Mandat for læringsmiljøutvalget ved NLA Høgskolen

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet for studentene blir tilrettelagt på best mulig måte. Det skal være ett læringsmiljøutvalg på hver campus som rapporterer til et sentralt læringsmiljøutvalg.

Vedtatt av styret for NLA Høgskolen 13. september 2023

1. Formål

Styret for NLA Høgskolen har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1.3. Læringsmiljøutvalget (LMU) sorterer direkte under styret, og skal bidra til at styret ivaretar dette ansvaret, samt gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NLA Høgskolen.

Læringsmiljøet er de forholdene som virker inn på studentenes muligheter til å tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for studentenes fysiske og psykososiale helse. I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold:

 • Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
 • Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og mellom studentene.
 • Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
 • Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale informasjons-, læringsressurser og læringsplattformer.
 • Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Ut fra denne forståelsen av begrepet skal læringsmiljøutvalgene ved NLA Høgskolen bidra til et helhetlig og overordnet bilde på høgskolens arbeid med læringsmiljø på den enkelte campus, samt gi innspill i læringsmiljøsaker av institusjonell karakter

2. Oppgaver

Læringsmiljøutvalgenes arbeid inngår i NLA Høgskolens kvalitetssystem. Lærings-miljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet og være en pådriver for et forbedret læringsmiljø. Dette skjer særlig gjennom:

 • Innsikt via kvalitetssystemet
 • Data fra studentundersøkelser
 • Innspill fra studentorganer
 • Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet (Si fra-portalen) når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø
 • Egne saker tatt opp i møter i utvalget

LMU skal bidra til at styret, i samarbeid med studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Agder, legger forholdene til rette for et godt lærings- og studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.

På bakgrunn av LMU-enes aktivitet utarbeider studiesjef en årsrapport som inngår i styrets kvalitetsrapport.

LMU kan gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. En statusrapportering på klagesaker tas inn i årsrapporten.

LMU skal delta i planleggingen av høgskolens arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).

LMU skal følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre.

LMU skal involveres i overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes læringsmiljø. Involvering skjer i form av innspill til konkret innhold i undersøkelser som gjennomføres av NLA Høgskolen, samt behandling og oppfølging av lokale og nasjonale undersøkelser.

3. Oppnevning og sammensetting

Lokale LMU har 6 medlemmer og består av: 

 • 3 studenter
 • 3 ansatte (1 studentprest, 1 vitenskapelig ansatt og 1 administrativt ansatt)

Studentrepresentantene med 1 vara velges av studentrådene for ett år og ansattes representanter med 1 vara oppnevnes av rektor v/campusutvalget for to år.

LMU kan selv oppnevne faste observatører til utvalget, og kan kalle inn observatører til enkeltsaker. Representant fra lokal studentsamskipnad kan inviteres til møtene.

LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes representanter og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselsvis blant ansattes representanter og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder.

Ansattrepresentant som er leder eller nestleder, er sekretær for utvalget.

Sentralt LMU består av leder og nestleder fra de lokale LMU-ene. Studiesjef er leder.

4. Arbeidsmåte

LMU skal ha ca. 4-6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. 

1-2 møter skal være felles med campusutvalg, og aktuelle saker er studiestart og fysisk læringsmiljø. 

Ledere og nestledere i lokale LMU møter LOKUT og utdanningsutvalget i faste årlige møter.

Leder kaller inn til møtene i samarbeid med nestleder. Saksliste sendes ut én uke før møtet.

LMU er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

5. Endring av mandat

Endringer i LMUs mandat vedtas av rektor.