NLA Høgskolens kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse

Fra 1. september 2019 ble det innført nye krav til den utdanningsfaglige kompetansen ved ansettelser og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillinger.

Hver institusjon er pålagt å utarbeide mer detaljerte kriterier for vurdering og bedømmelsen av den utdanningsfaglige kompetansen til søkere og ansatte.

Førsteamanuensis

Forskriften § 1-4 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis. Disse kriteriene legges også til grunn ved søknad om opprykk, jf. Forskriftens § 2-4 (5).

For førsteamanuensis endres kravet i forskriften fra

«Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning»

til

(3) Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav: Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).

Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Institusjonene kan etter § 1-1 fastsette høyere krav og bestemme at disse skal gjelde i bedømming og rangering av søkere.

Toårsregelen gjelder bare ved ansettelser og ikke ved opprykk. Ved søknad om opprykk til stilling som førsteamanuensis må NLA Høgskolens kriterier for utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt på tidspunktet for søknad om opprykk. 

NLA Høgskolens kriterier for utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse i eller opprykk til stilling som førsteamanuensis

Når det gjelder de mer spesifikke kriterienes form og innhold, har NLA Høgskolen valgt å følge Universitetet i Agder sine kriterier, som gjengis i det følgende:

 1. Utdanningsfaglig mappe
 • Gjennomført basiskurs i universitetspedagogikk (minimum 200 timer). Andre relevante kurs og egen praktisk undervisning kan erstatte gjennomført basiskurs.
 • Kort oversikt over annen pedagogisk utdannelse
 • Kort beskrivelse av utviklingen av egen utdanningsfaglig kompetanse, ansiennitet som underviser og på hvilke nivå undervisningen har foregått
 • Kort oversikt over egen undervisningspraksis med beskrivelser av planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Omfang: 3-6 sider pluss vedlagt dokumentasjon.

 1. Refleksjonsnotat over egen praksis og kompetanse, for eksempel:
 • Integrasjon mellom undervisning og forskning
 • Studentinvolvering
 • Digitale undervisnings- og læringsformer
 • Kollegiale undervisnings- og læringsformer
 • Studentevalueringer
 • Undervisningsfilosofi

Omfang: ca. 2 sider.

Professor

Forskriften § 1-2 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor.

Disse kriteriene legges også til grunn ved søknad om opprykk, jf. Forskriftens § 2-2 (10).

For professor endres kravet i forskriften fra

«Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning»

til

(3) I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

NLA Høgskolens kriterier for utdanningsfaglig kompetanse for ansettelse i eller opprykk til stilling som professor:

Når det gjelder de mer spesifikke kriterienes form og innhold, har NLA Høgskolen valgt å følge Universitetet i Agder sine kriterier, som gjengis i det følgende:

 1. Utdanningsfaglig mappe
 • Gjennomført basiskurs i universitetspedagogikk (minimum 200 timer). Andre relevante kurs og egen praktisk undervisning kan erstatte gjennomført basiskurs.
 • Kort oversikt over annen pedagogisk utdannelse
 • Kort beskrivelse av utviklingen av egen utdanningsfaglig kompetanse, ansiennitet som underviser og på hvilke nivå undervisningen har foregått
 • Kort oversikt over egen undervisningspraksis med beskrivelser av planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.
 • Beskrivelse av erfaringer med utdanningsledelse
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master og/eller ph.d.- nivå
 • Dokumentert deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap, for eksempel programevaluering, re-akkrediteringsprosesser, attester på medvirkning i fagrådsarbeid og styrende organer (nasjonale/internasjonale) som har innflytelse på utdanningskvaliteten
 • Bidrag til digitale og/eller analoge læremidler (lærebøker, videoer, material etc.)

Omfang: 3-6 sider pluss vedlagt dokumentasjon.

 1. Refleksjon over egen praksis og kompetanse, med vekt på kvalitetsutvikling i egen undervisning- og veiledning over tid, for eksempel:
 • Integrasjon mellom undervisning og forskning
 • Studentinvolvering
 • Digitale undervisnings- og læringsformer
 • Kollegiale undervisnings- og læringsformer
 • Studentevalueringer
 • Undervisningsfilosofi

Omfang: ca. 2 sider.