Årsstudium i interkulturell kompetanse - nett

Studieprogramkode:
3IKS-N
Studieprogramnavn:
Årsstudium i interkulturell kompetanse - nett
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Årsstudium i interkulturell kompentanse.
I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert, er det viktig med interkulturell kompetanse. Denne kompetansen er relevant for mange yrker i privat, offentlig og frivillighetssektor.
Generell studiekompetanse.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskap

Kandidaten har: 

 • kunnskap om interkulturell kompetanse og interkulturelle perspektiv på globale prosesser 
 • kunnskap om majoritets- og minoritetsprosesser og identitet, makt og tilhørighet 
 • kjennskap til muligheter og utfordringer knyttet til kulturelt og sosialt mangfold internasjonalt og i dagens Norge, som for eksempel mangfold, norskhet, integrering og rasialisering 
 • kunnskap om utvikling og endring av samfunn, religion og kultur i et kritisk globalt perspektiv 
 • kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprosesser, diskriminering, rasisme og ekstremisme, makt og avmakt 
 • kjennskap til relevante faglige verktøy, inkludert kvalitative forskningsmetoder og faglige formidlingsformer i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder 

Ferdigheter

Kandidaten kan: 

 • anvende faglig kunnskap til å beskrive, belyse og analysere interkulturelle problemstillinger; inkludert hvordan man selv er posisjonert 
 • anvende introduserte faglige verktøy, inkludert kvalitative forskningsmetoder, samt faglige formidlingsformer i tråd med forskningsetiske og akademiske standarder 
 • finne og henvise til relevant faglitteratur og anvende dette i en analyse og drøfting av interkulturelle anliggender 

 

Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • har innsikt i sentrale interkulturelle anliggender, og forståelse av samspillet mellom mennesker i et flerkulturelt perspektiv
 • har innsikt i etiske problemstillinger i et interkulturelt perspektiv 
 • kan formidle faglige tema, både skriftlig og muntlig, på en kultursensitiv og selvreflektiv måte 

 

1. semester

IKS101N Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori (15 sp)*

IKS102N Mangfold og det flerkulturelle Norge (15 sp)*

2. semester

IKS103N Interkulturelle forskningsmetoder (15 sp)*

Valgfri spesialisering (15 sp), velg ett av emnene:

IKS104 Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika (15 sp)**


IKS107N Regional og tematisk fordypning***

 

 

* Obligatoriske emne.
** IKS104 har obligatorisk studieopphold (ca. fire uker) og har obligatorisk undervisning på campus i forkant av studieoppholdet. Emnet har begrenset med plasser. 

Årsstudiet kan tas som deltidsstudium. Følgende løp anbefales:

1. semester: 3IK101N
2. semester: 3IK102N
3. semester: IKS103N
4. semester: IKS107N eller IKS104

 • IKS101N - Interkulturell kompetanse: Grunnleggende teori - 15 sp
 • IKS102N - Mangfold og det flerkulturelle Norge - 15 sp
 • IKS103N - Interkulturelle forskningsmetoder - 15 sp
 • IKS104 - Regional spesialisering med studieopphold: Øst-Afrika - 15 sp
 • IKS107N - Regional og tematisk fordypning - 15 sp

Årsstudiet i interkulturell kompetanse er tverrfaglig med faglig forankring i sosialantropologi, sosiologi, kommunikasjonsteori, historie, og religionsvitenskap. Prefikset inter- i interkulturell gjenspeiler fokuset på det relasjonelle. Første semesteret har fokus på interkulturell kompetanse og mangfold og det flerkulturelle Norge. I andre semester er fokuset på interkulturelle forskningsmetoder. I tillegg har studentene en valgmulighet der hovedfokuset i emnene er å ha praksis og/eller regionalt fokus.

 

Studiets oppbygging bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Årsstudiet har fokus på teori, empiri og praksis for å gi studentene grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle kontekst og oppøve ferdigheter og kompetanse til å være bidragsytere i en interkulturell sammenheng.

 

Undervisningen varierer mellom nettforelesninger (opptak), arbeidsoppgaver (bl.a. presentasjoner og hverandrevurdering), webinarer (på nett) og veiledningssamtaler (på nett) der fremmøte kan kreves.

I gjennomføring av studiet brukes Office-programmer. NLA tilbyr dette gratis til studenter. NLA har tilgjengelig opplæringsmanualer av bruk av Office-programmene. Det kreves at studentene har datamaskin med kamera, mikrofon og høyttaler for å kunne gjennomføre samtaler og webinar på nett.

1600 timer

I løpet av årsstudiet blir studentene vurdert gjennom ulike eksamensformer: hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering og muntlig eksamen.

I alle emnene er det obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskravene er pedagogiske verktøy i prosessen mot å oppnå læringsutbyttet og må være godkjent for å ta eksamen i emnet (med mindre emneplanen har andre retningslinjer).

Eksamen vurderes med en gradert skala fra A til F der A er best og F er ikke bestått, eller med bestått/ikke bestått. Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Studenter på årsstudiet kan fortsette på bachelor i interkulturell kompetanse. Bachelor i interkulturell kompetanse kvalifiserer til å søke opptak til Master in Intercultural Studies og andre relevante masterstudier.
Årsstudiet i interkulturell kompetanse i kombinasjon med annen utdanning er relevant for å arbeide sammen med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan være i skole, helse- /sosialtjenester, arbeidsformidling eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, media, misjon eller næringsliv.
Norsk.
Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Noe undervisning kan foregå på engelsk. Dette gjelder spesielt på studieopphold (IKS104).

Det er krav om alminnelig god fysisk og psykisk helse for å delta på studietur.

Alle versjoner:
Årsstudium i interkulturell kompetanse - nett (Kull: 2024Høst)
Årsstudium i interkulturell kompetanse - nett (Kull: 2023Høst)