Utenlandspraksis

Som NLA student har du mulighet til å reise på utenlandspraksis. Alle studenter kan reise på Erasmus + utenlandspraksis og kan gjennomføres som en del av graden, på sommeren eller umiddelbart etter fullført grad. Denne praksisen utløser stipend (se Erasmus+ utenlandspraksis). LU studenter har mulighet til å reise på utenlandspraksis som del av den ordinære praksisopplæringen i studiet (se utenlandspraksis for LU).

Erasmus+-stipend til praksisopphold gjelder primært i følgende land (Erasmus+-programland): alle EU-land, Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Tyrkia og Serbia. For å kunne få Erasmus+-stipend, skal praksisoppholdet vare i 2-12 måneder. Det skal signeres en praksisavtale mellom student, Avdeling for Internasjonalisering ved NLA og arbeidsplassen. 

Du må selv finne praksisplass. Praksisplasser kan være bedrifter, offentlige etater eller ulike organisasjoner, for eksempel sjømannskirker eller ambassader, i utlandet. Du kan se etter utlysninger på www.erasmusintern.org eller på regjeringen sin nettside for studentpraktikantordninger.

Hvor mye støtte kan man få?

Stipendbeløpet er avhengig av hvor du reiser. Reiser du til Danmark, Sverige, Finland, Island, Irland, Liechtenstein eller Luxembourg får du 680 EUR i måneden. I de andre Erasmus+-programland er stipendet 620 EUR i måneden.

Det er også mulig å reise på Erasmus+-praksis utenfor Europa, med forbehold om ledige midler. Da er stipendbeløpet opptil 700 EUR i måneden. Ta kontakt med Avdeling for Internasjonalisering for å høre om det er ledige midler.

Følgende studentgrupper kan få ekstra reisestøtte:

  • Studenter med barn
  • Studenter med funksjonsnedsettelser / kroniske sykdommer
  • Studenter med flyktningstatus

Erasmuspraksis etter endt grad?

Dersom du skal på utenlandspraksis etter fullført grad, må du søke i god tid før du er ferdig med studiet. Praksisavtalen må signeres mens du enda er student ved NLA. Selve oppholdet kan gjennomføres innen 12 måneder etter fullført grad.

Om du har spørsmål om Erasmus+-praksis, ta kontakt med Avdeling for internasjonalisering på epost international@nla.no.

Søknadene behandles fortløpende. Har du mottatt Erasmus-stipend tidligere, kan dette påvirke dine muligheter til å få stipend på nytt.

Lærarstudentane ved NLA Høgskolen har tilbod om utanlandspraksis som del av den ordinære praksisopplæringa i studiet.

Lærarstudentane ved NLA Høgskolen har tilbod om utanlandspraksis som del av den ordinære praksisopplæringa i studiet. Dette inneber at studentane er 4-5 veker i utlandet, primært i land i det globale Sør, der dei har praksis ved ein lokal utdanningsinstitusjon. Slik kan dei læra noko om korleis undervisning og opplæring av barn og unge kan skje i ein annan kultur. Studentane får også sjølve oppleva å vera i ein ukjend situasjon. Dei erfarer kulturmøte med dei kommunikasjonsutfordringar som følgjer med, og dei får øva seg i fleksibilitet og toleranse overfor menneske med andre ståstader. Madagaskar, Kenya og Nepal er døme på land der studentane har hatt utanlandspraksis i seinare tid.

For grunnskulelærarstudentane ligg tilbodet til ein av praksisperiodane tredje studieår, og informasjonsmøte vert arrangert tidleg i fjerde semester av utdanninga. For barnehagelærarstudentane ligg tilbodet i fjerde semester, som ein del av kunnskapsområdet SRLE, og her er det informasjonsmøte tidleg i tredje semester.

Kontakt for utanlandspraksis GLU Bergen: Åshild Samnøy

Kontakt for utanlandspraksis BLU Bergen og aBLU Bergen/Oslo: Jan Magne Steinhovden

Kontakt for utanlandspraksis GLU Oslo: Marianne Ramirez

Kriteria for utanlandspraksis for lærarstudentane ved NLA Høgskolens retningslinjer for utanlandspraksis seier: “Studenten må ha bestått alle tidligere praksisperioder og må i disse ha vist evne til ansvarlighet, selvstendighet, engasjement og initiativ og et rimelig faglig nivå. Studenten bør følge normal studieprogresjon med et rimelig faglig nivå, og normalt ikke ha eksamener utestående.” Dessutan heiter det at studentar som er under særskild skikka­vurdering, ikkje kan ha utanlandspraksis.