i klasserommet
 • kan anvende sanselig-estetiske arbeidsmåter
 • kan utforme undervisningsopplegg hvor eleven får et aktivt møte med religionenes kunst og estetikk
 • kan reflektere selvstendig over aktuelle etiske spørsmål, ut fra katolsk etikk

Generell kompetanse Studenten

 • har kjennskap til lærerens rolle som forbilde og veileder
 • har innsikt i den katolske skolens samfunnsansvar
 • har kjennskap til katolsk skole som et mangfoldig fellesskap

Innhold

Dette emnet gir fordypning og videreutdanning i katolsk teologi, filosofi, religionsteologi, livssyn og etikk.

Emnets moduler er praksisrelevante, særlig for lærere som underviser ved katolske skoler i fagene KRLE (grunnskole), Katolsk kristendom (Vg1 og Vg2) og Religion og etikk (Vg3).

Emnet er også relevant for kateketer, diakoner og andre som underviser i kirkelig sammenheng. Emnet er bygget opp omkring følgende fem moduler:

 • Kristen tro og praksis
 • Etikk og sosiallære
 • Religioner og livssyn
 • Fagdidaktikk med vekt på estetiske arbeidsmåter
 • Filosofi og utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingsbaserte forelesninger supplert med nettleksjoner, seminar og gruppearbeid, samt ekskursjoner. Individuelle innleveringer til emnets ulike temaområder, med tilbakemelding fra faglærer.

Arbeidsomfang

350-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • 6 individuelle, skriftlige innleveringer på ca. 500 ord, oppgitt tema.

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er todelt og har følgende vekting:

 • Semesteroppgave, selvvalgt tema, ca. 3000 ord (teller 51 prosent)
 • Muntlig eksamen, ca. 20 minutter (teller 49 prosent)

Semesteroppgaven og muntlig eksamen gis selvstendige karakterer. For å gå opp til muntlig eksamen må semesteroppgaven være vurdert til bestått karakter. For at emnet samlet skal gi bestått karakter, må også muntlig eksamen vurderes til bestått karakter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A-F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Semesteroppgave: Alle Muntlig eksamen: Ingen

Eksamensspråk

Skandinaviske språk. (Andre språk etter søknad.)

Studiepoengreduksjon

 • 5 studiepoeng overlapp med (4)MGL5KRLE101/MGL1KRLE101 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 5-10/1-7
 • 5 studiepoeng overlapp med (4)MGL5KRLE200/MGL1KRLE200 Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 5-10/1-7 Fellesdel
 • 3 studiepoeng overlapp med TEOL110 Bibelen - tekst, tolkning og formidling
 • 3 studiepoeng overlapp med REL115 Religionskunnskap

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja