Spesialpedagogikk og inkludering

Forskergruppen er bredt sammensatt, med ulik innfallsvinkel til spørsmål knyttet til inkludering. Medlemmenes faglige fokus spenner over et bredt felt, som favner et stort mangfold av utfordringer både i et individ- og systemperspektiv knyttet til en barnehage og skole og et samfunn for alle.  

Forskningsbilder 2020 Breistein-21.jpg

Interesseområdene dekker tradisjonelle spesialpedagogiske tema, forholdet mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk, og forholdet mellom spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.  

Medlemmer 

Forskergruppen består av vitenskapelig ansatte som innehar solid kunnskap fra fagfeltet, og betydelig og variert metodekunnskap. 

Sara Brøvig Østby, høgskolelektor 
Cheng-Yu Peter Pan, førsteamanuensis 
Kristian Øen, høgskolelektor  
Kjell Oppedal, høgskolelektor   
Heidi Gudmundset, høgskolelektor 
Anne Lene Bakke Toppe, høgskolelektor 
Marit Mjøs, førsteamanuensis 
Anita Nygård, høgskolelektor 
Renate Cecilie J. Vesteraas, høgskolelektor 
Florian Kiuppis, professor 2. 
Per Einar Garmannslund, Dosent 
Kari Kvandal, Høgskolelektor 

Forskergruppens arbeid 

Forskergruppens arbeid er relatert til avdelingens undervisningsportefølje på bachelor- og masternivå. Gruppens medlemmer drar veksler på ulike teoretiske perspektiver, som sammen støtter håndtering av den kompleksiteten som eksisterer i praksisfeltet når det gjelder inkludering. I tillegg har gruppens medlemmer ulike faglige kontakter og forskningssamarbeid utenfor NLA Høgskolen.

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens leder: Kristian Øen
Nestleder: Heidi Gudmundset 
Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro

Publikasjoner (siste 5 år)

Kvandal, K.; Berland, J.E. & Langeland, W. (2024) 1,2,3 alle sammen med? Inkluderende felleskap gjennom lekne barnehageansatte. I Halsne, A.Ø. & Rydland, L. K. (2024). Hånd i hånd. Fagbokforlaget.  (Fagfellevurdert vitenskapelig artikkel i antologi)  https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/book/41

Amundsen, M.-L., & Garmannslund, P. E. (2023). Å snakke om det som ikke skal nevnes. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. https://tidsskrift.dk/NTfK/article/view/138262/182524  

Jermstad, L., Myklebust, M. Toppe, A.L., Vesteraas R.C.J: & Goth, U.S. (2023). Samarbeid på tvers: Kompetanseutvikling mellom høgskole, kommune og skole. I M.Thorjussen og U.S.Goth (Red.), Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. Fagbokforlaget. https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/book/34 

Mjøs, M. (2020). Det perifere som sentral verdi i en skole for et demokratisk samfunn. I T. Sævi & G. J. J. Biesta (Red.), Pedagogikk, periferi og verdi. Eksistensiell dialog om skole og samfunn (s. 39-56). Fagbokforlaget. 

Mjøs, M., Lied, S. I. & Flaten, K. (2020). Spesialpedagogikkens rolle i et utdanningspolitisk perspektiv. I B. I. B. Hvidsten, I. Kuginyte-Arlauskiene & G. Söderlund (Red.), Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis (s. 11-30). Fagbokforlaget. 

Mjøs, M. & Unneland, A. K. R. (2020). Spesialpedagogikk i et NLA-perspektiv: Tilbakeblikk - verdiblikk - framtidsblikk. I G. Hagesæther, G. Innerdal & B. Kvam (Red.), NLA Høgskolen. Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn (s. 213-244). Cappelen Damm Akademisk. 

Mjøs, M. & Øen, K. (2022). En spørreundersøkelse skole-PPT som utgangspunkt for samarbeid om inkluderende praksis (fagfellevurdert). Psykologi i kommunen (4). 

Mjøs, M. (2023). Om SUKIP-prosjektet og antologien - en introduksjon. I M. Mjøs, S. Hillesøy, V. Moen & S.-E. Ohna (Red.), Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten. (s. 11-21). Cappelen Damm Akademisk. 

Mjøs, M. & Moen, V. (2023). Ledelsens rolle for utvikling av inkluderende praksis - en case-studie. I M. Mjøs, S. Hillesøy, V. Moen & S.-E. Ohna (Red.), Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten (s. 137-157). Cappelen Damm Akademisk. 

Mjøs, M., Moen, V. & Øen, K. (2023). Kommunal styring og ledelse av en forskningsstøttet innovasjon for utvikling av inkluderende praksis. I M. Mjøs, S. Hillesøy, V. Moen & S.-E. Ohna (Red.), Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten. (s. 223-246). Cappelen Damm Akademisk. 

Mjøs, M. & Øen, K. (2023). SUKIP-prosjektet og aktuelle utdanningspolitiske føringer. I M. Mjøs, S. Hillesøy, V. Moen & S.-E. Ohna (Red.), Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten. (s. 23-45). Cappelen Damm Akademisk. 

Moen, V. & Mjøs, M. (2023). Kompetanseutviklende samarbeid mellom skole og PP-tjeneste: et spørsmål om møtekoreografi? I M. Mjøs, S. Hillesøy, V. Moen & S.-E. Ohna (Red.), Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten (s. 159-179). Cappelen Damm Akademisk. 

