BLB Bacheloroppgave

Alle versjoner:
BLB (2024—2025)
BLB (2023—2024)
BLB (2022—2023)
BLB (2021—2022)
BLB (2020—2021)
BLB (2019—2020)
BLB (2018—2019)
BLB (2017—2018)

Emnekode: BLB

Emnenavn: Bacheloroppgave

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

For å kunne delta på vitenskapteori og -metode (5 sp), må avsluttende vurdering i KO1-4 være bestått.

For å få tildelt veileder, må i tillegg avsluttende vurdering i kunnskapsområdene KO5 være bestått.

For å levere bacheloroppgaven må i tillegg individuell muntlig eksamen i KO 6 være bestått, og alle arbeidskrav i BLB godkjent.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i barnehagelærerutdanning.

Innledning

Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet med tematisk forankring i kunnskapsområdene eller i fordypningen. Oppgaven må bygge på forskningsbasert kunnskap og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsutøvelse. Problemstillingen skal belyses både gjennom teori og data. Arbeidet med bacheloroppgaven skal være med å gi studenten større grad av yrkesbevissthet og øke graden av trygghet som profesjonsutøver. Samtidig er det et første steg mot utviklingen av den forskningsbaserte barnehagen.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten:

 • har tilegnet seg kunnskap om nasjonalt og internasjonalt utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen
 • har kunnskap om relevante metoder innen forsknings- og utviklingsarbeid og om forskningsetiske krav
 • har innføringskunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan formidle og anvende teoretiske begreper og vise innsikt og forståelse for hvordan dette blir synliggjort i praksis
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • har kunnskap og ferdigheter til å arbeide selvstendig innenfor et avgrenset fagområde
 • kan reflektere over pedagogisk praksis knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • har endrings- og utviklingskompetanse til nytenking i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage
 • kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig, delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Innhold

Studiet vil inneholde følgende hovedemner:

Innføring i vitenskapsteori og noen relevante forskningsmetoder

Oppgaveseminar knyttet til skriving av oppgaven og struktur for denne

Oppgaveskriving, med veiledning. Oppgaven kan skrives individuelt, eller to studenter kan skrive sammen.

Studenten forventes å sette seg inn i nyere forskning innenfor valgt tematikk, og trekke dette inn i oppgaven der det hører hjemme.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og forelesninger.

Selvstendig arbeid med bacheloroppgaven, med veiledning i inntil 4 timer. Av disse er en time gruppeveiledning og to individuelle veiledningstimer obligatoriske. Studenten skal levere et skriftlig utkast knyttet til problemstilling, teori og metode før gruppeveiledningen, og ellers nye utkast til hver obligatorisk veiledning (se arbeidskrav).

Arbeidsomfang

Ca.450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før innlevering av bacheloroppgave:

 • Innlevering av prosjektskisse, med tema, foreløpig problemstilling, forslag til metode og litteratur
 • Innlevering av første utkast
 • Innlevering av andre utkast
 • Deltagelse i obligatorisk veiledning
 • Deltagelse i forskerseminar i tilknytning til arbeidet med bacheloroppgaven
 • All undervisning er obligatorisk - oppmøtekrav er 80%

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Innlevering av bacheloroppgave, individuelt eller i gruppe, innen fastsatt frist
 • Oppgaven skal være henholdsvis 8000 (individuell) eller 10000 (gruppe) ord

Får en student vurderingen ikke bestått på bacheloroppgave, kan studenten levere én omarbeidet oppgave til ny sensur.

Ved levering av omarbeidet oppgave er studenten forpliktet til å motta to veiledningstimer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Ved bedømmelse av bacheloroppgaven benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.