Informasjon om undervisning for våren

Her finner du retningslinjer for vårsemesteret som gjelder obligatorisk undervisning og fravær.

Retningslinjer for vårsemesteret 2022

Student som får påvist Covid-19 melder dette på eget skjema.

Obligatorisk undervisning

1. Fraværsgrense for obligatorisk undervisning kan avvikes for vårsemesteret 2022. Det er emneansvarlig som etter faglig vurdering fastsetter kompensatoriske krav ved fravær ut over ordinær fraværsgrense. Dette gjelder ikke emner som styres av nasjonale føringer, for eksempel praksis på LU.

2. Studenter med for høyt fravær grunnet Covid-19 og som ikke deltar på det kompenserende tilbudet, vil ikke få fremmøte godkjent.

3. Dersom en student eller en gruppe av studenter ikke kan delta på obligatorisk undervisning av Covid-19 relaterte grunner, bør det legges opp til et tilrettelagt tilbud til disse. Det kan likevel ikke forventes et like fullstendig tilbud som det campusbaserte tilbudet.

4. I samråd med avdelingsleder, kan emneansvarlig legge om til fullstendig digital undervisning i kortere perioder dersom situasjonen krever det.

Ikke-obligatorisk undervisning

Studenter som er forhindret fra å komme på ikke-obligatorisk undervisning grunnet Covid-19, kan be om et tilrettelagt tilbud ved egenmelding til emneansvarlig på Canvas. Studenten kan ikke forvente et like fullstendig tilbud som studenter som er til stede på campus.

Melding om fravær

- Fravær på grunn av Covid-19 meldes på tilsvarende måte som sykdom meldes, og vurdering av søknad om tilrettelegging avgjøres på samme måte/av samme instans som ved sykdom, det vil si til emneansvarlig på Canvas. Det må ikke oppgis sensitive personopplysninger (for eksempel om helsetilstand) i denne henvendelsen. Ta heller kontakt med emneansvarlig på telefon dersom du må orientere om slike forhold.

- Studenter som ikke har mulighet til å delta på undervisning grunnet Covid-19, knyttet til egne dokumentere helseutfordringer, kan melde ifra om dette på eget skjema. Studieadministrasjonen vil behandle henvendelsen og melde videre til aktuell emneansvarlig.