Eksamen og praksis høsten 2020

Nedenfor følger informasjon om eksamen denne høsten for studenter ved NLA, samt også profesjonsutdanningene, barnehagelærer og grunnskolelærer, sine praksisperioder.

Eksamen

NLA Høgskolen har besluttet at alle skoleeksamener skal gjennomføres digitalt i høst. Det samme gjelder muntlige eksamener. Det vil allikevel være noen praktiske emner som skal gjennomføres fysisk på studiested, og disse emnene er:

- Kunst og håndverk 1

- IKT i pedagogisk virksomhet

- Musikk 1

- Idrett 1

-Kroppsøving 1

Det vil i tillegg være praktiske eksamener på musikkavdelingen i Oslo.

Til disse emnene vil det komme egne smittevernregler som blir kunngjort på Canvas senest 14 dager før eksamen. Det er derfor viktig at du følger med på Canvas for ditt studium.

Her ligger retningslinjer for gjennomføring av eksamen, som gjelder for muntlig og skriftlig eksamen hjemme, spørsmål om tilrettelegging og krav til utstyr.

Praksisperiode for studenter

Vårt mål er at ingen studenter hos oss skal måtte utsette sin studieprogresjon. I forståelse og samarbeid med praksisfeltet og faglærere på NLA Høgskolen legger vi til rette for å ta igjen praksis ved sykdom, og vi har utvidet antall dager med egenmelding. I tråd med skole- og barnehageeiers ønske vil vi at studentene i denne tiden blir tatt godt imot og sett på som en ressurs ved den enkelte skole eller barnehage.

Viktig å huske før du skal i praksis

Vi opplever et praksisfelt som ønsker studentene velkommen og som legger til rette for gode og trygge uker. Alle arbeider for å holde studentene i mindre kohorter, tydelige tiltak og gjør endringer raskt ved behov.

Kunnskapsdepartementet har gitt tydelige retningslinjer som NLA følger og også har informert våre praksissamarbeidspartnere om. Studenter som er syke eller har tegn til luftveissymptomer må holde seg hjemme. De får 10 dagers egenmelding og slipper å gå til lege for å få en legeerklæring. 

Praksisstedene arbeider aktivt med å være et trygt sted for barna, ansatte og studenter. De forholder seg til Folkehelseinstituttet sine direktiver og kommunenes tiltak og smittevernregler.

Viktig å huske på

- NLA har en klar forventning om at våre studenter tar på alvor samfunnsansvaret som studenten har med å bidra alt de kan til å forhindre smittespredning på studiested og i praksisskoler og -barnehager.

- Høgskolen forventer at alle studenter tar smittevernkurs og gjøre seg kjent med Udir sine veiledere om smittevern og gult tiltaksnivå før oppstart av praksis.

- Hold avstand – 1 meter

- Vask/sprit hender ofte

- Hold deg hjemme om du har symptom på luftveisinfeksjon, føler deg syk eller har vært i nærheten av noen med påvist smitte

- Unngå store forsamlinger, fester, særlig i forkant og under praksis!

- Vær nøye med å beskytte både dere selv, medstudenter, skoler, lærere, elever

- Konsekvenser kan være: sykdom, karantene, stengte skoler, stengt høgskole, utsatt progresjon i studiet etc.

Smittevernkurs

Her er smittevernkurs som alle studenter som skal i praksis i Bergen må ta: «Opplæring for ansatte i grunnskolen- Covid 19/«Opplæring for ansatte i barnehage-covid19» i regi av Bergen kommune, samt egenerklæringsskjema før praksis.

På både grunnskole- og barnehagelærerutdanningen i Bergen og Oslo må studentene ta NLAs smittevernkurs og sette seg inn i smittevernveilederen fra Udir.