Education & Existence

Forskergruppen Education & Existence (E&E) ble etablert høsten 2019. E&E har sitt faglige tyngdepunkt i allmennpedagogikken, men med brede kontaktflater mot andre fagfelt. Education understreker at forskergruppen er orientert mot allmennpedagogiske problemstillinger innen barnehage, skole, oppvekst og oppdragelse. Existence angir et menneskesyn rammet inn av kristen humanistisk tenkning der pedagogikkens grunnlagsproblemer belyses.  

Education & Existence er organisert i 5 undergrupper/klynger der medlemmene forsker på ulike tema som berører pedagogiske grunnlagsproblemer. Disse er: «Personbegrepet – det pedagogiske selvet- Kierkegaardgruppe», «Humanismebegrepet i pedagogikken», «Humanistiske og kristne verdier», «Oppbyggelige eksempler» og «Utvikling av nye didaktiske modeller».   

Noen av undergruppene har hatt aktivitet i flere år mens andre er i planlegging - og etableringsfase. 

Medlemmer

Forskergruppens medlemmer består av vitenskapelige ansatte fra pedagogikkseksjonen som innehar solid kunnskap fra fagfeltet og betydelig og variert metodekompetanse.

Personbegrepet – det pedagogiske selvet – Kierkegaardgruppe  
Tomas Bokedal, førsteamanuensis  
Harald Borgebund, førsteamanuensis
Solveig M. Reindal, professor  
Svein Rise, professor emeritus  
Stein M. Wivestad, dosent  

Humanismebegrepet i pedagogikken  
Lars Gaute Jøssang, professor  
Britt-Marie Hovland, førsteamanuensis
Helje Sødal Kringleboten, professor  
Vegard Kvam, professor

Humanistiske og kristne verdier – under oppbygging 
Torgeir Landro, førsteamanuensis  
Jostein Sætherprofessor  

Oppbyggelige eksempler www.oppbyggeligeeksempler.no 
Gunnvi Sæle Jokstadførstelektor, 
Ane Malene Sæverothøgskolelektor 
Anne Karin Rudjord Unnelandførstelektor 
Ståle Johannes Kristiansenprofessor 
Agnethe KristiansenHR-sjef ved firmaet DK skade
Vegard Schowførstelektor
Øyvind Øklandprofessor
Stein M. Wivestaddosent

Utvikling av nye didaktiske modeller – under oppbygging 
Catrine Borgenhøgskolelektor
Helga Bjørke Harneshøgskolelektor 

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Solveig M. Reindal
Nestleder: Lars Gaute Jøssang
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro

Publikasjoner 2019-2020 medlemmer et utvalg

Bokedal, T. (2019). Dictionary of Luther and the Lutheran Traditions. European journal of theology28(2), 193–194.

Borgebund, H. (2019). The Limits of Democracy: Between Realism and Idealism. I: Franck Orban & Elin Strand Larsen (red.) Discussing Borders, Escaping Traps: Transdisciplinary and Transspatial Approaches (s. 35–46). Münster: Waxmann.

Borgen, C. & Reindal, S.M. (2020) (U)nødvendig prat? Etikkundervisning for økonomer. I: Tone Sævi & Gert Biesta (red.) Pedagogikk, periferi og verdi (s. 173–190). Bergen: Fagbokforlaget

Brossard Børhaug, F. & Harnes, H. B. (2020) Facilitating intercultural education in majority student groups in higher education,Intercultural Education, 31(3), 286–299, DOI: 10.1080/14675986.2020.1727654

Landro, T. (2019). The Use of Alliteration in a Norwegian Medieval Law–just for Fun?. European Journal of Scandinavian Studies49(2), 232-251.

Landro, T. (2019). Periodization and Temporal Boundaries–Defining the Middle Ages. I: Franck Orban og Elin Strand Larsen (red.) Discussing Borders, Escaping Traps: Transdisciplinary and Transspatial Approaches, s. 17–35). Münster: Waxmann.

Reindal, S.M., Wivestad, S & Rise, S. (2020) Hvordan skal barn lære å forstå seg selv? Danning og læreplan. I T. Sævi & G. Biesta (Red.) Pedagogikk, periferi og verdi (s.127–142). Bergen: Fagbokforlaget.

Sæther, J. (2019). Three Perspectives on the Science-Religion Issue in Science Education: Interdisciplinarity, Value or Ideology Orientation and Responsible Personalization. I: Berry Billingsley, Keith Chappell and Michael J. Reiss (red.)  Science and Religion in Education (s. 153–167). Cham: Springer International Publishing.

Sæther, J. (2020) Ei framtid for pedagogisk psykologi etter «den eksistenspedagogiske kritikken»? I: I T. Sævi & G. Biesta (red.) Pedagogikk, periferi og verdi (s. 11–24). Bergen: Fagbokforlaget.

Saeverot, H., & Kvam, V. (2019). An alternative model of researching educational practice: A pedagogic–stereoscopic point of view. British Educational Research Journal45(1), 201-218.

Sødal, H. K. (2019). Skolen som reformasjonsprosjekt i Norge på 1500–tallet. Teologisk tidsskrift8(03), 156–171.

Sødal, H. K., & Hovdelien, O. (2020). Kristne barnehager. Prismet71(2), 107–124.

Wivestad, S. M. (2020) Livslang karakterdanning: Filmen Jordbærstedet som en andragogisk utfordring. I: I T. Sævi & G. Biesta (red.) Pedagogikk, periferi og verdi (s. 153 –165). Bergen: Fagbokforlaget.

Wivestad, S. M. (2020). Education as pro-duction and e-duction. In Phenomenology and Educational Theory in Conversation (s. 227–238). New York: Routledge.

Økland, Ø. (2019). Hvordan undervise i interkulturell kommunikasjon?. I: Ursula Småland Goth (red.). Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring, (s. 105-123). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Økland Ø. (2019) Nairobi’s iHub: Technology for Society. I: Rosalind Gill, Andy Pratt, & Tarek E. Virani (red.) Creative Hubs in Question. Dynamics of Virtual Work. (s. 189-209). London: Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10653-9_10