Mal prosjektskisse phd

Veiledende mal for prosjektskisse ph.d. ved søknad om stipendiatstilling ved NLA Høgskolen.

Omfang

Prosjektbeskrivelsen skal være på 7-10 sider. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Times New Roman) og enkel linjeavstand.

Hovedmål og sammendrag av prosjektet

Søkeren skal presentere hovedmålet for prosjektet. Søkeren skal gi et kort sammendrag av prosjektet der det skal vises hvordan man tenker at målet skal bli nådd. Sammendraget oppsummerer de viktigste punktene i søknaden.

Prosjektets bakgrunn

Søkeren skal gi en oversikt over den viktigste forskning som finnes på feltet og posisjonere prosjektet i forhold til forskningsområdet. I tillegg skal søker vise hvordan prosjektet kan supplere tidligere forskning og bidra med ny kunnskap til det eksisterende feltet.

Problemstilling

Søkeren skal klart og tydelig formulere problemstillingen for prosjektet. Problemstillingen skal avgrense og presisere temaet. Hvis søkeren har delproblemstillinger, må dette tas med.

Teori

Søkeren skal beskrive kortfattet og presist hvilke teori(er) som vil bli benyttet for å kaste lys over problemstillingen. Valg av den teoretiske rammen som prosjektet forankres i skal begrunnes. 

Metode

Søkeren skal redegjøre for metodevalg. Dette innebærer at datamateriale man skal bruke må være beskrevet, sammen med informasjon om hvordan innsamling og analyser skal skje og hvordan eventuelle informanter skal rekrutteres. Søkeren skal også gjøre rede for eventuelle forskningsetiske problemstillinger ved prosjektet. 

Fremdriftsplan

Søkeren skal legge frem fremdriftsplan for de forskjellige deler av forskningsarbeidet, der det beskrives hvordan man planlegger å disponere arbeidet. Planen skal inneholde oversikt over forventet progresjon, der milepæler og delmål blir skissert. Plan for gjennomføring av opplæringsdelen skal inkluderes. Søkeren skal ved artikkelbasert avhandling i tillegg inkludere en oversikt over forventet ferdigstilling av artiklene.

Litteraturliste