De registrertes rettigheter

Den registrerte (personen som forskningsprosjektet behandler personopplysninger om) har rett til informasjon om og innsyn i sine personopplysninger, samt rett til retting og sletting av sine personopplysninger.

Henvendelser om innsyn, retting og sletting av opplysninger skal være skriftlig, datert og undertegnet. Det er ikke nødvendig å oppgi noen begrunnelse for å be om innsyn, retting og sletting.

Prosjektleder saksbehandler innkomne henvendelser fortløpende. Krav om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter at NLA Høgskolen mottok henvendelsen.

Ved innsyn må det vurderes om innsyn skal begrenses eller avslås med en annen begrunnelse.

Dersom den registrerte ikke lenger ønsker å delta i prosjektet skal dette respekteres.

Ved avslag på krav om innsyn, retting og sletting må det opplyses til den registrerte at avgjørelsen kan påklages.