BLB Bacheloroppgave

Alle versjoner:
BLB (2024—2025)
BLB (2023—2024)
BLB (2022—2023)
BLB (2021—2022)
BLB (2020—2021)
BLB (2019—2020)
BLB (2018—2019)
BLB (2017—2018)

Emnekode: BLB

Emnenavn: Bacheloroppgave

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2017–2018

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

For å kunne starte skriving av bacheloroppgaven, må avsluttende vurdering i kunnskapsområdene KO 1 - 5 fra første og andre studieår, være bestått. For å kunne delta på vitenskapsteori og -metode (5sp), må avsluttende vurdering i KO 1 - 4 være bestått.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i barnehagelærerutdanning.

Innledning

Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i kunnskapsområdene eller i fordypningen. Oppgaven må bygge på forskningsbasert kunnskap og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsutøvelse Problemstillingen skal belyses både gjennom teori og data som er samlet inn fra praksisfeltet. Arbeidet med bacheloroppgaven skal være med å gi studenten større grad av yrkesbevissthet og øke graden av trygghet som profesjonsutøver. 

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten:

 • har tilegnet seg kunnskap om nasjonalt og internasjonalt utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen
 • har kunnskap om relevante metoder innen forsknings- og utviklingsarbeid og om forskningsetiske krav
 • har innføringskunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan formidle og anvende teoretiske begreper og vise innsikt og forståelse for hvordan dette blir synliggjort i praksis
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • har forutsetninger for å arbeide selvstendig innenfor et avgrenset fagområde.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenking i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig, delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Innhold

Studiet vil inneholde følgende hovedemner:

Innføring i vitenskapsteori og noen relevante forskningsmetoder

Oppgaveseminar knyttet til skriving av oppgaven og struktur for denne

Oppgaveskriving, med veiledning;

 • Omfang: Oppgaven skal være mellom 8000-12000 ord
 • Selvvalgt litteratur: Minimum 800 sider

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og forelesninger om vitenskapsteori og forskningsmetode.

Selvstendig arbeid knyttet til barnehageprofesjonen, og utført i tilknytning til barnehagefeltet.

Selvstendig arbeid med bacheloroppgaven, med veiledning i inntil 4 timer. Av disse er to timer obligatoriske. Studenten skal levere et skriftlig utkast knyttet til problemstilling, teori og metode før veiledningen.

Lage en problemstilling som skal belyses gjennom selvstendig faglig arbeid som er profesjonsrettet med tematisk forankring i kunnskapsområdene eller i fordypningen. 

Arbeidsomfang

Ca.450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før innlevering av bacheloroppgave:

 • Innlevering av problemstilling og selvvalgt pensum (ca. 800s)
 • Innlevering av utkast til teoridel
 • Innlevering av utkast til metodedel
 • Deltagelse i obligatorisk veiledning
 • Deltagelse i forskerseminar i tilknytning til arbeidet med bacheloroppgaven

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Innlevering av individuell eller gruppe bacheloroppgave innen fastsatt frist

Oppgaven skal være mellom 8000-12000 ord

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bacheloroppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

Bjørndal, C.R.P. (2011). Det vurderende øye. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning (kap.2, 4 og 5). Gyldendal Akademisk.

Bergsland, M. D. og Jæger, H. (red.) (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (kap. 1,2,3, og 4). Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

* Christoffersen, L. og Johannessen, A. (2012). Hva er forskning? I Line Christoffersen og Asbjørn Johannessen, Forskningsmetode for lærerutdanningene (s.15-19).  Oslo: Abstrakt forlag.

* Christoffersen, L. og Johannessen, A. (2012). Forskerens etiske og juridiske ansvar. I Line Christoffersen og Asbjørn Johannessen, Forskningsmetode for lærerutdanningene (s. 41-47). Oslo: Abstrakt forlag.

* Christoffersen, L. og Johannessen, A. (2012). Analyse av dokumenter. I Line Christoffersen og Asbjørn Johannessen, Forskningsmetode for lærerutdanningene (s.87-92). Oslo: Abstrakt forlag.

Dalland, O.(2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (kap. 4, 7, 8 og 9). Gyldendal Akademisk.

* Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon (kap. 1 og 3). Bergen: Fagbokforlaget.

Ryen, A. (2002). Det kvalitative intervjuvet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid  (kap 1,5 og 8). Bergen: Fagbokforlaget.

 

Litteratur merket * er tilgjengelig i elektronisk kompendium.

I tillegg kommer selvvalgt litteratur knyttet til tema i din bacheloroppgave.

Anbefalt litteratur

Kipsgaard, S. og Sæther, M. (red.) (2014). Barnehagelærerstudentenes bacheloroppgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Dalland, O. (2013). Profesjonsutdanning og dannelse – bacheloroppgavens muligheter. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Kallestad, Å. H. (2015) Å skrive fag. Bergen: Fagbokforlaget.