BACHELOR I PEDAGOGIKK

Studieprogramkode:
BAPED
Studieprogramnavn:
BACHELOR I PEDAGOGIKK
Kull:
2020 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
180 poeng
Grad:
Bachelor studium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på Samordna opptak
Bachelor i pedagogikk.
Formålet med studiet er ikke bare det som forventes av studentene ved avslutningen av studiet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men omfatter også den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og vurderingssformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.
Generell studiekompetanse

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har innsikt i ulike syn på pedagogikk og ulike oppfatninger av grunnleggende begreper for pedagogisk virksomhet: oppdragelse og undervisning, opplæring og utdanning, danning og oppbygging.
 • har innsikt i ulike syn på virkeligheten, mennesket, erkjennelsen og samfunnet – i teori om oppdragelse og undervisning, i pedagogiske planer og i praksis.
 • kan gjøre rede for praktiske konsekvenser som slike syn kan ha ved prioritering av verdier og valg av formål, mål, innhold, metoder og vurderingsmåter – i teori om oppdragelse og undervisning, i pedagogiske planer og i praksis.
 • har innsikt i ulike syn på pedagogiske institusjoner, mandat- og ansvarsfordelingen mellom dem og etiske prinsipper for pedagoger - i teori om oppdragelse og undervisning, i pedagogiske planer og i praksis.
 • har innsikt i pedagogisk idéhistorie, pedagogisk psykologi, pedagogisk sosiologi og historie, og har innsikt i de øvrige pedagogikkemnene som han eller hun har valgt i bachelor-studiet.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan beskrive konkrete praktisk-pedagogiske situasjoner og kontekster og reflektere over dem.
 • kan formulere skriftlig hva hun eller han selv tror på og brenner for som pedagog, og kan reflektere med utgangspunkt i dette.
 • kan anvende sine erfaringer og kunnskaper i kritiske drøftinger av pedagogiske spørsmål.
 • kan formulere en relevant pedagogisk problemstilling, velge kilder som kan belyse denne, anvende prinsipper for akademisk skriving, bruke et relevant verktøy i denne sammenhengen og foreta selvstendige og begrunnede refleksjoner og vurderinger.
 • har ferdigheter til å oppdatere sin kunnskap innenfor faget.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • engasjerer seg i pedagogiske spørsmål og aktuell pedagogisk debatt, og reflekterer over sine egne relasjoner med barn, unge og voksne.
 • ser betydningen av handlinger som kan bygge opp en god pedagogisk holdning bl.a. preget av frihet, tillit, saklighet, autoritet, åpenhet, tålmodighet, glede og humor, nestekjærlighet, tilgivelse og praktisk visdom.
 • er i stand til å vurdere hva voksne bør føre videre til neste generasjon og til å forme antakelser om hva som er best for barna - og kan revurdere målene i konkrete situasjoner.
 • er i stand til å lytte og la seg si noe, og er i stand til å stille kritiske spørsmål til pedagogiske tradisjoner og praksis.
 • har en selvkritisk holdning i arbeid med oppgaver.
 • kan bidra til nytenkning og fremme innovasjonsprosesser.

BAPED

Høst


1.år

Vår


1.år

Høst


2.år

Vår


2.år

Høst


3.år

Vår


3.år

Ex.phil. / Ex.fac.

(20 stp. obligatorisk)

EX101EX102

Pedagogikk grunnivå

(40 stp. obligatorisk)

P101-104

Bachelor-oppgave, pedagogikk


(15 stp. obligatorisk)

P290

>

P290

Pedagogikk valgemner


(minimum 30 stp.)

P270


P271

P211

P240

P211

P240

P232

P261

P232

P261

P259

P262

P259

P262

P263

P263

P270

P272

P270

P272

P271

P273

P271

P273

Frie emner


(Inntil 80 stp.)

Ex.phil., Ex.fac. og valgemner kan tas i andre semester enn oppgitt i modellen. Se forkunnskapskrav og undervisningssemester i emneplan for det enkelte emne.
Andre frie emner fra NLA Høgskolen eller andre høgskoler/universiteter kan inngå i graden.

