Musikk, menighet og ledelse - påbyggingsår

Alle versjoner:
Musikk, menighet og ledelse - påbyggingsår (Kull: 2019Høst)
Musikk, menighet og ledelse - påbyggingsår (Kull: 2018Høst)

Studieprogramkode: 4MML4

Studieprogramnavn: Musikk, menighet og ledelse - påbyggingsår

Kull: 2019 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Årsstudium

Oppstart: Høst

Fører til grad/tittel

Bachelor i utøvende musikk (forutsetter bachelor i MML + påbyggingsår).

Studenter med orgel som hoveinstrument får tittel som kantor.

Målgruppe

Påbygging i utøvende musikk er beregnet på studenter som har fullført bachelor i MML og som ønsker å oppnå en høyere utøvende kompetanse på sitt hovedinstrument, både i samspill, formidling og med større personlig og faglig integritet. Påbygging i utøvende musikk kompletterer MML, slik at omfang og nivå på hovedinstrument er tilsvarende en bachelor i utøvende musikk.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i musikk, menighet og ledelse (MML) eller tilsvarende.

 

Søkere som har fullført slik bachelorgrad i 2013 eller tidligere må gå opp til egen opptaksprøve.

Søknad via lokal søknadsweb, søknadsalternativet «4UM Påbygging til bachelorgrad i utøvende rytmisk musikk».

Krav om politiattest

Nei.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om musikalske stilarter og kjennskap til et allsidig repertoar for hovedinstrumentet
 • har kunnskap om de ulike bandinstrumentenes roller, særegenheter og spillemåte

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan realisere og formidle sine egne kunstnerlige intensjoner på et profesjonelt nivå
 • kan reflektere over og ta ansvar for sin egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • kan tilrettelegge og innstudere musikk for ulike typer ensembler

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en tydelig identitet som musiker
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor musikkarbeid i kirke og menighet
 • har innsikt i og kan forholde seg reflektert til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som musiker både innen kirkeliv og profane sammenhenger
 • har en helhetlig forståelse av musikkens betydning i kirke og samfunn
 • har evne til samarbeid og til å støtte og motivere medspillere
 • kan planlegge og gjennomføre ulike typer konserter, gudstjenester og musikkprosjekter som trekker seg over tid, både alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med kirkelige ordninger og etiske retningslinjer

Studiets oppbygning

 Årsstudiet Påbygging i utøvende musikk inneholder 60 studiepoeng (sp) med musikkemner der 35 sp er obligatoriske emner og 25 sp er valgemner.

Emnet hovedinstrument utgjør 25 sp og består av individuell undervisning, samspillsundervisning og interpretasjon. Støtteemnene Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp) og Gudstjenestepraksis II (5 sp) utgjør de andre obligatoriske emnene.

I tillegg velger studenten ett eller flere fordypningsemner i hovedinstrument, minimum 10 sp. Det tilbys flere yrkesrettede valgemner: korledelse, arrangering, musikkproduksjon, låtskriving, bransje, musikkhistorie og musikktenkning, ulike bi-instrumenter, samt fordypningsemner i hovedinstrument der studentene for eksempel kan fordype seg i en epoke, sjanger, artist komponist, solistisk eller i samspill.

 

Merk følgende med tanke på videre studier:

 • For masterstudier kreves det minst 10 studiepoeng fordypning i hovedinstrumentemner slik at bachelor i MML og påbygningsåret utgjør minst 80 studiepoeng i utøvende musikkemner.
 • For masterstudier i musikkvitenskap kreves det i tillegg musikktenkning (10sp) og et ekstra emne i musikkhistorie (5 sp)
 • Kirkeorgel som hovedinstrument i bachelor i MML sammen med valgemnene korledelse II og III og liturgisk spill i Påbygging i utøvende musikk gir kantorutdanning. Liturgisk spill regnes i den sammenhengen som utøvende emne i hovedinstrument, og innfrir fordypningskravet på 10 sp.

Detaljert oversikt over valgemner i musikk finnes i oversikten nedenfor.

MML4 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Utøvende emner (25 sp)

4HINS401K Hovedinstrument IV, klassisk (25 sp), inkluderer

klassisk forum

4HINS401R Hovedinstrument IV, rytmisk (25 sp,) inkluderer

interpretasjon og samspill

Støtteemner (10 sp)

4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)

4GTP200 Gudstjenestepraksis II (5sp)

Musikk valgemner (25 sp)

4MHIF300 Hovedinstrument fordypning solo (5 sp) *

4MHIF350 Hovedinstrument fordypning solo (10 sp) *

4MHIF301 Hovedinstrument fordypning samspill (5 sp) *

4MHIF351Hovedinstrument fordypning samspill (10 sp) *

4MPJ100 Improvisasjon (5 sp) *

4BIVP301 Bi-instrument piano III (5 sp)

4BIVP402 Bi-instrument piano IV (10 sp)

4BIVS301 Bi-instrument sang III (5 sp)

