Informasjon om avsluttende vurdering våren 2021

Her kan du lese hvordan gjennomføringen av vårens eksamener blir.

På grunn av koronasituasjonen, legges det i hovedsak opp til samme praksis for eksamensavvikling våren 2021 som høsten 2020.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres digitalt på Zoom administrert av studieadministrasjonen. Unntak fra dette vil det bli varslet om på Canvas.

Skriftlig skoleeksamen

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital skoleeksamen hjemme med samme tidspunkt og varighet som ordinær eksamen. Unntak fra dette vil bli det blir varslet om på Canvas.

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen gjennomføres digitalt. Unntak fra dette vil det bli varslet om på Canvas.
Ytterligere informasjon og retningslinjer for eksamen knyttet til koronasituasjonen, finner du her.

Tilrettelegging ved eksamen

Studenter med funksjonsnedsettelse, studenter med særskilte behov eller studenter som ikke har norsk som morsmål, har rett til egnet individuell tilrettelegging. Særlige forhold knyttet til korona-situasjonen, kan også gi grunn for tilrettelegging.

Tilrettelegging kan gis i form av utvidet tid, vedlegg til sensor om lese-og skrivevansker, opplesning av eksamensoppgaven eller annet.

Se mer informasjon og kontaktinformasjon på Rettigheter og plikter - NLA og Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen pga koronasituasjonen.

Frist for å søke tilrettelegging i vårsemesteret er 15. februar. Dersom behovet for tilrettelegging oppstår etter søknadsfristen, må søknaden sendes uten ugrunnet opphold etter at behovet oppstod. Søknadsskjema finner du her.