Modellen viser hvordan et bachelorstudium kan bygges opp. Emner kan utgå, flyttes til et annet semester eller endres når det gjelder innhold og opptakskrav. Se "Andre bestemmelser". Første året i bachelorstudiet i pedagogikk består av P101-104, EX101 Examen philosophicum og EX102 Examen facultatum, til sammen 60 stp. Emnet P101-104 består av 4 deler som hver har et omfang tilsvarende 10 studiepoeng. Delene skal ses i sammenheng og prøves som en helhet, se eksamensordningen. P101-104 omfatter følgende deler:

P101 Pedagogiske grunnlagsproblemer

P102 Oppdragelses- og undervisningslære

P103 Pedagogisk psykologi

P104 Pedagogisk sosiologi og historie

I andre og tredje studieår bygger en videre med pedagogikkemner på 200-nivå (valgemner). En kan også inkludere frie emner fra andre fagområder ved NLA Høgskolen.

Oversikt over emner på 200-nivå:

P211

Interkulturell pedagogikk

15 stp.

P232

Pedagogisk ledelse

15 stp.

P240

Allmennpedagogiske spørsmål i historisk og nåtidig lys

15 stp.

P259

Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

15 stp.

P263

Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i eit systemperspektiv

15 stp.

P261

Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med
vekt på grunnlagsproblemer

15 stp.

P262

Spesialpedagogisk arbeid – med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser

15 stp.

P270

Metode i forsknings- og utviklingsarbeid

15 stp.

P271

Pedagogisk debatt

5 stp.

P272

Familiepedagogikk

15 stp.

P273

Kommunikasjon og holdningsdanning

15 stp.

P290

Bacheloroppgave i pedagogikk

15 stp.

 

Det er ulike forkunnskapskrav til de ulike emnene; se emneplan for det enkelte emnet for nærmere informasjon.

Merk særlig følgende: Emnene P259, P261 og P262 bygger på hverandre og bør tas i rekkefølge. P259 må være bestått før man kan ta P261 og/eller P262.  Hvis P261 og P262 ikke tas i samme semester, anbefales det sterkt å ta P261 først, fordi P261 vektlegger grunnlagstenkning som basis for arbeid med funksjonsnedsettelser

På grunn av plassbegrensning er det særskilt opptak til emnene P232, P261, P262 og P263, se søknadsfrister på NLAs nettsider for å søke lokalt opptak.

For å bli tildelt graden Bachelor i pedagogikk fra NLA Høgskolen, må studenten ha fullført totalt 180 studiepoeng, derav minst 80 studiepoeng i pedagogikk, hvor P101-104 (40 stp) og bacheloroppgave (P290) må inngå. Minst 30 studiepoeng må være pedagogikkemner på 200-nivå. Emnene EX101 (10 stp) og EX102 (10 stp) er obligatoriske. Inntil 80 studiepoeng er frie og kan være fra andre fag.

Det vil i enhver kultur være både en eldre og en yngre generasjon av mennesker som lever samtidig. Pedagogikk – i teori og praksis - gjelder forholdet mellom den eldre og den yngre generasjonen. Pedagogikken må derfor vurdere hva vi voksne egentlig ønsker for neste generasjon, vurdere hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og vurdere hvorvidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barna og de unge. Som grunnlag for slike vurderinger trengs det nærhet til pedagogisk praksis, åpenhet for å gjøre erfaringer og mulighet for kritisk drøfting av verdispørsmål. Studiet gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, og er praksisorientert, forskningsorientert og verdiorientert. Det blir lagt vekt på en klargjøring og drøfting av de ulike verdivalgene som oppdragelse og undervisning fører med seg, og på å se disse verdivalgene i sammenheng. En vil særlig være oppmerksom på de pedagogiske konsekvensene av de verdiene som barnehager og skoler bygger på: respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. En viktig utfordring i dag er å inkludere alle barn og unge i fellesskapet. Det er mange forskjeller i bakgrunn og forutsetninger, men alle bør få likeverdige muligheter til å delta og gi sitt spesielle bidrag til å bygge opp samfunnet og kulturen. Det er videre sentralt for pedagogikken å drøfte forholdet mellom de ulike oppdragelses- og undervisningsinstitusjonene, og hvilke formål og oppgaver og hvilket mandat (avgrenset pedagogisk ansvar) som disse har.