Ohna, S.-E. & Mjøs, M. (2023). Inkluderende praksis i barnehage og skole - erfaringer fra SUKIP-prosjektet. I M. Mjøs, S. Hillesøy, V. Moen & S.-E. Ohna (Red.), Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten. (s. 71-95). Cappelen Damm Akademisk. 

Oppedal, K. (2023). Hvordan kan det pedagogisk kritiske ivaretas i skolens arbeid med verdier og holdninger? I I.M. Thorjussen og U.S. Goth (red.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. Fagbokforlaget. https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/577 

Oppedal, K. (2020). Kan jeg virkelig velge hvem jeg vil bli? I T. Sævi og G. Biesta (red.). Pedagogikk, periferi og verdi: Eksistensiell dialog om skole og samfunn. Fagbokforlaget.  

Vesteraas, R.C.J., Jermstad, L. & Sæverot, A.M. (under utgivelse). Et møte med virkeligheten. Estetiske og praktiske virkemidler i undervisningen om elever som utsettes for vold og overgrep. I A.M. Sæverot, M. Ulvik, H. Sæverot & A.-G. S. Antun (Red.), Uttrykk som gjør inntrykk. Universitetsforlaget. 

Vesteraas, R.C.J. & Toppe, A.L. (under utgivelse). Å eie hjelpen sammen! Et PPT-perspektiv på samhandling mellom skole og PPT for inkluderende opplæring. I G.-E. Torgersen, H. Sæverot & L. Jermstad (Red.), Samhandling under press. Cappelen Damm. 

Øen, K., & Krumsvik, R. J. (2022). Teachers' attitudes to inclusion regarding challenging behaviour. European Journal of Special Needs Education, 37(3), 417-431. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1885178 

Øen, K., & Mjøs, M. (2023). Partnerskap mellom forskere og praktikere som innovasjonsstrategi – et utfordrende mulighetsrom. In M. Mjøs, S. Hillesøy, V. Moen, & S. E. Ohna (Eds.), Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjeneste (pp. 47-69). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.186.ch2 

Øen, K., Krumsvik, R. J., & Skaar, Ø. O. (2023). Inclusion in the heat of the moment: Balancing participation and mastery [Original Research]. Frontiers in Education, 8, 1-14. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.967279 

Øen, K., Krumsvik, R. J., & Skaar, Ø. O. (2024). Development of inclusive practice – the art of balancing emotional support and constructive feedback [Original Research]. Frontiers in Education, 9. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1281334 

Øen, K. (under utgivelse). Inkluderingsidealets dilemma i møte med utfordrende atferd. I M. H. Olsen, S. I. Lied, & M. S. Tveitnes (red.), Inkludering i praksis. Cappelen Damm. 

Kvandal, K.; Berland, J.E. & Langeland, W. (2024) 1,2,3 alle sammen med? Inkluderende felleskap gjennom lekne barnehageansatte. I Halsne, A.Ø. & Rydland, L. K. (2024). Hånd i hånd. Fagbokforlaget.  (Fagfellevurdert vitenskapelig artikkel i antologi)  https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/book/41

Pågående og nylige avsluttede prosjekter

I det følgende beskrives pågående og nylig avsluttede prosjektet med tilknytning til forskergruppens medlemmer.  

SUKIP (samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole) 

Prosjektet er et NFR-finansiert prosjekt (2019-2023) der formålet har vært å etablere og utforske nye innovative samarbeidsformer mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehage/skole med tanke på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole. Prosjektet ble avsluttet med et større fagseminar for forskere og praktikere i april 2023, basert på særskilt tildeling fra NFR. Da ble samtidig en open-access antologi lansert, som presenterte og drøftet resultater fra de ulike delprosjektene samt erfaringer med prosjektets metodiske tilnærming omtalt som «samarbeidsforskning». Prosjektet har i tillegg rommet et eget PhD-prosjekt, kalt «Inkludering i møte med utfordrende atferd», som ble avsluttet med disputas i november 2023. 

GRUS (grunnlag for utvikling av samarbeidskompetanse) 

Prosjekter er et samarbeidsprosjekt (2023 -   ) mellom flere av medlemmene i forskergruppen og har sitt utspring i arbeidet med «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Prosjektet bygger videre på SUKIP-prosjektet der en innledningsvis benyttet seg at en kvantitativ spørreundersøkelse for å utforske barnehagens, skolens og PP-tjenesten sin forståelse av, kompetanse og kompetansebehov knyttet til inkluderingsarbeidet. Til sammen deltar mellom 40-50 barnehager, skoler, PP-tjenester i prosjektet. 

Videreutdanning i spesialpedagogikk (VUP) 

Prosjektet er et flerårig prosjekt der vi samler inn data fra studenter som går på videreutdanning i Spesialpedagogikk (Kompetanse for kvalitet) ved NLA. Forskningen knytter seg blant annet til studentenes motivasjon for å søke videreutdanning og hva de ønsker å bruke kompetansen til etter endt utdanning. 

Barn med stort læringspotensial (BMSL)  

Prosjektet tar utgangspunkt i norsk forskning om denne elevgruppen 

Utfordrende atferd 

Bokprosjekt gjennom Fagbokforlaget. Prosjektet tar sikte på å utarbeide en praksisnær fagbok/lærebok som retter seg fortrinnsvis studenter, lærer og skoleledere. Boken har en forventet utgivelse i 2025 og Kristian Øen er eneforfatter på bokprosjektet. 

Partnerskapsarbeid UH-region Vest 

Oppdrag finansiert av Utdanningsdirektoratet fra 2022 til 2025.