Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Studieprogramkode:
PTL1G-DES
Studieprogramnavn:
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Trondheim
Studiepoeng:
60 poeng
Grad:
Årsstudium
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Årsstudium i praktisk teologi og ledelse har med utgangspunkt i kristen danningstradisjon som mål å utvikle formidlere og ledere, særlig til kirker og kristne organisasjoner.
Generell studiekompetanse
Det er krav om politiattest, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6, i forbindelse med praksisemner i studiet.
Det er krav om skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, jf. § 1 nr. 25. Nærmere informasjon om dette blir gitt til studenten ved oppstart.

Etter fullført og bestått studium har studenten følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teologi og ledelse i praksis i lys av en kristen danningstradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning – praksis – samarbeid – veiledning
 • kjenner til praktisk teologi og ledelse som forsknings- og formidlingsfag og om disse fagområdenes historie, tradisjon og egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over, vurdere og formidle sentrale problemstillinger knyttet til fortolkningen og formidlingen av bibelske tekster i ulike kontekster
 • kan bruke relevante faglige verktøy og formidlingsformer i både menighetsbyggende og samfunnsbyggende innsats som leder og veileder
 • har grunnleggende ferdigheter som leder i forskjellige roller i menighet og samfunn
 • kan reflektere over og gjøre bruk av fundamentale kulturelle, utviklingspsykologiske, danningsmessige, og teologiske perspektiv på trasopplæring for barn og ungdom
 • har grunnleggende ferdigheter i forskjellige former for ledelse
 • kan reflektere over praksis med bakgrunn i egne erfaringer og relevante faglige teorier i lys av kristen livstolkning

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til ledelse og veiledning, særlig i en kirkelig praksiskontekst
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan delta i faglige samtaler som fokuserer praktisk teologi og ledelse på en slik måte at dette kan bidra til utvikling av god praksis

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse (PTL) er satt sammen av seks 10-poengsenheter (se under). Emnene inneholder 30 sp. KRD/TEOL-emner og 30 sp. (REL-)PED. Undervisningen i Trondheim er lagt opp for å ta studiet på deltid over to år, slik:

 

Semester

Emner á 10 studiepoeng

Emner á 10 studiepoeng

Høst 2024

TEOL110 Bibelen: tekst, tolkning og formidling

RELPED110 Relasjonsledelse

Vår
2025

RELPED120 Ledelsesfilosofi

 

Høst 2025

TEOL130 Innføring i praktisk teologi

 

Vår
2026

RELPED130 Danning og trosopplæring – barn og unge

TEOL140 Teologi for en misjonal kirke

 • RELPED110 - Relasjonsledelse - 10 sp
 • RELPED120 - Ledelsesfilosofi - 10 sp
 • RELPED130 - Danning og trosopplæring - barn og unge - 10 sp
 • TEOL110 - Bibelen - tekst, tolkning og formidling - 10 sp
 • TEOL130 - Innføring i praktisk teologi - 10 sp
 • TEOL140 - Teologi for en misjonal kirke - 10 sp

Studiet er samlingsbasert, med obligatoriske intensive undervisningsuker. Gjennom undervisningsukene legges det til rette for en klasse/team-følelse. Det er fokus på fire arenaer for læring: undervisning, praksis, kollokviegrupper og veiledning. Mellom undervisningsukene har studentene praksis, og driver selvstudium av aktuell litteratur på egen hånd og/eller i samarbeid med medstudenter.

 

Undervisning:

Undervisningen er prosessorientert, og det tas i bruk varierte undervisnings- og læringsformer. Undervisningsukene rammes inne av praksisrefleksjon både i starten og slutten av uken. Ukene rammes også inn av at det daglig leses ulike sentrale tekster i fellesskap. Samtidig prøves denne lesningen mot mer ferdighetsorienterte øvelser og refleksjoner. Målet med dette er å skape stadige, hermeneutiske sirkelbevegelser mellom undervisning, praksis, samtale og veiledning.

 

Praksis:

Det er langsgående praksis gjennom hele studiet som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 

Veiledning:

Veiledningen er knyttet til undervisningsukene, da som veiledning i gruppe, ledet av lærere eller andre erfarne ansatte. Veiledning finner også sted gjennom veiledningen fra lærere og ved den kontinuerlige samtalen med praksisveileder på praksisplassen.

 

Studietur:

Studentene får tilbud om å delta på studietur til utlandet sammen med studenter i praktisk teologi og ledelse fra Bergen og Oslo.

Aktuelle vurderingsformer er:
 • TEOL110, TEOL130, RELPED110, RELPED120, RELPED130 og TEOL140 prøves gjennom to skoleeksamener, to hjemmeeksamener, og to muntlige prøver.
Det er langsgående praksis gjennom hele studiet. Praksisen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Det er mulig å gå videre fra årsstudiet i PTL til bachelor i PTL. Normalprogresjonen i studiet er at en starter med årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). Som et alternativ, er det også mulig å ta årsstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL) som andre året i et bachelorløp, dersom en har tatt et annet årsstudium (f.eks. musikk, idrett, eller KRLE årstudium på forhånd. Tredje året i bachelor i PTL består av 60 sp. obligatoriske emner innenfor teologi/religionspedagogikk (se studieplan BAPTL).

 

Bacheloren i PTL kvalifiserer for opptak til master i kateketikk og til master i theology and ministry (MATAM).

 

Som første år i et teologistudium gir årsstudiet i praktisk teologi og ledelse en profilert start på og retning til teologistudiet og et viktig kompetansefortrinn som ferdig utdannet prest. 30 sp i årsstudiet er del av teologiutdanningen (bachelor eller profesjonsstudium) (TEOL110, TEOL130 og TEOL140), de øvrige 30 sp kan brukes som valgfrie studiepoeng. TEOL130 kan inngå i praktisk-teologisk utdanning, jf. Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprest.

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse oppfyller minstekravene for å jobbe som menighetspedagog/trosopplærer i Den norske kirke (30 sp. PED og 30 sp. KRD/TEOL, som del av eller i tillegg til en bachelorgrad).

 

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse vil også kunne være en relevant del av en yrkesutdanning for folkehøyskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og i frikirkene.

 

Dette årsstudiet vil også være relevant for alle som ønsker et år med innføring i praktisk teologi og ledelse i lys av en kristen dannelsestradisjon med kirken som primærkontekst, fokusert gjennom samspillet mellom undervisning - praksis - samarbeid - veiledning.

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk og svensk.
Studiet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.
Studentene må selv dekke utgifter til ev. deltagelse på studietur.

Alle versjoner:
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium (Kull: 2024Høst)