4BIVS402 Bi-instrument sang IV (10 sp)

4BIVO301 Bi-instrument kirkeorgel I (5 sp)

4BIVO402 Bi-instrument kirkeorgel II (10 sp)

4BIVG301 Bi-instrument gitarakkompagnement I (5 sp)

4BIVG402 Bi-instrument gitarakkompagnement II (10 sp)

4MPD101 Musikkproduksjon Ia (5 sp) Valgemne fra H-2020

4MPD150 Musikkproduksjon Ib (5 sp) Valgemne fra H-2018

4MPD200 Musikkproduksjon II (10 sp)

4ARR300 Arrangering III (5 sp)

4ARR400 Arrangering IV (5 sp)

4MUH100 Musikkhistorie I (5 sp) **

4POPM101 Populærmusikkhistorie (5 sp) **

4MUTENK Musikktenkning (10 sp) **

4MID100 Identitet og bransjekunnskap (5 sp)

4KORL200 Korledelse II (5 sp) ***

4KORL300 Korledelse III (5 sp) ***

4MLIS100 Liturgisk spill (10 sp) ***

4MLS100 Låtskriving i gruppe (5 sp) ****

4MLS150 Låtskriving (10 sp) ****

 

 

* Fordypningsemner i hovedinstrument ,rekkefølgen kan variere. Minimum 10 sp av disse emnene må velges i løpet av hele
studiet (MML + Påbygging i utøvende musikk), slik at summen av utøvende emner  (hovedinstrument) totalt på
minimum 80 s

** Obligatoriske emner ved kvalifisering til masterstudier i musikkvitenskap

 *** Obligatorisk ved kvalifisering til kantortittel.

**** Med forbehold om ledige plasser. Kun ett av emnene kan velges.

MERK: Enkelte emner bygger på andre emner. Informasjon om dette finnes i de ulike emneplanene.

 

Innhold

Formålet med Påbygging i utøvende musikk er å kunne tilby studenter med bachelorgrad i musikk menighet og ledelse (MML) et fordypningsår i utøvende musikk. Studiet gir studenten en dypere og bredere kompetanse og identitet som musiker både i kirkelig og profan sammenheng. I tillegg til de utøvende musikkemnene som utgjør den største delen av dette studiet, kan studenten fordype seg i en rekke emner, se emneoversikt nedenfor.

Påbygging i utøvende musikk muliggjør bachelorvitnemål i utøvende musikk (UM) etter fullført MML. Studenter med orgel hovedinstrument fra MML vil gjennom Påbygging i utøvende musikk kunne oppnå kantortittel.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Fordi intensjonen om at studentenes faglige modning som utøvende musikere også innebærer økt sosial kompetanse, formidlingskompetanse, yrkesetisk kompetanse samt ledelses- og utviklingskompetanse, legges det opp til stor grad av samhandling mellom studentene og mellom lærere og studenter. I mange av emnene er studentene avhengige av hverandres deltakelse og involvering. Studiet krever derfor stor grad av tilstedeværelse.

Gjennom studiet vil studentene møte undervisningsformer som individuell undervisning, gruppeundervisning, samspill med og uten lærer, forelesninger, seminarer og mesterklasser. Studentene må i løpet av studiet presentere sitt utøvende musikalske virke i ulike former og fremføringer av ulik størrelse og omfang

Eksamen og vurdering

De ulike emnene har eksamensordninger tilpasset beskrivelsen av læringsutbyttet i hvert enkelt emne. Dette er nedfelt i hver enkelt emneplan. Vurderingsuttrykk er gradert karakter (A - F) eller bestått/ikke bestått.

Utveksling og internasjonalisering

Det er ikke tilrettelagt for utveksling innenfor Påbygging i utøvende musikk.

Videre studier

Bachelor i MML sammen med Påbygging i utøvende musikk kvalifiserer faglig til å søke opptak til:

 • masterstudier i utøvende musikk ved flere institusjoner
 • praktisk pedagogiske utdanninger (PPU) med musikk fagdidaktikk, inkludert PPU med didaktisk spesialisering i instrumental- og ensembleundervisning ved Norges musikkhøgskole (NMH)

Relevans

MML-utdanningen inklusiv årsstudiet Påbygging i utøvende musikk har som utøvende musikkutdanning et spesielt fokus inn mot musikkstillinger i kirke, menighet og organisasjon. Den har også den nødvendige faglige bredde og kvalitet som gjør den relevant til utøvende og organisatorisk musikkarbeid i samfunnet for øvrig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Individualundervisning kan foregå på engelsk ved behov. Eksamensspråk vil normalt følge undervisningsspråket i emnet.

Evaluering

Studiet vil være gjenstand for kontinuerlig evaluering, og studentene vil i særlig grad bli trukket inn i evalueringen av arbeidsformene og undervisningen. Studiet evalueres også jevnlig i forhold til relevans for aktuelt arbeidsmarked og videre studier.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla