Permisjon

Permisjon

Med permisjon menes at studenten sier midlertidig fra seg studieretten på et studieprogram. Søknad om permisjon skal skje skriftlig til studieadministrasjonen på eget skjema. 

En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. universitets- og høgskoleloven § 4-5. Permisjon skal også gis ved førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende grunner.
For å få innvilget permisjon må studenten ha gjennomført studier innenfor det aktuelle studieprogrammet i minst ett semester. Foreldrepermisjon er unntatt fra dette kravet. Det kan normalt gis permisjon for inntil ett år.

For studenter på grunnskolelærerutdanning (GLU) er det kun mulig å søke om permisjon for et helt år. Dette skyldes studieløp og progresjonskrav i utdanningen.

Søknadsfrist for ugrunnet permisjon er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Studenter som er i permisjon skal ikke betale studie- eller semesteravgift, eller semesterregistrere seg for de semestre de har permisjon. Dersom studenten har fått innvilget søknaden om grunnet permisjon etter at alle avgiftene ble betalt, kan studenten søke om å få studieavgiften refundert. Søknadsfristen er 3 uker etter studiestart. Semesteravgiften refunderes ikke.

Studenter som er i permisjon kan ikke gå opp til eksamen i permisjonstiden.

To måneder før permisjonstiden utløper skal studenten gi skriftlig bekreftelse på at du ønsker å fortsette studiet etter endt permisjonstid.
For student som har hatt permisjon, vil høgskolen så langt som mulig legge forholdene til rette slik at vedkommende kan komme tilbake til tilsvarende nivå som før permisjonen.

Her finner du skjema for søknad om permisjon


Fravær

NLA Høgskolen har emner der obligatorisk fremmøte er et arbeidskrav. Dette gjelder emner der det er nødvendig med tilstedeværelse for å kunne gjennomføre undervisningen, og der læringen hovedsakelig foregår i undervisningstimene. Det regnes som fravær når studenten ikke er til stede ved opprop. Dette betyr at forsentkomming regnes som fravær. Studenten har selv ansvar for å holde rede på fraværsprosenten sin.

Ved fravær fra undervisningen over 20 prosent, kan studenten i noen tilfeller gjennomføre alternativt/alternative arbeidskrav. Det er imidlertid to forutsetninger for dette:

  1. Fraværet som overstiger 20 prosent må dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon på annen tvingende velferdsgrunn (som egne barns fødsel og dødsfall i nærmeste familie).
  2. Det må være både faglig forsvarlig og praktisk mulig å gjennomføre et alternativt/alternative arbeidskrav. Dersom en student ønsker alternativt/alternative arbeidskrav ved fravær over 20 prosent, søkes det om dette til emneansvarlig. Legeerklæring/dokumentasjon på annen tvingende velferdsgrunn må vedlegges søknaden.

En student som har fravær fra undervisningen over 20 prosent og ikke kan dokumentere det som beskrevet over, må ta faget på nytt neste/et senere semester. Vær oppmerksom på at en konsekvens av å måtte ta et emne på nytt på grunn av for stort fravær, kan være at studieprogresjonen forskyves. For eksempel tas det ikke hensyn til studenter som må ta emner på nytt når timeplanen legges. Dersom man må ta et emne på nytt, kan det medfører ekstra kostnader.

 

Studier ved avdeling for lærerutdanning – når fraværsgrensen overskrides

Merk at disse retningslinjene kun gjelder studieprogrammer ved avdeling for lærerutdanning, inkludert barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning.

Studenter ved avdeling for lærerutdanning som har mer enn 20% fravær i et emne med obligatorisk undervisning, kan i spesielle tilfeller søke om kompensasjonsoppgave(r). Det er retningslinjer for i hvilke tilfeller det er mulig å søke om kompensasjonsoppgave(r), og for hvordan en skal gå fram for å søke. Retningslinjene finner du her:

Retningslinjer for søknad om kompensasjonsoppgaver.

 

Forlenging av studiet utover normert studieløp

Det kan av ulike årsaker være behov for å forlenge studietiden utover normert studieløp. Da skal utdanningplanen endres slik at den blir i samsvar med ny planlagt studietid. Ta kontakt med studiekonsulent på ditt studiested for å revidere utdanningsplanen eller send inn søknad om endring av utdanningsplan.

Her er skjema for søknad om forlenging av studiet utover normert studietid.