Krav om medisinsk testing

I forbindelse med praksis må studenter ved lærerutdanningene og/eller ved utdanninger med bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Er du omfattet av reglementet for medisinsk testing vil du få melding om det når du semesterregistrerer deg. Ved semesterregistreringen må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing og spørsmålene om smitterisiko.

Tuberkuloseundersøking

Studenter ved lærerutdanninger plikter under visse forutsetninger å gjennomgå tuberkuloseundersøking. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse-/sosialsektor eller pedagogisk sektor.

Kravet gjelder dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder.

Folkehelsinstituttet har mer infomasjon om tuberkulose. 

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Studenter som skal ha praksis i skole eller barnehage eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker.

Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden. Kravet til undersøking gjelder også dersom du i løpet av de siste seks månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Her er informasjon fra Folkehelseinstituttet om Stafylokokkinfeksjoner (inkl. MRSA-infeksjoner).

Plikt til å gjennomføre undersøkelsene

Dersom du får tilbud om studieplass ved en av de aktuelle utdanningene, og kommer inn under reglene for disse undersøkelsene, har du selv ansvar for å bli undersøkt. Resultatet av undersøkelsene må være klart før du kan starte med praksis. Resultatet leveres til studieadministrasjonen innen 14 dager før praksis.

Samordna opptak informerer her om spesielle opptakskrav.