VUPEDVEI1-M1 Veiledning og ulike veiledningstradisjoner

Alle versjoner:
VUPEDVEI1-M1 (2024—2025)
VUPEDVEI1-M1 (2023—2024)
VUPEDVEI1-M1 (2022—2023)
VUPEDVEI1-M1 (2021—2022)
VUPEDVEI1-M1 (2020—2021)
VUPEDVEI1-M1 (2019—2020)
VUPEDVEI1-M1 (2018—2019)
VUPEDVEI1-M1 (2017—2018)

Emnekode: VUPEDVEI1-M1

Emnenavn: Veiledning og ulike veiledningstradisjoner

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Kvalifiseringskrav for opptak på modul 1 er:

 • godkjent lærerutdanning eller annet yrke med minimum tre års høyskole eller universitetsutdanning som grunnlag
 • minimum tre års relevant yrkespraksis
 • studentene arbeider/skal arbeide med veiledning

NLA kan etter skjønnsmessig vurdering gi unntak fra kravene.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i studieprogrammet Pedagogisk veiledning 1.

Innledning

Studiet tar sikte på å kvalifisere yrkesutøvere til oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger. Målgruppen er lærere, barnehagelærere og andre som ønsker å kvalifisere seg for veiledningsoppgaver i en yrkeskontekst. Utdanningen legger vekt på å utdanne veiledere som kan gi systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar til den veilededes egen profesjonsutvikling i ulike yrkessammenhenger.

Modul 1 undervises over to semester.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført modul 1, Veiledning og ulike veiledningstradisjoner, har studenten oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i veiledning. Dette er:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om veisøkerrollen og om veilederrollen
 • har kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og om ulike kontekster veiledning foregår innenfor
 • har kunnskap om etiske perspektiv i veiledningsarbeidet
 • har kunnskap om kommunikasjon og samspillsprosesser
 • har kunnskap om profesjonell utvikling i yrket og utfordringer knyttet til overgangen fra utdanning til yrket

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, begrunne og gjennomføre veiledning
 • kan analysere og reflekter over veiledning, kommunikasjonsprosesser og læringsprosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • har gode kommunikasjonsferdigheter i veiledning
 • viser etisk refleksjon og evne til vurdering i veiledningssamtalen
 • kan legge til rette god veiledning i ulike kontekster
 • har innsikt i hvordan veiledning kan bidra til profesjonell utvikling

Innhold

Det er grunnleggende viktig å skape helhet og sammenheng i studiet ved å knytte sammen teori og praksis. Deltakerne skal både ha kjennskap til ulike teorier knyttet til veiledning, og øves opp i å se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og egne praksiserfaringer som veileder.

Gjennom teoriervervelse og praktiske øvelser skal studentene i modul 1 få bevissthet om hva veiledning er, og hvordan veiledning tar form i møte med mennesker i ulike situasjoner. Modulen vil gi en innføring i ulike veiledningstradisjoner med vekt på individuell veiledning, og rollene som veileder og veisøker.

Studiet vektlegger å utvikle en analytisk og kritisk holdning til eget arbeid som veileder. Det er et mål at studenten får grunnleggende bevissthet om veileders oppgaver, samt utvikle bevissthet om etiske perspektiver i veiledningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har obligatoriske samlinger. På samlingene vektlegges undervisning, studentaktive læringsformer og erfaringsutveksling. Studentene vil bli delt inn i faste grupper (basisgrupper) som arbeider sammen mellom samlingene. Omfang 20 timer. Faglærer veileder arbeidet i basisgruppene.

NLA Høgskolen bruker den elektroniske læringsplattformen Canvas. Kontakten mellom samlingene vil foregå her, både studentene imellom og mellom fagveileder og student. Etter samlingene i basisgruppen skal det sendes referat til fagansvarlig.

Arbeidsomfang

Ca.450 timer.

Arbeidskrav

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering.

 • Oppmøte på undervisningssamlingene og i basisgruppen
 • En reflekterende tekst om grunnleggende elementer, holdninger og verdier i veiledning. Omfang 2000 ord. Oversikt over selvvalgt pensum skal legges ved besvarelsen som separat vedlegg
 • Gruppeframføring av selvvalgt fordypningstema

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Studenten får utlevert et veiledningsgrunnlag med 20 minutt forberedelsestid.
 • Invidividuell muntlig eksamen med varighet 20 minutter

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Info gis i forkant av eksamen.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Pedagogisk veiledning I, modul 1 må være gjennomført for å fortsette på modul 2.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja