Opprykk ved NLA Høgskolen

Opprykk for Ane Malene Sæverot


Førsteamanuensis Ane Malene Sæverot.

En sakkyndig komite har vurdert kompetansekrav for opprykk i stilling som førsteamanuensis for Ane Malene Sæverot. Komiteen anser at Sæverot oppfyller kriteriene og innstiller henne for opprykk.

Sæverot har vært ansatt ved NLA som høgskolelektor siden våren 2017. Hun har allmennpedagogikk, kunst og håndverk og barnehage som arbeidsfelt, og er leder av forskergruppen Kunstpedagogikk og kunstnerisk utviklingsarbeid. Sæverot har tidligere arbeidet som lærer i både grunnskole og videregående skole. 12. juni i år forsvarte hun sin doktoravhandling; «Bilde og pedagogikk. En empirisk undersøkelse av ungdoms fortellinger om bilder». Doktorgradsstipendiatet var finansiert av Universitet i Bergen, som var Sæverots arbeidsgiver i perioden 2012-2017. I studien utforsket hun hvordan ungdom lever med og bruker bilder i en verden som er utpreget visuell, og hvordan bilder brukes i undervisning. Avhandlingens undersøkelse tok utgangspunkt i samtaler om bilder som elever i videregående skole hadde valgt ut på forhånd. Et sentralt spørsmål er hvilken betydning bilder har for ungdom i et pedagogisk perspektiv.

I vurderingen av kompetansekrav har ekspertkomiteen gjennomgått Sæverot sin utdanningsfaglige mappe. De fremhever blant annet at hun sett under ett har en rik og tung pedagogisk utdanning, og at forskningsgradene gir henne - med blikk på både utdanning og egen forskning - solid erfaring for videre arbeid som lærerutdanner.

Kollegaer ved NLA gratulerer!
30.11.2020

Opprykk for Hilde Wallem Nielssen


Professor Hilde Wallem Nielssen.

Hilde Wallem Nielssen har søkt om opprykk til professor i interkulturelle studier. En enstemmig ekspertkomité har nå gitt henne professoropprykk. 

Forskningsrådet tildelte Nielssen et doktorgradsstipend ved Universitetet i Bergen våren 1997 knyttet til et prosjekt som innebar en utforskning av åndebesettelse på Madagaskar med særlig fokus på rituell praksis. Etter fullført doktorgrad i 2004 har hun deltatt i flere større eksternt finansierte forskningsprosjekter, samt hatt undervisningsengasjement ved Universitetet i Bergen. Nielssen har vært ansatt i som førsteamanuensis ved NLA siden høsten 2014. Hun er en erfaren underviser som har viet stor innsats i å øke NLA-studenters interkulturelle kunnskap og forståelse, og ifølge komitéen har hun tilstrekkelig erfaring i å undervise og veilede på alle nivå ved NLA.

Ekspertkomitéen som vurderte Nielssens opprykk konkluderer på følgende måte: “In her research, she combines the hard-earned methodological insights from long-term fieldwork in Africa with a qualified interest in representational issues debated in contemporary multicultural Norwegian society. Dr. Nielssen is a skilled researcher, well-acquainted with the literature and contemporary debates in several research areas to which she has also made important and highly competent contributions”.

Kollegaer ved NLA gratulerer!
10.11.2020