Tilleggsutdanning i kateketikk

Studieprogramkode:
VUTIK
Studieprogramnavn:
Tilleggsutdanning i kateketikk
Kull:
2023 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
30 poeng
Grad:
Videreutdanning høyere grad
Oppstart:
Høst
Gi tilleggsutdanning for kateket-tjeneste i Den norske kirke eller tilsvarende undervisningsstillinger i kristne menigheter og organisasjoner, med basis i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse (de tre oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme), jf. NLA Høgskolens vedtekter, § 5.
Studenter med avlagt grunnskolelærerutdanning med KRLE som masterfag (eller tilsvarende).

1. Avlagt femårig grunnskolelærerutdanning med KRLE som masterfag

eller

2. Avlagt bachelorgrad og mastergrad og som del av eller i tillegg til dette
a) 80 studiepoeng teologiske fag
b) 30 studiepoeng allmenn pedagogikk
c) 30 studiepoeng innenfor fagområdene pedagogikk, formidlingsfag eller praktiskteologiske fag.

Til 2. jf. Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateket i Den norske kirke § 4.1 a)–c).

Anbefalte forkunnskaper:
Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig. Deltagelse i kristent menighets-/forsamlingsliv over tid, gjerne med frivillig eller betalt engasjement i barne-/ungdomsarbeid.

Det er krav om politiattest (jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning, § 6-1).

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ungdomsarbeid, trosopplæring og kirkelig undervisning
 • har spesialisert kunnskap om kirkelig undervisning i relasjon til offentlig skole og administrasjon, ulike trossamfunn, organisasjoner og frivillighet
 • har god kjennskap til nyere teoridannelse og metodeutvikling innen kirkelig pedagogikk og ungdomsarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over sammenhenger mellom teologi og pedagogisk praksis, og pedagogisk teori og kristen opplæringspraksis - kan analysere fenomener og praksiser i ungdomskulturen og ungdomsarbeid og bringe denne analysen inn i en videre teologisk diskusjon
 • kan reflektere kritisk omkring planlegging og gjennomføring av større og mindre trosopplæringstiltak og lede unge og voksne i gjennomføringen av disse tiltakene
 • kan tenke strategisk om kirkens plass i den lokale konteksten, og trosopplæringsarbeidets funksjon i kirkens liv

Generell kompetanse

Studenten

 • har profesjonsetisk kompetanse innen ungdomsarbeid, trosopplæring og kirkelig undervisning
 • kan kommunisere et selvstendig arbeid og behersker religionspedagogisk språk og begreper
 • kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg i en kirkelig kontekst – kan bidra til nytenkning og innovasjon i ungdomsarbeid, trosopplæring og kirkelig undervisning

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng:

 • TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice – with Internship
 • TAM323B Kirkelig undervisning – med veiledet praksis

Emnene undervises hver høst og går over ett semester heltid.

Studiet gir den nødvendige praktisk-teologiske kompetansen til å utføre en faglig fundert katekettjeneste eller annen kirkelig undervisningstjeneste. Teorier og metodikk relevant for tjeneste med barn og unge i kirkelig undervisningsvirksomhet er spesielt vektlagt.
Emnene som inngår i studieprogrammet har to intensive forelesningsuker med obligatorisk tilstedeværelse på studiested (jf. studieplan for Master in Theology and Ministry). I tillegg til dette gjennomfører studenten seks nettbaserte ukeprogrammer som består av en undervisningsvideo og et mindre skriftlig arbeidskrav pr. emne. Dette gjøres tilgjengelig via høgskolens nettbaserte læringsplattform. Praksis gjennomføres normalt i perioden mellom forelesningsukene. Det gis tilbud om ca. månedlige faglig ledede kollokviesamlinger for studentene i studieprogrammet der man særlig fokuserer på refleksjon over sammenhenger mellom teologi og pedagogisk praksis, med utgangspunkt i arbeidskrav fra emnene og aktuell litteratur.
Ca. 750 t for fullt semester.

TAM321B:

 • 6 skriftlige arbeidskrav
 • Praksisrapport
 • 10 dagers hjemmeeksamen

TAM323:

 • 6 skriftlige arbeidskrav
 • Praksisrapport
 • Avsluttende prosjektoppgave, se emneplan for detaljer.

Det er krav om 50 timer veiledet praksis i emnene som inngår i studiet, se emneplaner.

Andel praksis i studiet: 13 prosent.

Kontakt med internasjonalt fagmiljø gjennom litteratur, forelesere og gjesteforelesere. Semesterstudium uten mulighet for utveksling.
Studieprogrammet kan inngå som del av opptaksgrunnlaget for ulike typer doktorgradsprogrammer, avhengig av sammensetning i mastergrad.
Studieprogrammet kvalifiserer grunnskolelærere med femårig masterutdanning med KRLE som masterfag for tjeneste som kateket i Den norske kirke eller tilsvarende oppgaver i andre kristne menighet og organisasjoner. Det kan også fungere som kateket-praktikum for andre som oppfyller § 4.1 a)-c) i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kateket.

TAM321B har normalt undervisning på engelsk, med mulighet for å levere tekster til vurdering på norsk. Praksis gjennomføres normalt ved norsk praksis-sted.

TAM323 har undervisning, praksis og prøving på norsk.

Studiet evalueres i henhold til NLA Høgskolens kvalitetssystem, med årlig underveisevaluering av emnene i studiet. Det er mulighet for å gi konkrete tilbakemeldinger gjennom høgskolens Si ifra-system (www.nla.no/kvalitet).

Alle versjoner:
Tilleggsutdanning i kateketikk (Kull: 2024Høst)
Tilleggsutdanning i kateketikk (Kull: 2023Høst)