Før oppstart av forskningsprosjekt

  • Forskningsprosjekter skal ha en prosjektleder som har ansvar for å vurdere om innhenting av personopplysninger er nødvendig iht. prosjektets formål, problemstilling og nytteverdi.
  • Veileder er prosjektleder for studentprosjekter. Studenter kan ikke selv være prosjektleder, men kan bistå som prosjektmedarbeider.
  • Skal forskningsprosjektet behandle personopplysninger, må meldeskjema sendes til Personverntjenester for forskning i Sikt senest 30 dager før datainnsamlingen har planlagt oppstart. Innsamling av personopplysninger kan starte når vurdering fra Sikt foreligger, og endringer underveis i prosjektet skal meldes til Sikt.
  • Det skal lages en prosjektbeskrivelse hvor det blant annet skal fremgå hva som er formålet med prosjektet, hvilke opplysninger som skal inngå i prosjektet og er nødvendige for å tjene dette formålet og hvordan prosjektet skal gjennomføres.
  • Det skal utarbeides et samtykke-/informasjonsskriv med spørsmål om deltakelse i forskningsprosjektet. Sikts meldeskjema-mal for personopplysninger i forskning skal benyttes.
  • Vitenskapelige ansatte og studenter som behandler personopplysninger, er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Taushetserklæring skal signeres av alle prosjektmedarbeidere. Publisering eller utlevering av personopplysninger skal baseres på den registrertes samtykke.