Si fra!

Vi ønsker et trygt og engasjerende studiemiljø og trenger tilbakemelding fra deg for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når noe kan forbedres. Vi ber deg særlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Hva kan du si fra om?

Dette gjør vi med meldingen din:

 • Melding fra studenter går via rådgiver for utdanningskvalitet som tar disse videre med ansvarlige ved aktuelle avdelinger eller ledelsen ved NLA.
 • Den som tar imot og leser meldinger i «Si fra»-portalen har taushetsplikt.
 • Avvik knyttet til informasjonssikkerhet vil behandles av sikkerhetsansvarlig (CSO)
 • Læringsmiljøutvalget (LMU) vil bli orientert om saker som omhandler  læringsmiljøet.
 • Når du melder fra om en sak, kan du velge om du vil:
  a) oppgi navn eller
  b) være anonym

Ikke-anonyme meldinger:
Når du varsler på vanlig måte, oppgir du hvem du er. Din identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som må til for en ordentlig saksbehandling av meldingen.   

Anonyme meldinger:
Du kan melde anonymt.
Du må imidlertid være oppmerksom på at anonyme meldinger kan være vanskelig å behandle på en god måte siden muligheten til å følge opp med spørsmål er begrenset. Alle meldinger tas alvorlig.

Se ellers informasjon om anonyme meldinger under varsling.

Når du er fornøyd

Er det noe du er spesielt fornøyd med? Hva er det som gjør at du trives? Hva er vi gode på? Dette er viktige tilbakemeldinger i vårt arbeid med å stadig forbedre vårt fysiske og sosiale studie- og arbeidsmiljø.

Skjema for å melde Når du er fornøyd

 

Når noe kan bli bedre – behov for forbedringer

Dersom du opplever at det fysiske eller sosiale studiemiljøet ikke er så godt som det burde, kan du melde inn dette. Er det konflikter i studiemiljøet, mellom studenter og ansatte, dårlig eller mangelfullt undervisningsutstyr, ønsker vi å få tilbakemelding på det.

Hvis du har gode tips til hvordan arbeids- eller læringsmiljøet ved NLA Høgskolen kan bli bedre, vil vi gjerne høre det! Har du en idé om et tiltak som kan komme flere til nytte?

Skjema for å melde Når noe kan bli bedre – behov for forbedringer

Alvorlige feil eller avvik knyttet til knyttet til læringsmiljøet

Her kan du melde fra om saker som har en litt mer alvorlig karakter. Det kan være vedvarende støyproblem, mangler ved informasjon, konflikter osv. Når det gjelder konflikter, så finnes det egne retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Uenighet bør alltid løses på lavest mulig nivå, mens konflikter må løftes opp til nivået over der konflikten ligger. Du finner mer informasjon om hvordan en går fram i retningslinjene.

Skjema for å melde alvorlige feil eller avvik knyttet til læringsmiljøet

Varsling

Når er det behov for å varsle, og ikke bare si ifra? 

Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer. Varsling kan særlig være aktuelt hvis du som student ved NLA Høgskolen blir oppmerksom på:

 

 • uetiske, ulovlige eller straffbare forhold knyttet til læringsmiljøet, forurensning, korrupsjon, misbruk av offentlige midler, myndighetsmisbruk
 • feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
 • at medstudenter eller ansatte blir mobbet, trakassert eller diskriminert i forbindelse med sitt virke ved NLA Høgskolen

Enten du opplever trakassering, mobbing eller forskningsfusk, er det viktig at du gir beskjed, slik at vi kan få satt i gang tiltak for å ordne opp i situasjonen.

Hvem kan varsle?

Alle studenter har mulighet for å varsle om kritikkverdige forhold.

Er det trygt å varsle?

NLA Høgskolen plikter å behandle varselet på en forsvarlig måte uansett hvem det kommer fra. Gjengjeldelse eller negative konsekvenser overfor en student som varsler er forbudt.

Kan jeg være anonym?

Du kan varsle anonymt. 

Tillitsvalgt, studentrådet, studentparlamentet eller studentombudet kan også videreformidle et varsel på vegne av deg. Mottaker har plikt til å ta alle varslinger seriøst.

Anonyme varslinger er svært krevende å forholde seg til siden de ikke kan følges opp med ytterligere spørsmål.

Vær oppmerksom på anonyme anklager mot ansatte sjelden vil føre til god saksbehandling og tiltak. I de fleste saker trenger vi å vite hvem du er for å følge opp saken på en forsvarlig måte som ivaretar begge parters rettigheter.

I konflikt- og trakasseringssaker der den som varsler selv er part i saken, kan du ikke kreve anonymitet. Den det varsles mot skal ha mulighet til å bli kjent med innholdet i varslingen og forsvare seg.

Hvordan kan jeg varsle?

Det er ingen formelle krav til hvordan en varsling skal fremsettes. Varsling kan gjøres skriftlig eller muntlig, for eksempel per telefon, e-post, i brev, via nettbasert skjema, eller ved personlig fremmøte.

NLA Høgskolen oppfordrer studentene til å benytte varslingssystemet for å sikre at varselet ivaretas i henhold til våre rutiner.

Hva bør varslingen inneholde?

For at høgskolen skal følge opp varselet på en forsvarlig måte, er det viktig at du som varsler er presis i beskrivelse av saken. En varsling bør ha med:

 • Fullt navn (Kan være anonym)
 • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for hendelsen eller observasjonen
 • Konkret hva du har observert
 • Sted for handlingen
 • Andre vitner
 • Eventuell kjennskap til tidligere saker
Falsk anklage

Vær oppmerksom på at det kan være straffbart å anklage noen på falskt grunnlag.

Politianmeldelse

Hvis hendelsen er straffbar, vil du kunne bli oppfordret til å politianmelde forholdet. NLA Høgskolen kan også på eget initiativ velge å politianmelde en sak.

Håndtering av mottatt varsel

Hvilke prinsipper gjelder for håndtering av varslingssaker på NLA Høgskolen?

 • Alle henvendelser skal tas alvorlig
 • Alle henvendelser skal tas tak i med en gang
 • Anonyme kilder kan være like mye verdt som åpne kilder
 • De ulike formene for varsling skal verdsettes likt
 • Konfidensiell behandling
 • Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser
 • Varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid
 • Kontradiksjon (alle parter skal få muligheten til å få fremme sitt syn på saken)
 • Nødvending dokumentasjon underveis
 • Avdekking av kritikkverdige forhold skal resultere i tiltak

Varslingsskjema for studenter

Varsel fra studenter går til studiesjef.

Digitale sikkerhetshendelser/informasjonssikkerhet og personvern

Har du spørsmål eller mistanke om falske e-poster (phishing), datasvindel, dataangrep eller har andre spørsmål om IT-sikkerhet?

Kontakt support@nla.no umiddelbart ved mistanke om datasvindel og hacking. Saken vil videre håndteres av høgskolens Incident Respons Team (IRT).

Melde avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
Avvik innen informasjonssikkerhet og personvern oppstår når vi ikke følger lover, regler og NLAs interne dokumenter som regulerer bruken av IKT-infrastruktur og behandling av personopplysninger. Avvik er hovedsakelig et informasjonssikkerhetsbrudd i forbindelse med arbeidsutførelse og arbeidspraksis.

Avviksskjema for informasjonssikkerhet og personvern

Viktig informasjon

Se sikresiden.no for ytterligere råd og veiledning.