Undervisningen vil bli organisert som forelesninger og gruppeaktiviteter, i seminar- og kollokvie-grupper. Det blir oppfordret til selvvirksomhet, og det legges vekt på å fremme gode relasjoner mellom lærere og studenter og mellom studentene. Det blir lagt vekt på variasjon i arbeids- og organisasjonsmåter, og det blir gitt respons på skriftlige arbeider som blir innlevert som ledd i vurderingen innenfor det enkelte emnet.

Første uke i høstsemesteret er en innføringsuke hvor alle nye studenter bør møte. Grunnlaget for et godt studium blir lagt i innføringsperioden. Det blir arbeidet med prinsipper for akademisk læring, hensikten med studiet som helhet, hensikten med emnene i studiet og forholdet mellom emnene. Dessuten legges det opp til etablering av smågrupper (kollokviegrupper).

I starten av vårsemesteret i det første året av studiet er det et tre dagers tverrfaglig kurs med fokus på et aktuelt emne. Dette kurset er obligatorisk.

Et hovedprinsipp er at hver enkelt student vil måtte gjennom minst én individuell prøve som del av hvert emne. Prøveformen varierer fra emne til emne. Det kan være skriftlig eller muntlig eksamen, eksamen under eksamensvilkår, vurdering av en hjemmeoppgave/logg, eller en rapport. Enkelte emner har obligatoriske arbeidskrav. Dersom ikke annet er nevnt, blir karakterskalaen A-F benyttet.
NLA Høgskolen har avtale om studentutveksling ved en rekke universiteter og høyskoler verden over. Inntil 60 studiepoeng kan tas under utveksling til andre universiteter. Se egne nettsider om Internasjonalisering.
Bestått bachelorgrad i pedagogikk gir et grunnlag for opptak på mastergradsprogram innen faget. Se nærmere beskrivelse av opptakskrav, deriblant karakterkrav, i studieplanene for masterprogrammene. Studenter som vil søke opptak på master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk, må sørge for å ta P259, P261 og P262, siden disse emnene inngår i opptaksgrunnlaget. Mastergrad i pedagogikk kan gi grunnlag for opptak på ulike doktorgradsprogram i pedagogikk.

Pedagogikkstudiet er relevant både i uformelle og i formelle sammenhenger - i hjem, arbeid og fritid. Alle i samfunnet har et medansvar for å hjelpe den oppvoksende generasjon. De fleste har et direkte ansvar som foreldre. Mange har ansvar som ledere av grupper og lag for barn og unge, og noen lager kulturprodukter (bøker, blader, programmer, filmer, spill, musikk og lignende) som påvirker dem som vokser opp. Det betyr at studiet er relevant for alle voksne, og spesielt for dem som har et direkte ansvar for oppdragelse, undervisning og danning. Foreldre må se det enkelte barn og støtte det i dets danning av seg selv - og samtidig stille krav og uttrykke forventninger til barnet. Dette er en utfordrende balansegang for alle som har med barn og unge å gjøre, både i hjem, arbeid og fritid. En slik balansegang har også overføringsverdi til forhold mellom voksne. Pedagoger hjelper umyndige til å bli myndige. Studiet er relevant i alle situasjoner både i arbeidslivet og ellers der voksne personers myndighet er truet, f.eks. på grunn av kulturelle tradisjoner, udemokratiske ledelsesformer, ekskludering og marginalisering, manglende hjelpemidler og opplæring, sykdom og aldring.

Pedagogikkstudiet er relevant for alle yrker som direkte eller indirekte bidrar til å bygge opp samfunnet og kulturen som neste generasjon etter hvert må ta ansvar for. Studiet er følgelig aktuelt for ledere i barne- og ungdomsarbeid og for personale innen skoleadministrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og statlige organ. Og det er dessuten relevant i en rekke ulike yrker både i sosial- og helsesektoren, massemedia, forlag, organisasjoner og i næringslivet generelt – yrker der en får et ansvar for undervisning, omsorg, formidling, kommunikasjon, informasjonsarbeid, ledelse, veiledning, organisering av kurs o.l.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men studenter kan levere oppgaver på engelsk.
Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Etter revisjon av emneplan/pensum har studenter som startet studiet etter en «gammel» plan anledning til å gå opp etter denne i to år etter at endringen fant sted. Studenter som velger vurdering/eksamen etter gammel plan må selv orientere studieadministrasjonen innen oppmeldingsfristen.

Andre emner enn de som er angitt i denne planen kan bli plassbegrenset, se NLA Høgskolens nettsider for å søke lokalt opptak.