Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging av læringsmiljø 2023 – 2026

Vedtatt av rektor 02.06.2023

Klikk her om du ønsker å laste ned handlingsplanen som PDF.

Innledning

Universitetene og høyskolene har ansvar for at alle studenter har et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet. Dette er en viktig del av institusjonenes arbeid med utdanningskvalitet.  Det innebærer at høyere utdanning skal gjøres tilgjengelig slik at alle studenter opplever at læringsmiljøet er inkluderende og ivaretar mangfoldet i studentmassen.

Hva er universell utforming?

«Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming». Universell utforming i utdanningen er til nytte for hele studentmassen.  I handlingsplanen refereres det i tillegg til universell utforming som en visjon, en strategi, et virkemiddel og en fagterm.

Hva er nedsatt funksjonsevne/funksjonshemming?

Nedsatt funksjonsevne handler om biologiske eller fysiologiske realiteter ved kroppen (Reindal 2007, s. 49). Disse nedsettelsene vil føre til utfordringer både på det personlige og det sosiale plan. Imidlertid vil personer med nedsatt funksjonsevne kunne oppleve å bli funksjonshemmet av sin nedsettelse hvis en møter materielle eller kulturelle barrierer. Dette kaller Reindal for den sosiale-relasjonelle forståelsen av funksjonshemming. Funksjonshemming er noe som kommer i tillegg til de effektene en funksjonsnedsettelse får. Dette kan illustreres slik som i figuren under, fra Reindal (2010, s. 125):

Den sosiale-relasjonelle forståelsen av funksjonshemming illustreres i en figur hentet fra Reindal (2010, s. 125)

Verdigrunnlag

NLA Høgskolen bygger sin virksomhet på et kristent menneskesyn som formidler at alle mennesker har lik verdi.

Overordnet mål

Utdanningskvalitet skal romme ulike forutsetninger for læring, og studenter med nedsatt funksjonsevne skal tilbys et universelt utformet læringsmiljø av høy kvalitet, eller kvalitetssikrede tilbud om tilrettelegging. Flest mulig tiltak skal gjøres universelle og slik redusere individuelle tilretteleggingsbehov. Dette fokuset skal imidlertid ikke være til hinder for individuelle tilpasninger.

Visjon

NLA Høgskolen skal i tråd med gjeldende lovverk  arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming av studentenes læringsmiljø, inkludert tilbud og tjenester som retter seg mot studentene. 

Høgskolen skal så langt det er mulig og rimelig fjerne barrierer og sikre egnet tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser

Ulike tiltak og planen i bruk

De ulike målene og delmålene i tabellen er sortert under pedagogisk-, psykososialt-, organisatorisk-, digitalt- og fysisk læringsmiljø. Det skisseres aktuelle tiltak i første kolonne, mens det i de neste kolonnene skisseres hvordan disse tiltakene kan gjennomføres som universell utforming og/eller som individuell tilrettelegging. Dersom de ulike tiltakene gjennomføres som universell utforming, vil behovet for individuell tilrettelegging for enkelte studenter bli redusert.

1. Pedagogisk læringsmiljø

Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring

MÅL

NLA Høgskolen skal legge til rette for at alle studenter får godt utbytte av undervisning, læringsaktiviteter og vurderingsformer.

Delmål 1

Studieplaner og emnebeskrivelser skal utformes med tanke på at studentgruppen er mangfoldig og har ulike læringsstiler og preferanser.

Tiltak

Tiltak som universell utforming

Tiltak som individuell tilrettelegging

Ansvarlig

Tidsplan

Ved alle revisjoner og oppretting av nye emner/studieprogram skal studiet så langt det er mulig og rimelig, samt faglig forsvarlig utformes etter prinsippet om universell utforming

Utforme læringsutbytte-beskrivelser med tanke på mangfold; varierte

 • undervisningsformer
 • læringsaktiviteter
 • vurderingsformer for alle studenter

 

Programansvarlig

Emneansvarlig

FFU (faggruppe for utdanningskvalitet)

 

Løpende

Eksempel:

 

 

 

 

Variere vurderingsmetoder og gi studentene alternative måter å uttrykke sin kunnskap på (skriftlig, digitalt, fysisk).

Merk: Kravet om at studentene skal beherske akademisk skriving, samt muntlig og skriftlig formidling i tråd med kvalifikasjonsrammeverket og studiets læringsutbyttebeskrivelser, 
må ivaretas. Det er f.eks. ikke mulig å velge bort alle former for muntlig prøving i et bachelorprogram.

For noen enkelteksamener: Gi studentene mulighet til å velge hvordan de vil besvare en oppgave. For presentasjon av prosjekter kan det være rom for ulike format. I stedet for å skrive en artikkel kan studentene for eksempel lage en plakat/plakater, lage et videoklipp, lage en powerpoint- presentasjon eller holde en presentasjon.

Studentene søker om alternativ vurderingsform.

Merk: Saklig forskjellsbehandling er tillatt, men tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

 

 

 

 

Delmål 2

Vitenskapelig og administrativt ansatte ved NLA Høgskolen har god kunnskap om universell utforming av læring, undervisning og vurdering (UUL), og anvender denne kompetansen i praksis.

Tiltak

Tiltak som universell utforming

Tiltak som individuell tilrettelegging

Ansvarlig

Tidsplan

Systematisk kompetanseheving knyttet til universell utforming, med særlig fokus på varierte undervisnings- og vurderingsformer

Informasjon til ansatte på Intranett

Arrangere fagdag/webinar om uu

 

Kollegaveiledning og rådgivning ved behov

Ressursgruppa i samarbeid med ledelsen

Kontinuerlig

Skriv ferdigstilles våren 2023

Hvert 2. år

 

Introduksjon til UUL som del av opplæring av nyansatte

Kollegaveiledning og rådgivning ved behov

Ressursgruppa i samarbeid med HR og ledelsen

Årlig

Kontinuerlig

Dele kunnskap om bruk av inkluderende undervisningsformer for alle studenter

Ressurser i Teams-rommet Opplæring, kurs og tips

Ressurser i Teams-rommet Opplæring, kurs og tips

Ressursgruppa i samarbeid med IT, digitale pedagoger med flere

Kontinuerlig

 

 

Kunnskap om ekstra veiledning og oppfølging for enkeltstudenter ved behov, og kunnskap om betydningen av dette

Ressursgruppa i samarbeid med ledelsen

Årlig

Eksempel:

 

 

 

 

Bruk av gode og tilgjengelige Powerpoint-presentasjoner i undervisning og annet formidlingsarbeid.

Fokus på

 • stilsett
 • gode kontraster
 • fonter uten seriffer
 • bruk av bilder/illustrasjoner
 • m.m.
 • betydning av variasjon i undervisning
 • bruk av mikrofon i undervisningssituasjoner

Kan være

 • notatark/powerpointpresentasjon utlevert i forkant av undervisning til studenter ved behov
 • sammendrag av undervisning

Administrativt og vitenskapelig personale

Kommunikasjonsavdeling

IKT-avdeling

 

Kontinuerlig

 

2. Psykososialt læringsmiljø

Mellommenneskelige forhold, trivsel og samhandling

MÅL

Det skal være godt og trygt å studere ved NLA Høgskolen for alle studenter.

DELMÅL 1

NLA Høgskolen skal arbeide systematisk med forebygging, håndtering og oppfølging av psykososiale risikofaktorer.

DELMÅL 2

NLA Høgskolen skal samarbeide aktivt med de lokale studentsamskipnadene ved alle campus.

Felles tabell for 1 og 2

Tiltak

Tiltak som universell utforming

Tiltak som individuell tilrettelegging

Ansvarlig

Tidsplan

Opplæring og kompetanseheving av ansatte og studenttillitsvalgte

Systematisk kurstilbud i regi av studentsamskipnad/NLA Høgskolen

Mulighet for samtale, veiledning og rådgivning på hver campus for studenter ved behov

Studiesjef

Årlig

Samtaletjeneste

Tilgjengelig samtaletjeneste for alle studenter

Mulighet for samtaletjeneste for studenter ved behov

Samtaletjenesten på hver campus

Kontinuerlig

Sammenkomster på hver campus med fokus på et psykososialt tema, gjerne i samarbeid med lokal studentsamskipnad

Mulighet for deltakelse i temasamlinger for alle studenter

Tolkes til engelsk for internasjonale studenter

Campusutvalg og ressursgruppa

Årlig

Tilføring av ressurser til å planlegge og gjennomføre studiestart og velkomstuke (økonomi og personell)

Fokus på tilgjengelighet til aktiviteter og informasjon om studentenes velferdstilbud

Individuell oppfølging for studenter med utfordringer

Ledelsen v/ studiesjef

Gjennomføring: Studiestartkomite på hver campus

Årlig

 

3. Organisatorisk læringsmiljø

System for tilbakemelding, medvirkning, informasjon og informasjonsspredning

MÅL

Studierelatert informasjon skal være tilgjengelig for alle studenter.

