Hvordan gjennomføre et prosjekt uten at det må meldes?

Forskningsprosjekter som ikke behandler personopplysninger, eller der opplysninger innhentes og håndteres anonymt gjennom hele prosjektperioden, er ikke underlagt meldeplikt.

Eksempler på ulike fremgangsmåter:

  • Ved intervju og observasjon registreres data kun i form av notateter (ikke lyd- eller bildeopptak). Det må ikke registreres navn eller personidentifiserende bakgrunnsopplysninger i datamaterialet.
  • Spørreskjema innhentes i papirform, uten navn og indirekte identifiserende opplysninger.
  • Nettbaserte spørreskjema der IT-løsningen er fullstendig anonym (bl.a. at respondentenes e-post-/IP-adresse ikke på noe tidspunkt knyttes til spørreskjema), og at selve spørreskjemaet ikke inneholder spørsmål om identifiserende opplysninger. (De fleste nettbaserte spørreskjema innebærer registrering av e-post-/IP-adresse, og behandlingen vil da måtte meldes, selv om eventuelt bare tjenesteleverandøren har tilgang til disse opplysningene.)

Dersom du er i tvil om et prosjekt er meldepliktig, kan du ta meldepliktesten på NSD sine nettsider.

Er du usikker på om datamaterialet har blitt godt nok anonymisert, ta kontakt med personvernombudet ved NLA Høgskolen.