Barn med stort læringspotensial

I 2016 fikk vi en Norsk Offentlig Utredning om smarte elever i skolen, de som har kognitive evner over gjennomsnittet. Jøsendalutvalget, som stod bak utredningen, kalte de for «elever med stort læringspotensial» og viste dessverre at den norske skolen kan være et vanskelig sted for mange av dem. Myten om at de smarte ungene alltid klarer seg selv er feil. 

Forskergruppen har som målsetting å bidra til å finne gode svar på utfordringen som opplæringen har i møte med denne elevgruppen. Viktige stikkord er åpenhet, variasjon, tilpassing og inkluderende opplæring. 
 
Internasjonalt finnes det mye forskning med syn for denne elevgruppen, både under paraplyen gifted education og inclusive education. Derfor har gruppen så langt lagt vekt på å reise for å lære, blant annet gjennom Erasmus+ sine reisestipend. 
Gruppen henter inspirasjon fra tilnærminger i Tyskland, Nederland, Østerrike og Wales, og ønsker å utforske hva som kan være god inkludering av elever med stort læringspotensial i Norge. 
 
Gruppen består både av lærerutdannere fra flere fag. Her er det pedagoger og didaktikere som arbeider med skolefag som matematikk, norsk, naturfag, samfunnsfag og KRLE. Metodisk jobber vi både teoretisk og empirisk, med både barnehage, grunnskole og lærerutdanning som forskningsobjekt. 
 
Intensjonen er at forskergruppen skal bidra til den internasjonale forskningsfronten på feltet, bringe oppdatert kunnskap inn i vår egen lærerutdanning, og å bistå skoler og barnehager i sin profesjonelle utvikling.

Medlemmer

Inge Andersland, førsteamanuensis (leder)
Alette Aasvold Rolland, høgskolelektor
Ane Malene Sæverot, høgskolelektor
Cheng-Yu Peter Pan, høgskolelektor
Gunnvi Sæle Jokstad, førstelektor
Helga Bjørke Harnes, stipendiat (permisjon fra gruppen i 2020) 
Johannes Kleppe, førsteamanuensis
Karin Landschulze, førsteamanuensis
Lise Einarsen Haukås, høgskolelektor (permisjon fra gruppen i 2020) 
Miroslaw Grzegorz Wiacek, høgskolelektor (eksternt medlem, HVL) 
Tone Helene Skattør, høgskolelektor  
Tove Hagenes (eksternt medlem, Lykkelige Barn)
 
Gruppen har tre møtepunkt i semesteret.

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Inge Andersland
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro