Avslutning av et forskningsprosjekt

Når videre lagring av personopplysninger ikke lengre er nødvendig for å ivareta formålet med prosjektet, skal dataene slettes eller anonymiseres.

Før avslutning av prosjektet skal prosjektleder vurdere om personopplysninger skal slettes, anonymiseres eller arkiveres iht. vurdering fra Personverntjenester for forskning i Sikt.

 • Alle personopplysninger som ikke skal oppbevares etter prosjektslutt, skal slettes.
 • Personopplysninger som skal oppbevares etter prosjektslutt skal anonymiseres.
  • Alle data som gjør det mulig å identifisere prosjektdeltakere må slettes. I utgangspunktet gjøres dette ved at prosjektleder sletter koblingsnøkkelen, dvs. der fødselsnummer, navn, adresse og andre identifiserende opplysninger er registrert.
  • I noen tilfeller vil det kunne være mulig å identifisere prosjektdeltakere selv om koblingsnøkkelen er slettet, dvs. at datamaterialet inneholder indirekte identifiserbare opplysninger. Eksempler på måter å anonymisere datamaterialet på:
   • Alder grupperes i stedet for å angi eksakt alder (0-15 år, 15 –25 år osv.)
   • Kommunenavn kategoriseres til for eksempel Vestlandet.
 • Dersom det er vanskelig å anonymisere materialet, skal opplysningene slettes.
 • Er du usikker på om datamaterialet har blitt godt nok anonymisert, så ta kontakt med personvernombudet på NLA Høgskolen.
 • Personopplysninger som skal tas vare på etter prosjektslutt, skal oppbevares forsvarlig. Sikt tilbyr lagring av data etter at prosjektet er avsluttet.