Undervisningen for høsten

Her finner du informasjon om hvordan undervisningen blir i høst.

For høsten planlegges det å gjennomføre så mye fysisk undervisning som tjenlig, selv om avstandsregler og smittevernhensyn setter grenser for hvor mange som kan samles. Det vil også bli noe digital undervisning dersom smittesituasjonen lokalt krever det.

Kunnskapsdepartementet (KD) har formidlet at utdanningsinstitusjonene bør planlegge for fysisk undervisning i høst, og de forventer at institusjonene tilbyr studentene mest mulig fysisk tilstedeværelse og faglige tilbud på studiestedene. Samtidig må institusjonene ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg.

Retningslinjer for høstsemesteret 2021 

Obligatorisk undervisning  

  1. Prorektor for utdanning vedtar at fraværsgrense for obligatorisk undervisning kan avvikes for høstsemesteret 2021. Det er emneansvarlig som etter faglig vurdering fastsetter kompensatoriske krav ved fravær ut over ordinær fraværsgrense. Dette gjelder ikke emner som styres av nasjonale føringer, for eksempel praksis på LU. 
  2. Studenter med for høyt fravær grunnet Covid-19 og som ikke deltar på det kompenserende tilbudet, vil ikke få godkjent fremmøte.
  3. Dersom en student eller en gruppe av studenter ikke kan delta på obligatorisk undervisning av covid-relaterte grunner, bør det legges opp til et digitalt tilbud til disse. Det kan ikke forventes et like fullstendig tilbud som det campusbaserte tilbudet.
  4. I samråd med avdelingsleder, kan emneansvarlig legge om til fullstendig digital undervisning i kortere perioder dersom situasjonen krever det.

Ikke-obligatorisk undervisning
 

Studenter som er forhindret fra å komme på ikke-obligatorisk undervisning på grunn av covid-19, kan be emneansvarlig om et tilrettelagt tilbud ved en egenmelding til emneansvarlig på Canvas. Studenten kan ikke forvente et like fullstendig tilbud som studenter som er til stede på campus.

Melding om fravær  

Fravær på grunn av covid-19 skal meldes ifra om på tilsvarende måte som ordinær sykdom meldes, og vurdering av søknad om tilrettelegging avgjøres på samme måte/av samme instans som ved sykdom, som vil si til emneansvarlig på Canvas. Det må ikke oppgis sensitive personopplysninger (for eksempel om helsetilstand) i denne henvendelsen. Ta heller kontakt med emneansvarlig på telefon dersom du må orientere om slike forhold. 

Studenter som over lengre tid ikke har mulighet til å delta på undervisning på grunn av covid-19, som er knyttet til egne dokumentere helseutfordringer, kan melde ifra om dette på et eget skjema på nla.no/korona. Studieadministrasjonen vil behandle henvendelsen og melde videre til aktuell emneansvarlig.