Education & Existence

Forskergruppen Education & Existence (E&E) ble etablert høsten 2019. E&E har sitt faglige tyngdepunkt i allmennpedagogikken, men med brede kontaktflater mot andre fagfelt. Education understreker at forskergruppen er orientert mot allmennpedagogiske problemstillinger innen barnehage, skole, oppvekst og oppdragelse. Existence angir et menneskesyn rammet inn av kristen humanistisk tenkning der pedagogikkens grunnlagsproblemer belyses.  

Education & Existence er organisert i 4 undergrupper/klynger der medlemmene forsker på ulike tema som berører pedagogiske grunnlagsproblemer. Disse er: «Education, Displacement, and Belonging» (Utdanning, fordrivelse og tilhørighet), «Historiske perspektiv på pedagogikk, skule og samfunn», «Personbegrepet – det pedagogiske selvet- Kierkegaardgruppe» og «Oppbyggelige eksempler».

Det er mulig å være medlem i hovedgruppen E&E uten å være medlem i en undergruppe. Hovedgruppen har jevnlige møter ca. 3 samlinger i semesteret, der en kan legge fram skisser til forskningsideer, artikkel- og bokutkast. I denne overordnede gruppen søker en å stimulere til forskning som setter søkelys på pedagogikkens mange grunnlagsspørsmål, mens en i undergruppene konsentrerer seg om spesifikke områder av allmennpedagogiske spørsmål. Noen av undergruppene har hatt aktivitet i flere år og andre er i en oppbyggingsfase.

Medlemmer i E&E og i undergrupper

Medlemmer i E&E som pt. ikke er i en undergruppe

Clemens Cavallin, professor (NLA)
Mari Kristine Skovsgaard Berg, stipendiat (NLA)
Monica Hammer, stipendiat (NLA)
Gunnhild Hagesæther, professor emerita (NLA)
Kjell Oppedal (NLA)

Education, Displacement, and Belonging (Utdanning, fordrivelse og tilhørighet) (ny 01.05.22)
Wills Kalisha, førsteamanuensis (NLA), (leder)
Tomasz Szkudlarek, professor II (NLA/Gdansk)
Inga Støren, førsteamanuensis (NLA), (leder)

Historiske perspektiv på pedagogikk, skule og samfunn
Turid Løyte Harboe, høgskolelektor (NLA)
Vegard Kvam, professor (UiB/NLA)
Lars Gaute Jøssang, professor (NLA) (leder)
Jostein Sæther, professor emeritus (NLA)
Helje Sødal Kringleboten, professor (UiA)

Oppbyggelige eksempler  www.oppbyggeligeeksempler.no  (Oppdatert 05.12.2023)

Dosent Gunnvi Sæle Jokstad NLA Bergen (Avdeling for lærerutdanning)
HR-rådgiver Agnethe Kristiansen Oslo (Geomatikk A/S)
Høgskolelektor Anita Nygård NLA Bergen (Avdeling for pedagogikk)
Professor Ståle Johannes Kristiansen NLA Bergen (Avdeling for teologi, religion og filosofi)
Førsteamanuensis Ane Malene Sæverot HVL Bergen  (Institutt for ped., religion og samfunnsfag)
Høgskolelektor Sissel Gerritsen NLA Bergen (Avdeling for pedagogikk),
Prosjektansvarlig Stig Tore Aaberg NLA Kristiansand (Hauge School of Management),
Professor Øyvind Økland Høgskulen i Volda (Institutt for sosialfag)
Dosent emeritus Stein M. Wivestad NLA Bergen (Avdeling for pedagogikk).

Publikasjoner http://oppbyggeligeeksempler.no/index.php/news-site

Personbegrepet – det pedagogiske selvet – Kierkegaardgruppe 
Tomas Bokedal, førsteamanuensis (NLA)
Solveig M. Reindal, professor (NLA) (leder)
Svein Rise, professor emeritus (NLA) 
Stein M. Wivestad, dosent (NLA)
Tomas Stølen, Førsteamanuensis(NLA)

Medlem kun i den store gruppen
Marianne Hordnes, masterstudent
Astrid Bleken, masterstudent
Sissel Gerritsen, Høgskolelektor
Monica Hammer, Høgskolelektor

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Solveig M. Reindal
Nestleder: Lars Gaute Jøssang
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro

Publikasjoner 2021-2022 medlemmer et utvalg

Bokedal, T., Reindal, S. M., Rise, S., & Wivestad, S. M. (2022). ‘Someone’ versus ‘something’: A reflection on transhumanist values in light of education. Journal of Philosophy of Education. https://doi.org/10.1111/1467-9752.12628

Harboe, T. L. (2021) Stedets pedagogikk i norsk skole. I I. Bostad (red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. 

Hovdelien, O., & Sødal, H. K. (2021). " Barnehagen er ingen søndagsskole..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter. Prismet, 72(4), 135–151.

Hovdelien, O., & Sødal, H. K. (2022). Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECEC. Religions, 13(3), 202.

Kalisha, W., & Saevi, T. (2021). Educational failure as a potential opening to real teaching-The case of teaching unaccompanied minors in Norway. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 21(1), 1-9.

Reindal, S. M. (2021). Considering Diversity in (Special) Education: Disability, Being Someone and Existential Education. Studies in Philosophy and Education, 40(4), 365-380.

Reindal, S.M. (2022) Personbegreppet som stödpunkt – en kommentar til en spesialpedagogisk yrkesetik. I A. Öman (red.) Etiska perspektiv på specialpedagogers yrkesroll och värdepedagogiska praktik. (s. 53-72) Studentlitteratur (høst 2022).

Stein, M. W. (2021). Frihet under tvang. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7, 303-314.

Szkudlarek, T. (2021). Ignorance and truth. I H. Saeverot (red.) Meeting the Challenges of Existential Threats through Educational Innovation (s. 196-210). Routledge.

Økland, Ø. (2022) Perspectives on Globalization and Culture in Intercultural Communication Textbooks. I: H. V. Kleive, J. G. Lillebø og K-W. Sæther (red.) Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole (s. 9-36) Cappelen Damm Akademisk