Barn, medier og livssyn

Children, Media and Worldviews.

Denne tverrfaglige forskergruppa ble opprettet i 2014 med formål å utvikle en kjernekompetanse på barn, medier og livssyn til bruk inn mot ulike profesjoner og arenaer. En helhetlig tilnærming til digital praksis og til danning i en mediekultur står sentralt i gruppas forsknings- og utviklingsarbeid, med utgangspunkt i medlemmenes ulike faglige perspektiver.

Forskergruppa fokuserte i første fase på utvikling av et fordypningsemne i barnehagelærerutdanningen (BLFORM, 30 stp. v-2018) og skriving av en vitenskapelig antologi (Barns mediehverdag Cappelen Damm Akademisk 2018; red. Bjørg M. Nyjordet). Det arbeides målrettet for å få plassert og synliggjort dette anliggendet også i planene for grunnskolelærerutdanningen.  I 2023 utgir forskergruppen en vitenskapelig antologi om tematikken danning og det digitale, med særlig relevans for grunnskole. 

Medlemmer

Forskergruppa består av medlemmer fra de fire avdelingene lærerutdanning, journalistikk, medier og kommunikasjon, interkulturelle studier og teologi, religion og filosofi. 
Videre er Høgskolen i Volda, Høgskolen på Vestlandet og Høgskolen i Østfold representert i gruppa. 

Margunn Serigstad Dahle (leder), førstelektor
Grete Skjeggestad Meyer (nestleder), dosent
Carol Azungi Dralega, professor
Runar Eikhaug, digital pedagog
Beate Gjesdal, digital pedagog
Astrid Haugestad, høgskolelektor
Sæbjørg Hageberg Kjeka, høgskolelektor
Charles Paul Keeling (HIOF), førsteamanuensis
Per Ivar Kjærgård, førstelektor
Ingvild Thu Kro (NLA/Ansgar), høgskolelektor/PhD-stipendiat
Trude Kyrkjebø (HVL), høgskolelektor/PhD-stipendiat
Nina Skråmestø Nesheim, førstelektor 
Bjørg Marit Nyjordet, førstelektor/PhD-stipendiat
Erle Slagsvold, høgskolelektor
Øyvind Økland (NLA/HVO), professor
Dag Øivind Østereng, høgskolelektor/PhD-stipendiat

Forskergruppen har to til tre møtepunkter i semesteret, i tillegg til aktuelle konferanser.


Publiseringer

2022: Barns skjermbruk som tema i samarbeidet mellom barnehage og hjem – et forsømt område? (Dahle, Margunn Serigstad, Hans-Olav Hodøl, Trude Kyrkjebø, Øyvind Økland) I Prismet 4/22.

2021: Småbarn og skjermbruk. Rapport om 4-6-åringers skjermbruk, basert på foreldreundersøkelse. (Dahle, Margunn Serigstad, Hans-Olav Hodøl, Trude Kyrkjebø, Øyvind Økland) Barnevakten.

2020: Skjermet barndom? En rapport basert på to undersøkelser relatert til barns skjermbruk i hjem og skole. (Dahle, Margunn Serigstad, Hans-Olav Hodøl, Ingvild Thu Kro, Øyvind Økland) Barnevakten.

2018: Barns mediehverdag (B.M. Nyjordet, red.) Cappelen Damm Akademisk


Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Margunn Serigstad Dahle
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro