Fakta om Hans Nielsen Hauge

Fakta om Hans Nielsen Hauge (1771-1824) og de haugianske virksomhetene.

Forfatteren Karsten Alnæs beskriver Hans Nielsen Hauge (1771-1824) som «...en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie» og i følge historikeren Francis Seiersted var den vekkelsen han startet «...med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge».

Hans Nielsen Hauge er kanskje mest kjent for sitt virke som forkynner og vekkelsespredikant. Men han var faktisk Norge mest leste forfatter i sin samtid og skrev omtrent 30 bøker. Dessuten startet eller restartet han også minst 30 bedrifter selv og var involvert i oppstarten av nærmere 150 virksomheter av forskjellig slag. Anslagsvis resulterte dette i at det ble skapt mellom 7.000 og 8.000 nye arbeidsplasser i en tid hvor Norge hadde omtrent 900.000 innbyggere. Dette gjør ham faktisk til en av norgeshistoriens største og mest betydningsfulle gründere.

Hvem var Hans Nielsen Hauge?

Hans Nielsen Hauge ble født i 1771 på gården Hauge i Rolvsøy, i nærheten av Fredrikstad som nummer fem av ti søsken. Gjennom barne- og ungdomsårene var Hauge kjent som en grubler. Både faren og den lokale presten gav den unge gutten tilgang til oppbyggelig litteratur, i hovedsak skrifter med en pietistisk kristendomsforståelse. Den 5. april 1796, rett i etterkant at han hadde fylt 25 år, hadde Hauge en åndelig opplevelse som preget ham resten av livet. Mens han arbeidet ute, opplevde han et sterkt gudsnærvær og en ny glede over Gud nåde. Dette representerte et åndelige gjennombrudd for Hauge og han var fra den dagen av drevet av det han opplevde som et gudommelig kall. Selv beskrev han dette slik: ”Mitt kallsbrev er å elske Gud og min neste”.

I perioden 1797-1804 reiste han på kryss og tvers av Norge, stort sett til fots, og det ble dannet vennesamfunn overalt i landet etter hvert som folk responderte på forkynnelsen hans. Disse vennesamfunnene ble del av et større fellesskap som etter hvert dannet grunnlaget for en større bevegelse. Samtidig startet Hauge en rekke nye bedrifter, innen flere ulike bransjer. Sammen med sine venner etablerte han virksomheter innen områder som papirproduksjon, bokbinding, tegnsteinproduksjon og mølledrift.

Hauge ble arrestert mange ganger for overtredelse av Konventikkelplakaten, som fastslo at det var forbudt for legmenn å holde religiøse møter uten sogneprestens samtykke. Etter hvert ble hans radikale budskap og voksende forretningsvirksomhet en trussel for øvrigheten og han satt mange år i fengsel uten dom etter han ble arrestert i 1804. Han satt omtrent 10 år i fengsel og de harde soningsforholdene den første delen av fengselsoppholdet ødela hans helse og han tok aldri opp reisevirksomheten sin igjen. Etter at han slapp ut av fengsel i 1814 var han imidlertid fortsatt aktiv som leder i den haugianske bevegelsen han hadde startet. Han var aktiv i dette arbeidet inntil sin død i 1824.

Hva var drivkraften i Hauges samfunnsengasjement?

Dersom vi skal forstå Hauges samfunnsengasjement, må vi se det i lys av troen hans og det kallet som drev ham. For Hauge var det å skape arbeidsplasser, utvikle lokalsamfunn og hjelpe mennesker ut av fattigdom og nød en måte å praktisere og leve ut troen sin på. Dette gjaldt både engasjementet hans for å hjelpe enkeltmennesker og starte nye bedrifter. Bøkene Hauge skrev fikk en voldsom utbredelse og han var Norges mest leste forfatter i sin samtid. Gjennom sin bokproduksjon var han en viktig bidragsyter for lese- og skriveopplæringen i Norge på 1800-tallet.

I mange tilfeller hjalp Hauge sine venner til å oppdage nye muligheter og finne et nytt levebrød. Samtidig som de fylte viktige roller i de mange virksomhetene som ble igangsatt. Hauge investerte i noen tilfeller bokstavelig i sine medarbeideres utvikling og utdannelse. To eksempler på dette er Christopher Grøndahl og Peter Møller som ble sendt til Danmark for å ta sin utdannelse, finansiert av Hauge. Førstnevnte ble boktrykker og startet det etter hvert kjente forlaget Grøndahl & Søn Forlag AS. Møller ble kjemiker og apoteker, og opphavsmannen bak produktet Møllers tran. Hans virksomhet utviklet seg til det vi i dag kjenner som det Orkla-eide selskapet Lilleborg AS.

Næringsvirksomhetene han startet ble på mange måter et verktøy for å utvikle menneskers evner, gaver og talenter, samtidig som de var med på å forhindre det Hauge så på som en forferdelig last, nemlig latskap. Virksomhetene ble også arenaer for samhandling og fellesskap, hvor man ble kjent med hverandre og skapte resultater sammen. Det var det han kalte «det gode Formaal» som var drivkraften til Hauge og de ulike bedriftene jobbet hardt for både for å oppnå finansielle og sosiale mål. Dette er en tilnærming vi i dag kjenner igjen innenfor områder som bedrifters utvidende samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap.

Hva kjennetegnet virksomhetene?

Dersom vi ser nærmere på hva som kjennetegnet virksomhetene Hauge og senere haugianerne startet, er det helt grunnleggende at hensikten var mer enn bare profitt. Disse selskapene hadde en sterk sosial profil og de var opptatt av å bygge et bedre samfunn. Overskuddet ble ikke delt ut i utbytte til aksjonærene, men reinvestert i virksomhetene, samt brukt for å skape bedre vilkår for arbeiderne og for å hjelpe fattige og vanskeligstilte.

I lys av dette, ser vi at samfunnsengasjement og fattigdomsbekjempelse var to viktige kjennetegn ved de haugianske virksomhetene. Her var det plass for å ansette alle typer mennesker, også de som hadde funksjonsnedsettelser av forskjellig slag. Det at dette skjedde ca. 200 år før vi fikk intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), viser at Hauge og haugianerne var langt forut for sin tid.

Hva innebærer dette for oss i dag?

Selv om vi lever i en annen tid med andre behov og andre utfordringer, trenger vi også i dag samfunnsengasjerte mennesker som Hauge. Samtidig er det behov for flere virksomheter, samt ledere og medarbeidere, som på samme måte som de haugianske bedriftene utøver innflytelse for å skape et varmere og bedre samfunn. Bedrifter med et sterkt samfunnsengasjement, som kan integrere og forene både finansielle og sosiale mål og som etablerer arenaer for samhandling, nytenking og omsorg.

Mer faktainformasjon om Hans Nielsen Hauge

Artikkel om Hans Nielsen Hauge i Store Norske Leksikon

Artikkel om Hans Nielsen Hauge i Norsk biografisk leksikon

Artikkel om Hans Nielsen Hauge i Wikipedia

Bakgrunn om Hauges liv.