DELMÅL 1

NLA Høgskolen skal ha lett tilgjengelig og oppdatert informasjon, herunder informasjon om individuell tilrettelegging.

Aktuelle tiltak

Tiltak som universell utforming

Tiltak som individuell tilrettelegging

Ansvarlig

Tidsplan

Revidere tekst om tilrettelegging på nettsiden, inkludert engelsk tekst.

Tekstene skal sikre at alle studenter, inkludert internasjonale studenter, har kjennskap til lovfestede rettigheter til tilrettelegging i studiesituasjonen og ved eksamen.

Egen emneknagg for tilrettelegging, også på engelsk

Tekst tilpasset mangfoldet i studentgruppa

 

Veiledningssamtaler med enkeltstudenter om rettigheter og muligheter

 

 

 

Ressursgruppa i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og avdeling for internasjonalisering

 

Årlig

Engelsk tekst innen 2023

Eksempel:

 

 

 

 

Informasjon i lange sammenhengende tekster er krevende å lese og ekstra krevende for studenter med lese- og konsentrasjonsvansker.

Hvordan oversettes begrepet «tilrettelegging» for studenter med en annen kulturell bakgrunn der tilrettelegging ikke er en rettighet? (adaptation vs. special needs)

 

 

 

 

 

4. Digitalt læringsmiljø

Grenseoppgangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi

MÅL

NLA Høgskolens bruk av digital teknologi og digitale løsninger skal være universelt utformet.

DELMÅL 1

NLA Høgskolen skal følge nasjonale standarder for universell utforming av IKT-løsninger.

Aktuelle tiltak

Tiltak som universell utforming

Tiltak som individuell tilrettelegging

Ansvarlig

Tidsplan

Alle skriftlige eksamener tilbys som digitale eksamener

 

Studenter kan søke om å levere håndskrevne besvarelser

Studieadministrativ leder i samarbeid med IT-leder

Kontinuerlig

Nla.no, Canvas og Inspera skal være universelt utformet og med mest mulig lik organisering av innholdet

 

 

Avdeling for IT, digitalisering av utdanning og studieadministrativ leder

Løpende

Eksempel:

 

 

 

 

Fastsette maler for organisering av faglig innhold i Canvas slik at det er enklere for studenter å orientere seg.

 

 

 

 

 

5. Fysisk læringsmiljø

Bygninger og omgivelser

MÅL

NLA Høgskolen skal arbeide systematisk med å gjøre høgskolens bygningsmasse og utearealer universelt utformede.

DELMÅL 1

Ved byggeprosjekt og ombygging/-innredning skal planene gjøre rede for hvordan prinsippet om universell utforming er ivaretatt og eventuelle utfordringer med dette.

Aktuelle tiltak

Tiltak som universell utforming

Tiltak som individuell tilrettelegging

Ansvarlig

Tidsplan

Befaring av det fysiske læringsmiljøet på hver campus med fokus på universell utforming og tilgjengelighet

 

 

Studiesjef avtaler med leder FM eiendom og LMU-
representanter lokalt.

Årlig

LMU og ressursgruppa involveres i en tidlig fase ved byggeprosjekt og ombygginger/ominnredninger

 

 

Eiendomsleder

Løpende

 

Ressurser

Digitalt:

Universell.no - om universell utforming og inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning, se universell.no

Litteratur:

Reindal, S. M. (2007). Funksjonshemming, kroppen og subjektet: noen grunnlagsproblemer innenfor spesialpedagogikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Reindal, S. M. (2010). Dilemmaer om ulikhet: Forskjellighet sett i lys av kapabilitetstilnærmingen som grunnlag for spesialpedagogisk virksomhet I S. M. Reindal & R. S. Hausstätter (red.), Spesialpedagogikk og etikk: kollektivt ansvar og individuelle rettigheter (s. 116–130). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Lover og forskrifter:

Universitets- og høyskoleloven. Lov om universitet og høyskoler (LOV-2005-04-01-15). Hentet fra lovdata.no/lov/2005-04-01-15

Likestillings- og diskrimineringsloven. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LOV-2017-06-16-51). Hentet fra lovdata.no/lov/2017-06-16-51

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger (FOR-2013-06-21-732). Hentet fra lovdata.no/forskrift/2013-06-21-732