Mandat for læringsmiljøutvalget ved NLA Høgskolen

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet for studentene blir tilrettelagt på best mulig måte.

1. Formål

Styret for NLA Høgskolen har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2.

Læringsmiljøutvalget (LMU) sorterer direkte under styret, og skal bidra til at styret ivaretar dette ansvaret, samt gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NLA Høgskolen.

Begrepet læringsmiljø definerer læringsmiljøutvalgets arbeidsområde og forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters prestasjoner og holdninger. Dette utdypes på følgende vis:

·       Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.

·       Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.

·       Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.

·       Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale informasjons-, læringsressurser og læringsplattformer.

·       Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Ut fra denne forståelsen av begrepet skal læringsmiljøutvalget ved NLA Høgskolen ha et helhetlig og overordnet bilde på høgskolens arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette avgir LMU rapport til styret.

2. Roller, funksjoner og oppgaver

Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NLA Høgskolens kvalitetssystem. Avdelingene skal rapportere på læringsmiljøet som en del av kvalitetsrapporten. Disse rapportene skal behandles i LMU, slik at utvalget kan påvirke sentrale organisasjons- og endringsprosesser, og videre prioriteringer av det som berører studentenes læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet og være en pådriver for et forbedret læringsmiljø. Dette skjer gjennom:

·       Innsikt via kvalitetssystemet og tilbakemeldinger fra avdelingene

·       Data fra studentundersøkelser

·       Innspill og deltagelse fra avdelingene

·       Innspill fra studentorganer

·       Rapporter fra tilbakemeldings- og avvikssystemet når det gjelder læringsmiljø og HMS-avvik som gjelder studentenes læringsmiljø

·       Egne saker tatt opp i møter i utvalget

LMU skal bidra til at styret, i samarbeid med studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Agder, legger forholdene til rette for et godt lærings-, studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.

LMU rapporterer til styret i en egen årlig rapport om NLA Høgskolens helhetlige arbeid med læringsmiljø. Rapportering vedrørende avvik, klager, pålegg og resultater fra studentundersøkelser skal inngå i LMUs årsrapport til styret.

LMU skal gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje gjennom innsyn i studentenes Si ifra-portal, eller via tilbakemeldingen fra avdelingene (kontrollør- og observatørrolle). LMU skal få innsikt i klager og avvik som ikke lukkes på overordnet nivå, eller gjentakende klagesaker. En statusrapportering på klagesaker tas inn i årsrapporten.

LMU skal aktivt delta i planleggingen av høgskolens arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).

LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre.

LMU skal utarbeide en treårig handlingsplan for arbeidet med læringsmiljøet NLA Høgskolen. Formålet er å sikre alle studentene kvalitetssikrede tilbud og tjenester, ved at læringsmiljøet blir utformet etter prinsippet for universell utforming og slik at NLA Høgskolen har gode systemer for individuell tilrettelegging der hvor det er nødvendig. LMU skal årlig prioritere hovedarbeidsområder på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, studentenes behov, universell utforming og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne.

LMU skal årlig gi innspill til budsjettet og komme med anbefalinger ovenfor styret hvordan NLA Høgskolen skal disponere avsatte midler til større læringsmiljøtiltak. LMU kan etter styrets bestemmelse få ansvar for å bevilge midler til mindre læringsmiljøtiltak.

LMU skal informere studenter og ansatte om sitt læringsmiljøarbeid, blant annet gjennom egne nettsider for utvalget.

LMU skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes totale læringsmiljø. Involvering skjer i form av innspill til konkret innhold i undersøkelser som gjennomføres av NLA Høgskolen, samt behandling og oppfølging av lokale og nasjonale undersøkelser.

3. Oppnevning og sammensetting

LMU har 10 medlemmer og består av: 

·       1 student og 1 ansatt fra Bergen, Breistein

·       1 student og 1 ansatt fra Bergen, Sandviken

·       1 student og 1 ansatt fra Kristiansand

·       1 student og 1 ansatt fra Oslo

·       1 student fra studentparlamentet

·       studiesjef

Studentrepresentantene med personlige vara velges av studentrådene for ett år og ansattes representanter med personlige vara oppnevnes av rektor for to år.

LMU kan selv oppnevne faste observatører til utvalget, og kan kalle inn observatører til enkeltsaker.

LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes representanter og studentenes representanter. Nestleder blir også valgt vekselsvis blant ansattes representanter og studentenes representanter, motsatt av LMU-leder.

 

4. Sekretariatsfunksjon og arbeidsutvalg

Rektor skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det skal etableres et arbeidsutvalg (AU) i tilknytning til LMU bestående av 3-5 personer. Arbeidsutvalget har ansvar for å forberede sakene før møtene og sørger for oppfølgingen i etterkant av møtene. Arbeidsutvalget har også et særlig ansvar for å informere om læringsmiljøutvalget og være tilgjengelig dersom det er ønskelig med deltagelse i lokale møter, enten i studentdemokratiet eller blant ansatte.

5. Arbeidsmåte

LMU skal ha ca. 6 årlige møter, og alle møter skal legges innenfor studentenes studieår. De fysiske møtene bør avholdes på ulike studiesteder, slik at utvalgets medlemmer blir kjent med studiestedene og studiestedene blir kjent med LMU.

Leder kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal være skriftlig, og sendes ut minst én uke før møtet. Innkallingene og protokollene fra møtene skal være tilgjengelig på nettsiden til utvalget.

LMU er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte. Ved stemmelikhet får lederen dobbel stemme. Der medlemmer i utvalget anses som inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler.

6. Endring av mandat

Endringer i LMUs mandat vedtas av styret for NLA Høgskolen.

Vedtatt av styret 14. mai 2018, og evalueres innen studiestart høsten 2020.