Gaver med mening til utdanning med mening

Slik bidrar dine gaver til at NLA Høgskolen gjennom forskning kan oppfylle sin hensikt. NLA ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet.

 Å trene studentenes etiske muskler, slik at de er trygge på sine egne verdier i møte med utfordrende situasjoner og valg. Å gjøre økonomistudenter bevisste på sitt forvalteransvar. Å undersøke hvordan medier kan bidra til sosial rettferdighet.

I hvert nummer av Servus i 2018 har vi presentert forskning som gjøres ved NLA Høgskolen. Denne forskningen forteller ikke bare om hva forskerne er opptatt av, men er også et uttrykk for hva som er viktig for NLA Høgskolen – og hvordan vi som høgskole kan bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet.

Utdanning til fellesskap

– Ved NLA Høgskolen utdanner vi mennesker til fellesskap. Her kommer vårt verdigrunnlag tydelig frem. Vi ønsker at studentene, når de forlater oss, skal være ansvarlige mennesker som bruker den kompetansen de får med fra oss til det beste for seg selv, for andre – og for den verden vi er en del av, understreker Cathrine Borgen, som nå arbeider med sin doktorgrad om etikk i økonomiutdanning.

– Den kristne forvalter-tanken er tydelig hos oss på NLA. Vi tror på at mennesket er skapt med ressurser og gaver som vi skal forvalte, og vi vil hjelpe studentene til å se forvalteransvaret sitt. Studentene må selv velge hvordan de siden vil bruke dette, sier Borgen videre.

Utfordrer etisk bevissthet

Etter å ha undervist fem år ved NLA Høgskolens utdanning innen økonomi og administrasjon, Hauge School of management, og de siste årene også sett nærmere på studentenes tilbakemeldinger, opplever Borgen at det er helt nytt for mange studenter å bli utfordret til å sette ord på egne verdier og holdninger.

– Det er ikke sånn at de frasier seg ansvaret, men de er aldri blitt ansvarliggjort, og de har heller ikke reflektert over om de lever i samsvar med sine egne verdier, mener Borgen.

Nettopp det å bygge opp etisk bevissthet blant studentene er et av formålene med undervisningsmetoden VaKE – Values and Knowledge Education.

Frédérique Brossard Børhaug, førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen, er leder for en forskergruppe bestående av forskere fra NLA Høgskolen og Norges Handelshøyskole som jobber med metoden VaKE.

Sår frø

– Vi er nødt til å forberede våre studenter – enten de studerer pedagogikk, interkulturelle studier, økonomi og administrasjon, om de skal bli lærere eller journalister – på at de må tenke mer nyansert i møte med en hverdag der det er mye overforenkling, og at de må være bevisste på sine egne verdier. Dersom du ikke gjør det før du kommer i en vanskelig situasjon, er det en stor sjanse for at handlingene dine blir basert på det første du tenker på i situasjonen – og det er ikke nødvendigvis det beste valget, forklarer førsteamanuensisen.

Når vi fokuserer på sosial rettferdighet, begrunner vi det ut fra et kristent livssyn

Trener du opp etisk bevissthet og reflekterer over verdier blir det som å trene opp en muskel – det blir lettere å bruke når behovene melder seg. Men selv med kunnskap og etisk tenkning er det ingen garanti for hva handlingen blir.

– VaKE er ingen garanti for at noen handler bra. Men uten etisk tenkning er det større sjanse for at vi handler dårligere i møte med utfordringer, forklarer Børhaug.

– Gjennom undervisning med VaKEmetoden sår vi små frø hos studentene, og får dem til å tenke gjennom sitt verdisett og sin kunnskap. Da har de dette som bakgrunn når de skal tenke gjennom viktige valg, understreker hun.

Sosial rettferdighet

I journalisters virke har også verdier betydning. Terje Skjerdal er førsteamanuensis i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Han påpeker at journalisters livssyn, verdisett og ideologi gir seg utslag i hvilke saker som dekkes, som igjen får betydning for hvordan mediene kan bidra til å fremme sosial rettferdighet. Skjerdal er leder for en prosjektgruppe som både har opprettet en mastergrad i journalistikk og mediestudier ved Uganda Christian University (UCU), og der medlemmene nå forsker på medier og sosial rettferdighet.

– Vi legger ikke skjul på at vi står for visse verdier. Når vi fokuserer på sosial rettferdighet, begrunner vi det ut fra et kristent livssyn, samtidig som det sammenfaller med norske prioriteringer i bistandssamarbeidet. Norad har fremhevet det som positivt at vi samarbeider med en institusjon i Uganda som står på samme verdigrunnlag som NLA Høgskolen, sier Skjerdal.

Han mener det internasjonale engasjementet er en naturlig del av NLAs identitet.

Jubileumsår

2018 er et spesielt år for NLA Høgskolen – et jubileumsår. Vi feirer at det er 50 år siden NLA Høgskolen ble startet, og vi ser med forventing frem mot årene som kommer. Siden oppstarten har NLA Høgskolen vært avhengig av private gaver til driften av høgskolen. Selv om den statlige støtten nå er langt bedre og mer forutsigbar enn den var tidligere, vil vi i årene fremover fortsatt være avhengig av giverne våre. Vi er takknemlig for alle som bidrar til arbeidet gjennom forbønn og gaver.

Ved NLA Høgskolen blir studentene utfordret til etisk tenkning. Forskning som gjøres ved NLA bidrar til arbeidet med undervisningsmetoden VaKE, som skal forberede studentene og gjøre dem bevisste på sine egne verdier.