Fravær i individuell instrumentalundervisning Oslo

Følgende informasjon gjelder hovedinstrument, hovedinstrument fordypning og biinstrument valgemne. For gruppeundervisning i biinstrument gjelder de ordinære fraværsreglene. Den enkelte student har selv ansvaret for å få den instrumentalundervisningen man er ment å ha hvert semester:

  • 8 timer á 45 minutter (til sammen 6 klokketimer) i hovedinstrument

Eventuelt:

  • 8 timer á 30 minutter (til sammen 4 klokketimer) i hovedinstrument fordypning (5 sp)
  • 8 timer á 45 minutter (til sammen 6 klokketimer) i hovedinstrument fordypning (10 sp)
  • 8 timer á 30 minutter (til sammen 4 klokketimer) i biinstrument (5 sp)
  • 8 timer á 45 minutter (til sammen 6 klokketimer) i biinstrument (10 sp)

Studentene må selv føre oversikt over gjennomført instrumentalundervisning.

Dokumentasjonen skal vedlegges instrumentalrapporten som skal leveres instrumentallærer innen gitt frist (se studentweb). Den er også nødvendig dersom en student ikke får avtalt undervisning og har behov for å melde fra til skolen om avvik.

Også i instrumentalundervisningen kreves det minst 80 prosent fremmøte. Via instrumentalrapporten opplyses skolen om hvor mange timer som er gjennomført, og det bestemmes blant annet ut fra dette om studenten får gå opp til eksamen (eller får ”bestått” dersom det ikke skal være eksamen i emnet). Ved eventuelt fravær fra instrumentalundervisning, gir studenten selv beskjed direkte til læreren i så god tid som mulig. Studenten har ikke rett til ny time dersom undervisning bortfaller fordi studenten melder forfall. Dette gjelder uansett årsaken til fraværet.


Dersom læreren blir syk, har studenten rett til ny time. Dette avtales direkte mellom studenten og læreren. Annen type fravær fra lærerens side forutsetter at undervisningen kan tas igjen på et senere tidspunkt. Dersom det er helt nødvendig, og studenten og læreren er enige om det, kan inntil to timer instrumentalundervisning overføres fra høstsemesteret til vårsemesteret. All undervisning må imidlertid være gjennomført før eksamensperioden begynner på våren.


Dersom en student mener å ikke få den undervisningen man har krav på, må vedkommende ta umiddelbar kontakt med:

Har du spørsmål?

Profile Image
Aleksander Lorentzen
Studiekonsulent

Absolutt siste frist for å melde slike avvik er 15. november i høstsemesteret og 15. mars i vårsemesteret.