VUP863-UD Spesialpedagogikk 1. Videreutdanning for lærere 1.-10. trinn – modul 1

Alle versjoner:
VUP863-UD (2024—2025)
VUP863-UD (2023—2024)

Emnekode: VUP863-UD

Emnenavn: Spesialpedagogikk 1. Videreutdanning for lærere 1.-10. trinn – modul 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Nettbasert, Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

 • Godkjent lærerutdanning.
 • Tilsetting som lærer i grunnskolen.

Relevans i studieprogrammet

Første modul av 30 stp videreutdanning i spesialpedagogikk for lærere på 1.-10.trinn innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet».

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om ulike forståelser og tilnærminger til begreper som lærevansker og funksjonshemming, tidlig innsats og forebygging.
 • Har grunnleggende kunnskap om kartlegging og utredning som utgangspunkt for tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak, og dilemmaer knyttet til dette.
 • Har grunnleggende kunnskap om etiske aspekter ved arbeidet med barn og unge med ulike forutsetninger.
 • Kjenner lovverket og rettigheter for barn og unge som av ulike grunner har utfordringer i skolen.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan gjøre rede for saksgangen og ulike ansvarsforhold knyttet til elever med behov for individuelt tilrettelagt opplæring
 • Kan drøfte og ta stilling til det mellommenneskelige samspillet en selv er en del av, i møte med barn og unge med ulike utfordringer, og deres foreldre.

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i og evne til refleksjon omkring dilemma i det spesialpedagogiske arbeidet.
 • Kan utveksle synspunkter med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Kan vurdere hvordan spesialpedagogikk som fag kan bidra til inkludering i skolen.

Innhold

Med læringsutbyttebeskrivelsene i fokus vil grunnlagsproblemer i spesialpedagogisk arbeid stå sentralt i arbeidet med de ulike temaene i studiet:

 • Du som spesialpedagog; kjenn deg selv og ditt «credo».
 • Prinsipper for opplæringen; lover og retningslinjer.
 • Spesialpedagogikkens rolle og funksjon; tradisjon, utfordringer og muligheter.
 • Særskilte behov, inkludering og individuelt tilrettelagt opplæring. Den spesialpedagogiske tiltakskjeden.
 • Allmennpedagogikk, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.
 • Tidlig innsats og forebygging.
 • Kartlegging og vurdering
 • Tiltaksutforming; tilpasset opplæring, individuelt tilrettelagt opplæring og individuell opplæringsplan (IOP)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert (3x2 dager) basert på konkret faglig forberedelse og etterarbeid. Forelesninger og drøftinger knyttes til praksis på egen arbeidsplass. Det å sette seg inn i fag- og forskningslitteraturen som grunnlag for et selvvalgt utviklingsarbeid på egen skole under veiledning utgjør en viktig del av studiet. Det legges opp til omvendt undervisning, med nettforelesninger knyttet til hver samling. Samlingene vil inneholde noe forelesning, men hovedfokus vil være på refleksjon og drøfting/ erfaringsutveksling med utgangspunkt i teori og forskning. Undervisnings- og arbeidsformene søker å støtte den enkelte deltaker til å utvikle et personlig reflektert forhold til ulike faglige og etiske dilemma på det spesialpedagogiske området. Gruppevis drøfting og erfaringsutveksling vil gi erfaring med å utnytte potensialet som ligger i et profesjonsfellesskap. Felles elektronisk læringsplattform benyttes til forberedelse og etterarbeid, samt veiledning og kommunikasjon internt i studentgruppen og mellom den enkelte student og veileder. Her finnes og studiets læringsressurser, som nettforelesninger, litteratur, ulike tekster og veiledninger.

Arbeidsomfang

Ca. 400 timer.

Arbeidskrav

 • Deltagelse på samlingene (3x2 dager). Minimum 80% frammøte.
 • Utforme utkast til problemstilling for et tenkt utviklingsarbeid på egen skole innen fastsatt frist.
 • Utarbeide skisse/utkast til tekst om dette utviklingsarbeid innen fastsatt frist.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gjennomføre avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig individuell semesteroppgave på ca. 5000 ord om utviklingsarbeid knyttet til egen arbeidsplass.

Semesteroppgaven skal være en akademisk tekst relatert til teori og basert på tekst suksessivt utformet i løpet av studiet.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Semesteroppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Studenten må ha fulgt undervisning, og fått godkjent arbeidskravene på modul 1 for å kunne fortsette på modul 2.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • 15 stp reduksjon mot P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer.
 • 15 stp reduksjon mot VUP861-UD Spesialpedagogikk 1. Videreutdanning for lærere 5.-10. trinn - modul 1.

Evaluering av emnet

På bakgrunn av kvalitative studentevalueringer etter hver samling, samt en strukturert oppsummerende studentevaluering ved studieslutt, utformes en evalueringsrapport som brukes til justering av opplegget for neste kull. Evalueringen kan deles med Utdanningsdirektoratet.

Emneevaluering ellers i henhold til kvalitetssystemet ved NLA Høgskolen.

Digital litteraturliste