Forskning på barn med stort læringspotensial

Forskergruppen har som målsetning å bidra til å finne gode svar på utfordringene som opplæringen har i møte med barn som har evner over gjennomsnittet.

Førsteamanuensis Inge Andersland leder forskergruppen «Barn med stort læringspotensial» ved NLA Høgskolen.

Andersland forteller at i 2016 kom en norsk offentlig utredning om smarte elever i skolen, det vil si de barna som har kognitive evner over gjennomsnittet. Jøsendalutvalget, som stod bak utredningen, kalte de for «elever med stort læringspotensial», og viste dessverre at den norske skolen kan være et utfordrende sted for mange av elevene. Myten om at de smarte barna alltid klarer seg selv er feil, forteller Andersland.

— Forskergruppen vår har som målsetning å bidra til å finne gode svar på utfordringene som opplæringen har i møte med denne elevegruppen. Viktige stikkord er åpenhet, variasjon, tilpasning og inkluderende opplæring, understreker han.

Intensjonen er at forskergruppen skal bidra til den internasjonale forskningsfronten på feltet, bringe oppdatert kunnskap inn i vår egen lærerutdanning, og å bistå skoler og barnehager i sin profesjonelle utvikling, avslutter Andersland.

Her kan du lese mer om forskergruppen.