Utøvende rytmisk korledelse, deltidsstudium

Alle versjoner:
Utøvende rytmisk korledelse, deltidsstudium (Kull: 2022Høst)
Utøvende rytmisk korledelse, deltidsstudium (Kull: 2021Høst)
Utøvende rytmisk korledelse, deltidsstudium (Kull: 2020Høst)

Studieprogramkode: 4URK

Studieprogramnavn: Utøvende rytmisk korledelse, deltidsstudium

Kull: 2020 Høst

Undervisningsspråk: Norsk

Studiested: Oslo

Studiepoeng: 60 poeng

Grad: Videreutdanning lavere grad

Oppstart: Høst

Studiets formål

NLA Høgskolen Staffeldtsgate vil gjennom deltidsstudiet i Utøvende rytmisk korledelse utgjøre en viktig plattform innen utdanningssektoren, ved at studiet tilbyr breddekompetanse i korledelse. Det er et stort behov for dette i både kirker og samfunnet for øvrig. Studiet gjennomføres i et rikt utøvende musikkmiljø med lange tradisjoner og høy kompetanse innen rytmisk korledelse. Det legges for øvrig stor vekt på samspill, samhandling, identitet og verdier. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innen korledelse, vokalarrangering og instrumentalferdigheter.

Undervisningen har et sterkt utøvende og praktisk fokus.

Målgruppe

Studiet henvender seg spesielt til yrkesutøvere (korledere) som ønsker å utvikle seg som korledere med hovedvekt på rytmiske sjangre, og som ønsker større ferdigheter innen vokalarrangering, akkompagnement og gehør. Undervisningen har et utøvende og praktisk fokus og er tilrettelagt for yrkesutøvere i jobb.

Opptakskrav

Deltidsstudiene krever generell studiekompetanse. I tillegg må søkeren sende inn:

 • Musikkteoritest
 • Videoopptak av søkeren på sitt hovedinstrument korledelse, varighet 2-4 minutter
 • Egenattest der studenten beskriver sin musikalske bakgrunn og motivasjon for studiet
 • Attestert dokumentasjon på korledervirksomhet
 • Studenten må selv stille med eget praksiskor

 

Ytterligere detaljer og kriterier for vurdering og rangering finnes i eget opptaksreglement for studiet.

Anbefalte forkunnskaper:

Innsikt i stemmebruk og minimum 2 års erfaring med å lede kor. I tillegg vil pianokunnskap på et godt bi-instrumentnivå, musikkteoretisk oversikt og god innsikt i harmonikk og akkordlære være med på å gi et godt utgangspunkt for studiet.

Krav om politiattest

Nei

Krav om skikkethet

Nei

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • innsikt i ulike musikalske sjangre, og har kunnskap til å kunne å formidle et variert spekter av musikk gjennom sitt arbeid
 • basiskunnskap i å arrangere og komponere musikk
 • viderekommen kunnskap om korledelse

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve musikk, både individuelt og i ulike besetninger
 • lede og dirigere kor innenfor flere musikksjangre
 • arbeide selvstendig med øving, innstudering og musikalsk formidling
 • reflektere over egen kunstneriske virksomhet og utvikling
 • integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse av musikkens betydning i samfunnet
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har identitet som utøver og korleder

Studiets oppbygning

Emneoversikt med studiepoeng

Utøvende emner (30 sp)

 • 4MHI101 Hovedinstrument (korledelse) 30 sp

Støtteemner (25 sp)

 • 4GEH100 Gehørtrening I (5 sp)
 • 4MARR150 Arrangering I og II (5 sp)
 • 4MSEN300 Metodisk samspill og ensembleledelse (5 sp)
 • 4BIP100 Bi-instrument piano I (besifringsbasert, 5 sp)
 • 4MGAI300 Gehørbasert akkompagnement og imp, 5 sp) 

 

 

Musikk valgemner (5 sp)

 • 4MW100 Music in Worship (5 sp)
 • 4POP101 Populærmusikkhistorie (5 sp)
 • 4BIP301 Biinstrument piano III (5 sp)

Innhold

Deltidsstudier i utøvende musikk

Avdeling for musikk ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate tilbyr p.t. et deltidsstudium i utøvende musikk på totalt 60 studiepoeng. Hovedinstrument korledelse utgjør 30 studiepoeng, og inneholder både observasjonspraksis, undervisning individuelt og i gruppe, praksis og ulike kor som er relevante for en rytmisk korleder. Fordypningsemnene på til sammen 25 studiepoeng skal gi god kompetanse i støtteemner som er i korlederrollen. Valgemnene utgjør 5 studiepoeng. Undervisningen foregår både individuelt og i grupper med varierende størrelser. Det legges opp til tre samlinger á 2-3 dagers sammenhengende undervisning pr semester over 4 semestre.

 

Deltidsstudiet har et overordnet mål som omfatter både faglig innhold, studentenes dannelse og en yrkesmessig kvalifisering.

Arbeidsomfang

1500-1800 timer over to studeiår.

Eksamen og vurdering

Oversikt over den avsluttende vurderingen for hvert emne finnes i emneplanene.

Vurdering gis i form av gradert karakter (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Praksis

Ingen.

Utveksling og internasjonalisering

Studietur

Som en del av musikkstudiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate, organiseres det hvert år en studietur til USA. Studieturen er spesielt tilrettelagt for å utdanne, danne og inspirere musikkstudenter, der bl.a. besøk i kjente musikkstudios, ulike kirker, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner står sentralt. Studieturene har frem til nå gått til Chicago eller Los Angeles. Studieturen tilbys også til MML-studenter (Bachelor i musikk, menighet og ledelse) og URM-studenter (Bachelor i utøvende rytmisk musikk).

Videre studier

Innpass og integrering av årsstudiene i bachelorstudier.
Enkeltemner i årsstudiene kan etter søknad innpasses i BA-studiet MML (Musikk, menighet, ledelse) og BA-studiet URM (Utøvende rytmisk musikk). Årsstudium i utøvende musikk kan inngå som 2. året i bachelorstudiet PTL (Praktisk teologi og ledelse). Studenten må ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner, se ovenfor under opptakskrav. 

Relevans

Studiet vil være svært relevant for de som ønsker å utvikle seg som korledere og som jobber med vokalgrupper både a cappella og i band i ulike lag av kirke- og kultursektoren. Studiet kan også gi grunnlag for videre studier i musikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Studentene vil bli trukket inn i kontinuerlig evaluering av studiet, særlig av arbeidsformene og undervisningen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Søknad

https://sok.samordnaopptak.no/#/