Opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Prosessen er forankret i Forskrift om ansettelse og opprykk (som har hjemmel i Universitets- og høyskoleloven), veiledende retningslinjer fra UHR, og NLA høgskolens kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse. Loven og retningslinjene legger rammene for bedømmelsen av opprykksøknaden og for sammensetningen av sakkyndige komiteer. 

Hvem kan søke om opprykk?

Fast vitenskapelige ansatte i minst 50 % stilling kan søke opprykk ved NLA Høgskolen. Du kan bare søke om opprykk innenfor ditt fagområde, og stillingsnivået du søker på er avhengig av stillingen du har nå.  For eksempel:

  • Høyskolelektorer (evt. amanuenser) kan søke om opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor
  • Førsteamanuenser kan søke om opprykk til professor
  • Førstelektorer kan søke om opprykk til dosent

Opprykket er personlig og får i utgangspunktet ingen konsekvenser for dine arbeidsoppgaver.

Prosessen med å søke om opprykk

Når du er klar til å begynne prosessen, er det viktig å ta kontakt med-FoU sekretariatet (AnnaMaria.Brekke@nla.no).

Søknaden

Du sender din søknad i e-post til rektor med FoU-sekretariatet i kopi (AnnaMaria.Brekke@nla.no).

Vedlegg til søknaden:

  • CV
  • Et profileringsdokument som beskriver din vitenskapelige eller kunstneriske produksjon
  • En publikasjonsliste med omtale av inntil 15 publikasjoner/arbeider som skal legges til grunn for vurderingen
  • Inntil 15 publikasjoner/arbeider som skal vurderes av komiteen
  • En pedagogisk mappe

Søknad med vedlegg sendes til FoU-sekretariatet i 5 eksemplarer ved søknad om professor- eller dosentopprykk, og 4 eksemplarer for de resterende stillingskategoriene.  Søkeren har ansvar for å sortere og pakke dokumentene.  FoU-sekretariatet sørger for at søknadsdokumentene sendes til komite.

Kriterier for opprykk til stilling er regulert i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. NB: Søkerne må oppfylle kravene i både § 1 (kriterier for ansettelse) og §2 (kriterier for opprykk) for å kunne kvalifisere seg til opprykk til den høyere stillingen.

Fra 1. september 2019 ble kravene til den såkalte utdanningsfaglige kompetansen (dvs. den praktisk-pedagogiske kompetansen) skjerpet for førsteamanuenser og professorer, og hver institusjon er pålagt å utvikle mer detaljerte kriterier for bedømmelse av ansattes utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres. Se NLA Høgskolens kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse for hvordan denne delen av den faglige kompetansen skal dokumenteres. For førstelektor/dosent gjelder forskriftens bestemmelser og UHRs retningslinjer.

Sakkyndige komiteer

Forskriften om ansettelse og opprykk gir detaljerte regler om hvordan sakkyndige komiteer skal sammensettes.

Rektor oppnevner formelt sakkyndig komite samt leder for komiteen. Det praktiske arbeidet kan imidlertid delegeres til FoU-sekretariat og/eller søkerens avdelingsleder. 

Søknad om opprykk kan også innvilges på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra en annen institusjon.

Opprykk og endring av FoU-tid

NLA Høgskolen behandler søknader om opprykk fortløpende, og opprykk tildeles av styret etter innstilling fra rektor.

Får søkeren opprykk om høsten, vil FoU-tiden øke fra 1. januar. Får søkeren opprykk om våren, vil FoU-tiden øke fra 1. august.