Reaksjon på juks ved fremmøteregistrering

Retningslinjer, reaksjon på juks ved frammøteregisrering ved NLA Høgskolen

Juks/falsk underskrift ved registrering av oppmøte ved frammøtepliktig undervisning/læringsaktivitet ved NLA Høgskolen, sees på som dokumentasjonsforfalskning. (Straffelovens 18.kapittel §§ 179-182)

Dokumentasjonsforfalskning er et tillitsbrudd overfor høgskolen og usolidarisk overfor medstudenter. NLA Høgskolen vil gripe inn når det foreligger mistanke om at en student eller studenter har jukset med frammøteregistrering.

1. Eksempler på juks knyttet til frammøteregistrering

  • Student som får en medstudent til å underskrive ved eget fravær
  • Student som skriver falsk navn/annet navn på et dokument
  • Student som skriver under med sitt eller andres navn ved oppstart og forlater undervisningen i løpet av dagen uten å gi melding til faglærer
  • Student som ved navneopprop svarer bekreftende for student som ikke er til stede
  • Student som registrer tilstedeværelse gjennom applikasjonen NOA uten å være til stede.


2. Reaksjonsformer

2.1. Retten til å ta eksamen

Universitets- og høgskoleloven slår fast at høgskolens klagenemnd har myndighet til å forta sanksjoner overfor studenter som på uredelig måte har skaffet seg adgang til eksamen eller kurs. Obligatoriske læringsaktiviteter er arbeidskrav som er med på å danne grunnlag for fremstilling til eksamen. Ved mistanke om juks ved registrering av deltakelse på obligatorisk aktivitet, gjelder derfor samme regler som ved fusk til eksamen. Det vil si at vedkommende student som ved å fuske, har prøvd å oppnå en fordel, kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen i det aktuelle fag. Dersom uredeligheten også gjelder læringsaktiviteter knyttet til praksis, kan studenten også bli nektet adgang til praksis. Se Lov om universitet og høgskoler § 4 – 7.

2.2. Utestenging

I tillegg til annullering av retten til å gå opp til eksamen, kan styret eller institusjonens nemd for studentsaker vedta at studenten som har jukset utestenges fra institusjonen. Se Lov om universitet og høgskoler § 4 – 8  

Både annullering av retten til å ta eksamen og eventuelt utestenging er strenge reaksjonsformer. De bør vurderes i forhold til hvor grov forseelsen er, hvilket stadium studenten befinner seg i på studiene og andre forhold.

3. Saksgang

  1. Dokumentasjon på mistanke om fusk ved oppmøteregistrering sendes studieadministrasjonen.
  2. Ansatte i studieadministrasjonen innkaller studenten som er mistenkt for fusk til samtale. Studenten får gi sin fremstilling av saken muntlig og/eller skriftlig. Studenten kan ha med tillitsperson. Ansatte i studieadministrasjonen skriver rapport fra samtalen.
  3. Dersom mistanke om fusk opprettholdes, sendes saken videre til nemd for studentsaker.
  4. Nemden behandler saken og fatter vedtak. Nemden kan gi reaksjon i form av annullering av retten til å gå opp til eksamen, delta i praksis eller utestenging. Studenten skal ha informasjon om saksbehandling og vedtak.