Rammer for utdanning dette studieåret

Retningslinjer gjelder for studieåret 2020-2021 og er knyttet til fravær fra undervisning.

Obligatorisk undervisning 

  1. Prorektor for utdanning vedtar at fraværsgrense for obligatorisk undervisning kan avvikes studieåret 2020-2021. Dette gjelder fravær knyttet til Covid-19. Det settes ikke en generell ny grense for alle emner, og det er emneansvarlig som etter faglig vurdering fastsetter kompensatoriske krav ved fravær ut over ordinær fraværsgrense. Dette gjelder ikke emner som styres av nasjonale føringer, for eksempel praksis på LU.
  2. Emneansvarlig fastsetter enten generelt for hvert emne og/eller for hver enkelt student hvilke kompensatoriske krav som gjelder ved fravær ut over ordinær fraværsgrense for å få godkjent emnet. Dette formidles skriftlig til studentgruppen i Canvas, og også skriftlig til eventuelle enkeltstudenter med individuell tilrettelegging. Det siste med kopi til studieadministrasjonen som arkiverer dette. Studenter med for høyt fravær grunnet Covid-19 og som ikke deltar på det kompenserende tilbudet, vil ikke få fremmøte godkjent.


Ikke-obligatorisk undervisning  
 

Studenter som er forhindret fra å komme på ikke-obligatorisk undervisning grunnet Covid-19, kan be emneansvarlig om et tilrettelagt tilbud ved egenmelding til emneansvarlig på Canvas. Studenten kan ikke forvente et like fullstendig tilbud som studenter som er til stede på campus.


Melding om fravær 

  1. Fravær på grunn av Covid-19 meldes på tilsvarende måte som sykdom meldes, og vurdering av søknad om tilrettelegging avgjøres på samme måte/av samme instans som ved sykdom, det vil si til emnensvarlig på Canvas. Det må ikke oppgis sensitive personopplysninger (for eksempel om din helsetilstand) i denne henvendelsen. Ta heller kontakt med emneansvarlig på telefon dersom du må orientere om slike forhold.
  2. Studenter som er i risikogruppe eller bor sammen med noen i risikogruppe, kan melde ifra om dette på eget skjema på nla.no/korona. Studieadministrasjonen vil behandle henvendelsen og melde videre til aktuell emneansvarlig. Denne ordningen vil være tilgjengelig fra fredag 28.08.20, og kan meldes på skjema her.
  3. Student som får påvist Covid-19 melder dette på eget skjema her.